Úvod

V odné právo „t.j.“ loviť ryby, patrilo v dávnych dobách pred založením spolku jednotlivým obciam. Tieto mali právo vodu prenajať na verejnej licitácií za určitý poplatok, podľa toho, aký záujem bol o tú ktorú rieku, potok prípadne nádrž. Prenájomca mal neobmedzenú moc loviť ryby, nehľadelo sa na zákon i keď tento lovenie rýb tiež do určitej miery spresňoval.

Prenájomca vodného práva lovil ryby väčšinou tak, aby s toho čo najviac vyzískal. Lovil sieťami, zvlášť pri zvýšenom stave vody, kládol na noc „šnóry“ a niekedy si zalovil aj na udicu. Hlavne na jeseň ,kedy sa naviac lovili hlavátky.

Ďalším loviacim prostriedkom boli zaťahovacie siete.

Tieto boli až 150 metrov dlhé a 1,5 m vysoké , na spodku opatrené olovami a na vrchu koncovými plavákmi. Tieto siete sa kládli výlučne z člna tým spôsobom, že jeden koniec zadržali rybári na brehu,zbytok siete sa vypúšťal postupne z člna.

Takto sa obyčajne zatiahla niektorá zátoka smerom do prúdu vody a druhým koncom siete sa prišlo k brehu, kde ďalší rybári spoločne ťahali a tak čo sa v zátoke nachádzalo ostalo v sieti.

Takéto záťahy boli niekedy dosť bohaté na úlovok a to bol vlastne príjem nájomcu, lebo tieto chytené ryby odpredával, prípadne si ponechal pre seba, ktoré údil aby mal zabezpečenú potravu i v zimnom období.

Takéto záťahy sa prevádzali len v jesenných mesiacoch, kedy ryby už mali väčšiu hodnotu.

Majiteľom takýchto sietí nebol každý prenájomca vodného práva. Podľa dostupných zdrojov a správ takéto siete vlastnila rodina Gašpárkovcov z obce Nosice a tieto siete prepožičiavali, alebo sa sami prenajali na takéto záťahy.

Ďalším spôsobom lovenia rýb bolo lovenie z člna za šera a v noci hlavne v jesenných mesiacoch, ktoré sa všeobecne nazývalo na „osty“.

Osty boli vlastne trojrohé vidlice opatrené spiatočnými ozubmi. Tieto vidlice boli upevnené na 2 až 3 m dlhej tyčke.

Spôsob lovu pozostával v tom, že do člna si vošli 2-3 rybári , z ktorých jeden udržoval oheň na zadnej strane člna a ostatní mali v ruke vidlice –osty. Rybár ,ktorý udržiaval oheň, obyčajne aj riadil čln. V tomto období bola voda vo Váhu tak čistá ako zrkadlo, takže bolo vidieť každú rybu vo vode. Rybári s bodcami –osťami sa snažili ležiace ryby na dne vody nabodnúť na vidlicu –ostu. Ako vieme na jeseň keď voda chladne, obzvlášť mreny ležia nehnute na dne rieky a preto tieto boli najviac predmetom takéhoto lovu. Stávalo sa, že i iné ryby padli za obeť tomuto lovu, zvlášť vtedy sa hojne vyskytujúce kolky, ba niekedy sa podarilo uloviť i hlavátku, jalca a iné. No ryby takto ulovené, boli znehodnotené a ťažko už boli predmetom predaja a preto sa viac konzumovali v domácnostiach rybárov.

Ako ďalší spôsob lovenia rýb bolo lovenia rýb v dobe trenia. Tento spôsob však neprevádzali nájomcovia vodného práva, ale poväčšine drobní pospolití ľudia.

Najpríhodnejšou riečkou pre ťah rýb do trenia bola vtedy Biela Voda. Do tejto rieky v jarných mesiacoch boli také prívaly rýb do trenia, že až nebolo vidno dno, čo môžu dosvedčiť ešte i dnes žijúci starší občania Púchova. Prvými rybami, ktoré na jar išli do trenia boli podustve, nosáli neskoršie mreny, lipne a jalce. Pri týchto ťahoch sa stalo mnohokrát, že i hlavátky vyšli z Váhu do tejto riečky či už do trenia, prípadne za korisťou, faktom zostáva že sa tieto tam ulovili. Spôsob tohto lovu bol však veľmi prenasledovaný vtedajšími „žandármi“ a nejeden prichytený si odsedel za tento priestupok niekoľko dní v okresnom väzení, keď tento prichytený nebol schopný zaplatiť pokutu. Ľudia naučený na takýto spôsob lovenia rýb šarapatili ešte i v prvých rokoch založenia rybárskeho spolku v Púchove.

Športové rybárčenie v týchto dobách bolo v Púchove a jeho okolí iba v plienkach. Podľa rozprávania starších občanov, dvaja bratia Mandzíkovci boli údajne aj akýmisi sprievodcami rybárov-cudzincov, ktorí v tých dobách chodili loviť ryby na udicu v okolí Púchova. Títo boli z Anglicka, Francúzska, Nemecka...no výlučne len na hlavátky, ktorých v týchto dobách bolo vo Váhu nadostač. Podľa vyjadrenia rybára –neskoršieho člena výboru a tiež predsedu RS p. Flašíka Jozefa ešte pred založením spolku lovieval u nás na udicu ryby a to výlučne len hlavátky dnes už zomrelý Rohn. Neskoršie bol i zakladajúcim členom rybárskeho spolku v Púchove. Ďalším takýmto rybárom na udicu bol tiež dnes už zomrelý Makay Al , ktorý bol taktiež zakladajúcim členom. Z tých, ktorý pri zakladaní spolku už neboli, ale chytali ryby na udicu pred založením spolku, treba ešte spomenúť občanov ako Lieskovský Ferdinant, Pribiš Ladislav, Majtán Leo. Toto je zhruba z histórie z pred založenia Rybárskeho spolku v Púchove.

(Podľa kroniky Púchovských rybárov -1936)

Založenie Rybárskeho spolku v Púchove.

V roku 1935 bol prenájomcom vodného práva v Púchove otec neskoršieho člena a tajomníka výboru MO Jána Jelčica . Od tohto majiteľa –prenájomcu dostal povolenie na športové lovenie rýb na udicu vtedy už vo výslužbe –vrchný strážmajster četnícky Sedloň, inak telom i dušou športovec rybár. Toto povolenie dostal s veľkými výhodami a to, že si môže pribrať toľko rybárov, koľko uzná za vhodné, no za predpokladu, že každý bude mať vyhotovený štátny rybársky lístok. Sedloň vedomý tohto práva vydával povolenie tomu, kto sa toho uchádzal za poplatok 10 Kčs ročne. Takto sa v roku 1935 zjavilo v Púchove už 13 riadnych rybárov s riadnym štátnym rybárskym lístkom, ktorí boli oprávnení loviť ryby na udicu vo vodách patriacich obci Púchov. Koľko zaplatil Sedloň prenájomcovi Jelčicovi , to sme sa nedozvedeli. Týchto 13 rybárov si založilo v tom samom roku Rybársky krúžok, ktorý však nemal ešte žiadny právny podklad. V tom čase prišlo k licitácií vodného práva a tak tento krúžok pristúpil k utvoreniu rybárskeho spolku a vodné právo obce Púchov prenajal. Stanovy spolku boli však schválené až v priebehu roku 1936 .

Vzhľadom na to, že prvá kniha z činnosti spolku sa nezachovala, nie je možné zistiť, kto bol vlastne prvým predsedom spolku. Podľa výpovede Jozefa Flašíka prvým predsedom bol Hofman N .,avšak dušou celého spolku bol jednateľ Sedloň . Pri zakladaní Rybárskeho spolku boli títo členovia: Sedloň N.,Hofman N.,Makay Alfred, Sogo N.,Rohn N.,Frištacký Eduard,Jánsky, Stránsky, Šubert,Majtán Július, Majtán Jozef, Blanárik Imrich a Flašík Jozef.

Zvolávanie výboru vykonával vždy osobne jednateľ. Spolok bol chudobný a okrem pečiatky a zápisničnej knihy nemal žiadny iný majetok. Behom roku 1936 sa však stav členstva zvýšil až na 35 členov a vtedy sa už dalo počítať do budúcnosti.

V roku 1937 výbor vylicitoval už aj vodné právo vtedy ešte obce Horné Kočkovce.

1.mája 1937 bolo dané do prevádzky vodné dielo „Hydrocentrála“ pod touto obcou, ktorá bola postavená na jej chotári a tak nám pribudla pekná a na ryby bohatá voda a s tým aj možnosť lepšieho rybárčenia. Pod touto Hydrocentrálou –vzdúvadlom bolo priam eldorádo rýb všetkých druhov. Táto skutočnosť o hojnosti rýb pod týmto vzdúvadlom dala podnet, že nám začali pribúdať členovia a to nielen miestni ale i rybári z Moravy. Vtedy spolok pristúpil k zákazu prijímania Ďalších členov a stanovil si na výborovej schôdzi i napriek niektorým hlasom určitú hranicu, no táto bola neskoršie znova prekročená. Prekročená bola z dôvodov, že do Rybárskeho spolku sa hlásili stále noví a noví členovia.

Akú činnosť v tom čase vyvíjal spolok, nedá sa mnoho o tom hovoriť. Úlohou každého člena vtedy bolo, aby nachytal pokiaľ možno čo najviac rýb. To čo sa vtedy lovilo nedá sa s dnešnou dobou porovnať. Veď napríklad pod vzdúvadlom v Dol. Kočkovciach bolo toho toľko, že jeden rybár chytil za jedno odpoludnie 50-100 kusov mieňov, prípadne 25-30 kusov boleňov, 30-40 jalcov, 15-20 kusov mrien a podobne. Tiež sa tam objavili i hlavátky a to väčšie množstvo najmä v období trenia. Na tieto sme sa zameriavali, tieto sme chytali do podjímačov a prenášali nad vzdúvadlo do Váhu. Taktiež sa objavilo veľké množstvo cejnov, taktiež v dobe trenia. I tieto sme chytali do podberákov a sieti a prenášali nad hydrocentrálu. V jednom prípade pri ťahu, boli pozvaní zástupcovia rybárskeho spolku Trenčín a na veľké naliehanie správa Hydrocentrále otvorila jedno stavidlo, pri čom väčšie množstvo cejnov prešlo nad vzdúvadlo ,pokiaľ ich nezrazil späť silný tlak. Plevelných rybiek v tejto časti bolo veľké množstvo a na tieto sem prišiel aj sám rybársky nestor Samko Ivaška a bral si tieto plevelné rybky ako potravu pre svoje hlavátky do Martina. Samozrejme že naši členovia mu statočne pomáhali a za túto ochotu nám- spolku dodával násadu malých hlavátok, ktoré spolok vysádzal nad vzdúvadlom do Váhu.

Za takýchto podmienok sa lovilo ďalej , v ďalšom roku rybársky spolok prevzal do prenájmu vodné právo v obci Nimnica, potom obec Nosice a neskôr aj vodné pásmo od bratov Schneiberovcov v Lednickom Rovnom, ktorým patrilo vodné právo obcí: Streženice,Horenice,Lednické Rovné,Horovce,Dolné Kočkovce a Beluša, ktoré boli dotiaľ v prenájme od vyššie uvedených bratov rybárskemu spolku v Trenčíne.

V tomto období pri tak značnom rozšírenom revíre vzniká i značný počet v príleve nových členov z týchto pridružených obcí a tiež návštevnosť v našich revíroch,ked sa tieto vyznačovali veľkým množstvom rýb. Následkom toho, že do našich revírov prichádzajú i mnohí rybári z iných organizácií a spolkov, začína sa zdokonaľovať i rybárske náčinie na športový rybolov a stále novšie a novšie spôsoby športového rybolovu, výroba vlastných mušiek k loveniu lipňov, pstruhov...Žiaľ však s týmto prichádzajú i neblahé časy a to okupácia v roku 1939.

Týmto rokom sa začali neblahé časy i pre náš spolok, škoda ,že z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné údaje.. Táto časť obdobia je čerpaná s pamäti p. Flašíka Jozefa a niektorých ďalších členov spolku. Po vyhlásení tzv. Slovenského štátu ,boli nútení niektorí naši členovia opustiť náš spolok a to len preto, že boli národnosti českej. Takto boli postihnutí členovia: Sedloň , Jánský,Stránsky,Šubert ako členovia zakladajúci a vzhľadom na to, že títo boli členovia výboru a Sedloň dokonca jednateľom, spolok sa dostal do veľmi nepriaznivej situácie. Bolo treba zvoliť nových členov do výboru, ale ako to obyčajne býva na lovenie bolo veľa členov ,ale na prácu vo výbore o pozdvihnutie spolku veľmi málo. Takto sa dostali do výboru pri nasledujúcich voľbách aj členovia nemeckej národnosti. Z týchto členov bol zvolený dokonca aj predseda nemeckej národnosti Topler. Nemcov bolo v tomto čase v našom spolku viacej. Výborové schôdze boli v tomto čase poriadané v hoteli Kanada (teraz prechádza tadiaľ cesta z pešieho mostu z Púchova na železničnú stanicu a preto bol zbúraný),ktorý patril jednému nášmu členovi Červeňákovi st.

Trúfalosť takýchto ľudí vo výbore bola tak veľká, že na jednej výborovej schôdzi navrhli vylúčenie zo spolku i neskoršieho predsedu Garguláka Karola st. len preto, že bol tiež národnosti českej i keď jeho manželka bola Slovenka. Proti tomuto návrhu sa rezolútne postavil Flašík Jozef , ako i ďalší členovia výboru Blanárik Imrich a Majtán Jozef. Svoje stanovisko sme si hájili tým, že sme spolok športový a nie politický a preto nie je možné niekoho zo spolku vylúčiť, keď je národnosti českej. Návrh nakoniec prijatý nebol , len vďaka Flašíkovi Jozefovi a ďalších členov výboru Slovákov. Gargulák zostal v spolku i naďalej. Toto tvrdenie môžu potvrdiť vyššie uvedení členovia a tiež samotný Karol Gargulák st.

Ďalším takýmto návrhom bolo prepustenie potoka Kebľanka Dr.Neumanovi , ktorý bol v tom čase šéfom prezidentskej kancelárie. Tento potôčik tiekol vedľa jeho majetku a bol v tom čase bohatý na pstruhov. Návrh znel za poplatok 25 Kčs a spolok ho prepúšťa spomenutému doktorovi. I proti tomuto návrhu sa ostro postavil p. Flašík a súčasne sa ponúkol za tento potôčik sumu 100 Kčs. Jeho návrh však neprešiel a tak bol potôčik Kebľanka veľkodušne prepustený za tak nízku cenu.

Za takéhoto šafárenia sa spolok vôbec nerozvíjal, ba práve naopak upadal. Rýb bolo vo Váhu dostatok a zvlášť pod Hydrocentrálou pod Streženicami. Inak voda nad Hydrocentrálou bola veľmi znečisťovaná odpadmi z celulóziek, no i napriek tomu boli i v týchto úsekoch Váhu hojnosť rýb. Pochopenie pre nasádzanie rýb v tej dobe zo strany členov výboru nebolo takmer žiadne. I tu stojí za zmienku uviesť ,že p. Flašík spolu z p.Gargulákom navrhli zakúpiť násadu ušľachtilých rýb- šťuky, kapry, ale návrh bol zamietnutý s poznámkou ,že kto kedy videl nasádzať do Váhu ryby a tak sme boli odkázaní len na tie, ktoré sa sami vo Váhu vyliahli.

Takto utekal rok za rokom až prišlo Slovenské národné povstanie. Vtedy už okupačná nemecká armáda viedla svoje nerovné boje a ničila nám v našich vodách všetko čo bolo živé. Bolo až trápne ísť k vode s rybárskym prútom, lebo kde sa človek pozrel, všade sa ozývali výbuchy granátov a iných výbušnín, ktoré používala okupačná armáda na ničenie všetkého čo vo vode bolo. Dokonca sa našli i taký naši ľudia, ktorí týmto okupantom ukazovali kde sa ryby zdržujú. V dobe SNP prestali pracovať všetky továrne a len vtedy sme videli, že aká by mohla byť vo Váhu čistá voda. Bol to priam požitok pozerať na Váh, túto krásavicu Považia. Jeho vody bolo tak čisté ako pramienky potôčkov v horách. Žiaľ čo mu najviac chýbalo zo dňa na deň a to ryby, následkom ničivých výbušnín. Rybársky spolok v tejto dobe prakticky ani nefungoval, rybár sa bál vyjsť s prútom k vode, nakoľko nevedel či sa vráti domov. Ustupujúca armáda okupantov mala plné ruky práce a tak isto i občania nemeckej národnosti, ktorí sa chceli zachrániť útekom do bezpečia. Pri takomto úteku do bezpečia zmizli z nášho mestečka i členovia výboru nášho spolku a s nimi i predseda Topler a jeho kumpáni.

Dňa 1,mája 1945 bolo naše mestečko Púchov oslobodené „slávnou“ Sovietskou armádou a od tej doby sa tiež uľahčilo aj naším rybám, ktoré v našich vodách ešte zostali.

Rybársky spolok v Púchove po oslobodení sa ťažko dával do starých koľají. Príčina bola i v tom, že vody boli vybrakované od rýb a tak vlastne nebolo čo chytať. Vzdúvadlo pri Dolných Kočkovciach bolo zničené ustupujúcou nemeckou armádou a tak jedine tam pri jarnom trení došlo dosť rýb z dolného úseku Váhu. Keďže továrne ešte nepracovali voda Váhu bola pomerne čistá a tak tam bola možnosť i väčších úlovkov.

1945

 Mesto Púchov bolo 30. apríla 1945 oslobodené rumunskými vojakmi. Nemci pri ústupe ničili čo sa dalo a tak vyhodili do vzduchu peší most, železničný most a tiež bola úplne rozrušená hydrocentrála pod obcou Streženice. Veľa rýb v rieke Váh i v jeho prítokoch nezostalo, pretože sa doslova drancovali granátmi, náložami, rozbuškami a podobne. Zaslúžili sa o to najmä maďarskí vojaci v područí Nemcov.

 Rozrušená hydrocentrála v Dolných Kočkovciach však umožňuje ťah rýb hore Váhom, i čistota vody vo Váhu je priaznivá, pretože znečisťujúce fabriky nepracovali.

 Život v meste sa začína normalizovať. Aktivizovať sa začínajú i rybári. Do hostinca „ U Potoku“ zvolávajú schôdzu, kde sa volí nový výbor ĽUDOVÉHO SPOLKU RYBÁROV“ v tomto zložení:

Predseda – Červeňák Ondrej starší, tajomník Hoffman N., hospodár – Brojo Štefan. Ďalšími členmi ĽSR boli Melčický, Frištacký Eduard, Flašík Jozef, Blanárik Imrich, Gargulák K. st., Majtán Vojtech, Dr. Nomedy.

 Hospodárenie a zarybňovanie nebolo vtedy potrebné, nakoľko Váh ešte nemá sústavu kaskád a ťah rýb bol možný po Váhu až do Dunaja. Členovia Ľudového rybárskeho spolku sa preto mohli výlučne venovať lovu rýb na udicu.

1946

 V roku obnovy vojnou zničeného národného hospodárstva sa pristupuje k oprave hydrocentrály v Dolných Kočkovciach. Vtedy náš spolok obhospodároval úsek Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po most v obci Milochov. Kočkovské „zdýmadlo“ však zamedzilo ťahu rýb hore vodou a to malo rozhodujúci vplyv na rybnatosť v našom revíri.

 Znovu nastáva zmena aj vo výbore spolku. Pre vysoký vek sa vzdáva funkcie predsedu Červeňák Ondrej starší a túto funkciu preberá Brojo Štefan a pokladníka Majtán Vojtech. Počet členov spolku sa zvyšuje, nastupujú noví, mladí, aktívni členovia ako Červeňák Ondrej mladší, Lichard Metód a ďalší.

 Členovia spolku sa začínajú venovať nielen rybačke na Váhu, ale i pstruhovým potokom patriacim k nášmu revíru.

1947

Tento rok bol v znamení viacerých zmien, ktoré ovplyvňovali život v rybárskom spolku. V prvom rade to bola výstavba Gumární 1. mája, zväčšovanie počtu obyvateľov Púchova a samozrejme i narastanie členskej základne. Hranice nášho rybárskeho revíru boli na spodnom úseku Váhu z jednej strany Zlybka – vtok Pružinky a z druhej strany obec Dúlov. Na hornom úseku to bola železničná zastávka v Milochove z jednej strany a Cérovský potok z druhej strany.

 Rybárske právo patrilo obciam podľa katastru a spolok musel týmto obciam platiť rybársky poplatok. Prítoky Váhu, pstruhové potoky boli v tom čase prenajímané súkromným majiteľom, ktorí si na nich hospodárili a k loveniu na potokoch si priberali len toho koho chceli. Boli to majetní ľudia, ktorí si nájom mohli dovoliť zaplatiť ako napríklad veľkostatkár Matyščák, evanjelický farár Mosný, staviteľ Jarcoviak, Dr. Neuman a podobne. Hlavný rybársky revír Váh, hoci bol dobre rybnatý už nestačil uspokojiť zväčšený počet členov spolku.

1948

Politický boj v našej krajine a jeho vyvrcholenie neobišlo ani našu organizáciu. Majitelia súkromných potokov Biela voda, Slatinka, Pružinka, Keblanka neboli po vôli členom rybárskeho spolku, hoci niektorí členovia výboru s nimi sympatizovali. Predsedom spolku bol vtedy Jelčic Vladimír a on tiež podporoval snahy o zachovanie súkromných revírov. V jarnom období sa o prebratí potokov od súkromníkov jednalo na valnej hromade. Na tomto zasadnutí po búrlivej debate miestopredseda spolku Gargulák Karol starší s návrhom aby sa o prebratí súkromných vôd do spolku hlasovalo. Po prehlasovaní návrhu v prospech spolku sa Jelčic Vladimír vzdal funkcie predsedu a za predsedu bol zvolený Gargulák Karol starší.

 Tým sa spolok ujal aj hospodárenia na týchto potokoch. Začali sa organizovať prvé brigády na čistenie potokov a stavbu splavov.

 Preberanie súkromných rybárskych revírov do spolku sa nezaobišlo bez problémov. Nájomní majitelia sa neradi vzdávali svojich nárokov a dokonca žiadali od spolku odstupné za pstruhové potoky. Toky boli pomerne zanedbané a bolo nutné zvýšiť ich rybnatosť za pomoci nových násad. Nadväzujú sa prvé kontakty s rybničným hospodárstvom a jedná sa o dodanie prvých násad so Samuelom Ivaškom.

 V roku 1949 sa začína výstavba Priehrady mládeže. Pre rybársky spolok to znamená nielen nádej na vybudovanie novej vodnej plochy ale i oklieštenie rybárskeho revíru a zničenie starých krásnych prírodných a rybárskych zákutí. Úsek Váhu od púchovského pešieho mostu po obec Milochov sa stáva jedným veľkým staveniskom. Do hlavného toku Váhu sa nenasádzajú žiadne násady, ale sa chránia aspoň zvyšky rýb, ktoré tam ostali.

1950

 Výstavba Priehrady mládeže narušila nielen vodný systém, ale priniesla i pre spolok veľa problémov. Stavebné práce boli často robené bez ohľadu na rybárske záujmy a dochádzalo k veľkým škodám na rybej osádke. Výbor spolku a väčšina jeho členov preto musia vyvíjať úsilie na maximálnu ochranu revíru. Násady do toku Váhu sa nedodávajú a ťahu rýb zabraňuje hydrocentrála v Dolných Kočkovciach. Výbor na čele s Gargulákom Karolom a hospodárom Jozefom Flašíkom jednajú s vedením hydrocentrály o stavbe rybochodu, aby sa ryby mohli v ťahu dostať aj do nášho úseku. Plán výstavby rybochodu a jeho realizácia boli schválené.

 V rybárskom spolku sa začína aj spoločenský život. Organizujú sa prednášky pre členov, organizuje sa výstavba rybárskeho náradia a náčinia, rybárskych trofejí. Na prednášky sa pozývajú odborníci a prichádza aj Samuel Ivaška. Pozornosť rybárov sa sústreďuje viac na život, prácu a lov v pstruhových potokoch.

1951

 Neutešená situácia v hlavnom rybárskom revíri Váh. Pokračujúca výstavba priehrady, prenášanie tokov, ničenie rýb. Veľké množstvá hodín, ktoré boli nutné venovať ochrane revíra. Najaktívnejší funkcionári Flašík, GargulákČerveňák Ondrej starší. Snaha získať násady rýb do našich tokov. Prvé násady pstruha a hlavátky do ochranných potokov. Vzhľadom na to, že je cena násad pomerne veľká je nutné zháňať finančné prostriedky. Darí sa to usporiadaním zábav v hoteli Kanadaa v „Kultúrnom dome“. Vylovujú sa ryby a na zábave sa podávajú smažené.

 Výbor preto rozhodol vybudovať vlastné odchovné rybníčky pre násadové rybky, pretože úhyn od plôdika po dospelú rybu je veľmi veľký. Budujú sa preto odchovné rybníčky nad Martinovičovým mlynom a napájajú sa vodou z mlynského náhonu. Realizácia výstavby rybníčkov sa darí, do stavebných prác sa s nadšením zapojilo veľa rybárov i nerybárov tiež. Gargulák Karol sa vzdáva funkcie predsedu pre zaneprázdnenosť, najmä výstavbu rodinného domu. Počet členov spolku neustále stúpa. Organizačnej práce pre funkcionárov tiež. Funkciu predsedu preberá Červeňák Ondrej.

1952

Tento rok bol v znamení nástupu novej generácie vo vedení „Ľudového rybárskeho spolku“ v Púchove. Funkciu predsedu vykonával Červeňák Ondrej, funkciu tajomníka prebral Ján Mazák. Ďalšími členmi výboru boli Flašík Jozef, Blanárik Imrich, Majtán Leo, Mušák František, Rojko Štefan, Jamrich Pavol, Majtán Jozef, Majtán Ladislav, Škultéty Štefan a Švach Štefan.

 Konečne bola doriešená aj otázka potoka Zubák-Lednica. Bola uzavretá nájomná zmluva, ktorej súčasťou bolo obmedzenie počtu vydaných denných lístkov na lov pstruha na 55 ks, pričom jedna povolenka stála 40 Kčs. Okrem organizačných záležitostí sa výbor spolku zaoberá aj ochranou pred neoprávneným lovom, teda pred pytliactvom. Tresty dostávajú nielen členovia Déči, Šiplák, Mušák a Dajka , ale i nečlenovia Zrebný 500 Kčs a Cíger za mladistvého syna 100 Kčs. Pod dohľadom výboru sa uskutočňuje na Váhu výlov bielych rýb. Dokončuje sa výstavba odchovných rybníčkov pri Martinovičovom mlyne.

1953 

Bojom o Pružinku – tak sa dá nazvať tento rok. Nové revírovanie dáva nové pomenovanie „rajónov“. Číslo 402 Biela voda, 450 Váh od hydrocentrály v Ladcoch po zdúvadlo v Dolných Kočkovciach, 451 Váh od zdúvadla i s prítokom Pružinky po Priehradu mládeže v Nosiciach. Na zvláštnu žiadosť Ľudového rybárskeho spolku v Považskej Bystrici bol potok Pružinka ako samostatný potok pridelený rozhodnutím Povereníctva poľnohospodárskeho spolku v Považskej Bystrici – po známosti. Toto rozhodnutie bolo nespravodlivé a preto boli z nášho spolku poverení členovia Dr. Kindernay, Batľa Škultéty , aby túto záležitosť na Povereníctve poľnohospodárstva vybavovali.

 Pre jednotlivé rajóny boli výborom určení aj hospodári. Pre 402 Bielu vodu Mazák Ján so zástupcom Blanárikom , pre 450 Váh Švach Štefan so zástupcom Križanom a 451 Váh hospodár Škultéty Štefan so zástupcom Majtánom Jozefom.

 Predseda výboru Červeňák Ondrej oznamuje výboru, že sa pre zaneprázdnenie vzdáva funkcie, súčasne navrhuje za seba náhradu Licharda Metóda. Výbor súhlasí so zmenou do výročnej schôdze. Členmi výboru sú Mazák Ján, Jozef Majtán, Ladislav Majtán, Rojko Štefan, Flašík Jozef, Blanárik Imrich, Metód Lichard, Škultéty Štefan, Švach Štefan, Leo Majtán, Brojo Štefan, Jelčic Vladimír a Gargulák Karol st.

 Výbor sa však zaoberá aj prácou svojich jednotlivých členov a kritizuje ich slabú aktivitu. Niektorí členovia výboru sú vylúčení a namiesto nich boli doplnení Durček Anton, Chládek Jindřich, Jurovatý J., Sekáč Aloiz, Hlucháň Jozef a Pečeňa Aloiz. Ako náhradníci Flašík Ján a Matúš Jozef s predpokladom že budú lepšie chápať význam socialistického rybárstva ako doterajší neaktívni členovia.

1954

V Ľudovom rybárskom spolku je dosť nepriaznivá situácia. Záležitosť Pružinky bola vyriešená tak, že spodný úsek po obec Visolaje pripadol spolku v Púchove a horný úsek od obce Visolaje po pramene spolku v Považskej Bystrici. Toto rozhodnutie nebolo z hospodárskeho hľadiska ani správne, ani možné. Novým revírovaním stratil spolok v Púchove na Váhu úsek od obce Dúlov po hydrocentrálu v Ladcoch a na hornom úseku časť Váhu, ktorú zabrala Priehrada mládeže. Okrem toho sa intenzívne pracuje i na dokončení kanála od priehrady, pričom výbor musí zabezpečovať čo najmenšie straty pri odstrele skál v úseku oproti fare a ostatných stavebných prácach.

Ani vo výbore spolku to nefungovalo tak, ako si to pôvodne predstavovali. Výbor nepracoval spoločne, prácu „ťahal“ úzky okruh členov a preto výbor na zasadnutie dňa 12. 2. 1954 odvoláva predsedu Metóda Licharda a znovu volá za predsedu súdr. Garguláka Karola staršieho. V októbri tohto roku poriada KNV Žilina školenie pre rybárskych hospodárov. Škoda že sa za náš spolok zúčastnili len Ján MazákKrižan Ladislav a pre chorobu sa ospravedlnil Blanárik Imrich. Výbor musí znova situáciu kritizovať a pri opätovnom neplnení povinností vyplývajúcich z funkcie niektorých členov odvolávať. ONV a rybársky zväz usporiadajú okresnú výstavu v Považskej Bystrici, na ktorej má stánok aj rybársky spolok v Púchove.

1955

 Nepriaznivá situácia z roku 1954 vyvrcholila úvahami o spojení nášho spolku so spolkom v Považskej Bystrici. Oklieštený úsek Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradný múr bol veľmi malou vodnou plochou na to, aby uživil viac ako 150 členov – rybárov, pričom počet ešte stále narastal. Z toho dôvodu výbor hľadal možnosti, ako sa dostať z tejto situácie. Určil členov GargulákaMazáka aby vycestovali na výbor Jednotného spolku rybárov do Žiliny a reklamovali rozdelenie revírov podľa nového revírovania. Riešenie v Žiline sa skončilo tým, že sám tajomník JRS súdruh Bruday doporučil, aby sa spolky z Považskej Bystrice a Púchova zlúčili, pričom do Považskej Bystrice poslal písomný návrh na zlúčenie.

 Život organizácie však beží ďalej. Trestná komisia rieši pytliactva na potokoch. K peňažným pokutám odsudzuje Strháka Jána z Beluše, Jurčího Štefana zo Záriečia, Roda Jozefa z Lednických Rovní a Janca Ernesta z Beluše. V Piešťanoch sú usporiadané rybárske preteky, ktorých sa za náš spolok zúčastňuje družstvo v zložení: Križan Ladislav, Škultéty Štefan a Blanárik Imrich . Spolok odoberá časopisy „Ryba a udica“, ktoré vydáva JRS v Žiline pre členov na štúdium. Na pokyn JSR v Žiline sa organizuje mesiac čistoty vôd, pričom u nás sa venuje maximálna pozornosť pstruhovým potokom, Váh je už značne znečistený. Výbor organizuje autobusový zájazd na Oravskú priehradu. Podľa zarybňovacieho plánu bolo do našich revírov vysadené 4000 ks ročka pstruha potočného a dúhového, 4000 ks ročka šťuky, 2000 ks kapra K1, 60000 ks šťuky plôdika a 300 ks ročka hlavátky.

 Kritické pripomienky padali na činnosť hospodárov na jednotlivých revíroch. Hospodári si neplnili povinnosti najmä po stránke kontroly revírov a nehlásili zistené nedostatky. Ďalšia nepríjemnosť postihuje spolok vtedy, keď sa na zasadnutie výboru dostavujú zástupci MNV a ONV a doporučujú prestať s budovaním a odchovom odchovných rybníčkov pri Hrabovke, pretože celý priestor v okolí zaberá miesto JRD, kde buduje hospodársky dvor a rybníčky použije ako silážne jamy. Súdruhovia Gargulák, MazákLichard boli poverení dostaviť sa na ONV a tam urobili s predsedom družstva dohodu o finančnej náhrade vo výške 1300 Kčs. Tu je nutné poznamenať že finančná náhrada nebola nikdy vysporiadaná a tak rybárske záujmy museli ustúpiť kolektizácii poľnohospodárstva, hoci sa v rybníčkoch odchovali nádherné plôdky.

1956

 Ešte na výročnej schôdzi v roku 1955 výbor oznamuje definitívne rozhodnutie o zlúčení ĽRS v Púchove s ĽRS Považská Bystrica. Ako hlavný dôvod sa uvádza oklieštenie revíru pri novom revírovaní a perspektíva chytania na Priehrade mládeže, ktorá pripadla Považskej Bystrici. Zlučovacia schôdza sa konala dňa 18. 1. 1956 v miestnosti MNV v Považskej Bystrici, keď za ĽRS Považská Bystrica boli prítomní Botka Ján, Filip FrantišekBabuša Ján, za ĽRS Púchov Gargulák Karol st. a Mazák Ján.

 Organizácia v Púchove bola pri zlúčení pomerne chudobná. Stav prostriedkov v banke činil 313 Kčs, keď celkový príjem v roku 1955 bol 11025,08 Kčs a výdaj 10712,08 Kčs. Stav vo vybavení ZP a DKP činil 6298 Kčs. Stav hotovosti v pokladnici bol 1129,13 Kčs. I keď na výročnej schôdzi padlo veľa kritických pripomienok na činnosť hospodárov a odpracovanie brigád členmi, kladne sa hodnotilo splnenie zarybňovacieho plánu. Do ďalších revírov sa vysadilo 3000 ks ročka Pp a Pd, 4000 ks ročka šťuky a 300 ks ročka hlavátky.

 Po zlúčení život v spolku pokračuje ďalej. Robia sa brigády na čistenie pstruhových potokov, prijímajú sa noví členovia. Trestajú sa pytliaci, ale i naši členovia za priestupky voči rybárskemu zákonu. V Považskej Bystrici pracuje centrálny výbor spolku, kde sú zastúpení aj naši členovia a títo prenášajú úkoly na našich členov. Okrem tohto sú vytvorené dve komisie a to komisia pre čistotu vôd, v ktorej pracujú Valach, Červeňák, Trška, Mazákkomisia trestná, v ktorej pracujú Hrajko, Križan, Škultéty a Dzurový.

 Po zlúčení bola teda organizácia v Považskej Bystrici materskou organizáciou a MO Púchove bola jej pobočkou so svojim tajomníkom a predsedom. Výhodou tohto stavu bolo, že púchovskí rybári nemuseli pre doklady chodiť do Považskej Bystrice, ale si ich preberali u  Jána Mazáka v stolárskom družstve, kde tento pracoval.

1957

 A tak začali oba spolky hospodáriť spoločne. Centrálny výbor schválil rozpočet na rok 1957 a plán násad do revírov, najmä kapra, lieňa a pstruha. Už v tomto roku uskutočňuje sa krajská konferencia, slovenský a celoštátny zjazd. Za delegátov na krajskú konferenciu sú navrhnutí Gargulák KarolMazák Ján na slovenský zjazd Červeňák Ondrej.

 Život v spolku pokračuje normálnym rytmom. Organizujú sa brigády, najmä na odchovnom potoku Slatinka, do spolku sa prijímajú mladí pionieri – rybári, kde sa stanovuje podmienka dobrý prospech, členstvo v PO a súhlas rodičov, ochraňujú sa revíry pred pytliakmi a propaguje sa literatúra s rybárskou tématikou. Za znečistenie toku Biela voda, ktorý spôsobila STS Púchov sa vymáhala škoda podľa rozhodnutia Okresného ľudového súdu v Púchove. Výbor sa pokúsil o vypracovanie technickej dokumentácie rozšírenia Važín pod Stráňami. Dokumentáciu vypracoval Ing. Valach, ale projekt sa nerealizoval. Uskutočnila sa rybárska zábava a pre ženy rybárov, ktoré sa podieľali na obsluhe sa schválil za odmenu zájazd na Oravskú priehradu. Najviac sa podieľali súd. Červeňáková, Garguláková, Sopková, Tršková, Chládková, Hájková a Švachová.

 Vychádzajú smernice o love rýb na Oravskej priehrade, najmä o love šťuky a nástražných rybkách, pretože je tam veľmi rozšírená pleseň. Povolenky je možné zakúpiť nielen na Orave, ale i u tajomníka spolku.

 Pre prijímanie nových členov je stanovená podmienka, že sa zúčastnia školenia, kde sú zabezpečené prednášky a premietanie filmov s rybárskou tématikou. Novoprijatých členov treba preskúšať a preto bola vytvorená skúšobná komisia v zložení: Gargulák, Červeňák, Flašík, Mazák a Škultéty.

1958

 Centrálny výbor v Považskej Bystrici vedie ako predseda Ján Botka, tajomníkom je František Filip, hospodárom Strážovský a pokladníkom Babuša. V Púchovskom výbore pracujú Gargulák, Mazák, Červeňák, Majtán Leo, Flašík Jozef, Rojko Štefan, Blanárik Imrich, Švach Štefan, Dzurový Ján, Sekač Aloiz, Róža Ján, Polacký Ján, Hrajko Viktor, Križan Laco, Škultéty Štefan a Ing. Valach Jozef.

 Členské poplatky sú pomerne nízke. Zápisné pre dospelého činí 50,- pre mládež 25,-. Povolenka pre nepstruhový revír Váh stojí 30,- Kčs a celý pstruhový revír 80,- Kčs. Okrem toho si možno kúpiť povolenku len na niektorý pstruhový potok a to na Domaženku za 40,- na Pružinku za 50,- Kčs, Teplanku 20,- a Bielu vodu 25,- Kčs. Propaguje sa odber časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Centrálny výbor vybavuje hromadnú objednávku časopisu 200 ks, z toho pre Púchov 80 ks. Na členskej schôdzi sa premietajú filmy s rybárskou tematikou. Riešia sa organizačné záležitosti najmä forma platenia členských príspevkov a prerušenia členstva, ktoré musí byť písomne oznámené. V priebehu roka sa vzdáva funkcie tajomníka Ján Mazák a preto celá agenda prechádza prostredníctvom Garguláka a Flašíka do Považskej Bystrice.

 Na pstruhových potokoch sa organizujú brigády, veľká pozornosť sa venuje výstavbe kaskád a zarybňovaniu revírov.

1959

 Od tohto roku sa datuje úplné zlúčenie susedných organizácií a vytvorenie jednej pod názvom MO Považská Bystrica – Púchov. Naši členovia pravidelne dochádzajú na zasadnutia výboru do Považskej Bystrice, sú to Gargulák Karol ako podpredseda, Flašík Jozef ako hospodár pre Púchov, ale aj členovia Jamrich Pavol, Švach Štefan, Kršák Jozef, Čimbora Karol.

 Od roku 1956 začína pracovať aj pioniersky rybársky krúžok, ktorý sa schádza v sále kultúrneho domu a okrem prednášok sa premietajú filmy s rybárskou tematikou zapožičané krajským výborom. Tu sa schádzajú prví pionieri rybári Gargulákovci Karol a Jožo, Zdeno Piška, Štefan Rojko, Laco Vrábel, Milan Divínský, Žiačik Miro, Gabčovci Vlado a Peťko a ďalší. Krúžok vedú členovia výboru Gargulák Karol, Flašík JozefŠkultéty Štefan.

 Organizácia sa intenzívne venuje hospodáreniu na pstruhových potokoch. Za prvoradú úlohu si kladie budovanie kaskád nielen na lovných potokoch, ale i na potokoch chovných a to Slatinke a Koprovnickom potoku. Kaskády – splavy musia vydržať i silné jarné vody.

1960

 Na pstruhových potokoch sa intenzívne hospodári. Za odchovné potoky sú vybrané Slatinka a Koprovnica. Naši členovia Škultéty Štefan a
Doležal František sa zúčastnili školenia lovov elektrickým agregátom a spolu s  Bútorom Ladislavom obsluhujú elektrický agregát a dosahujú pekné výsledky vo výlovoch. Pokračujú brigády na pstruhových potokoch. Na potoku Lednica sa zúčastnilo 41 rybárov pri stavbe a oprave kaskád.

 Medzi členstvom sa rozširuje časopis Poľovníctvo a rybárstvo. V ňom je vyhlásená súťaž pre dopisovateľov pod názvom „O nás pre Vás“. V tejto dosiahol Jozef Flašík veľmi pekný úspech, keď za svoje príspevky získal 2. miesto. Dopisovateľskej činnosti sa venoval aj Režný z Považskej Bystrice.

 Od roku 1960 sa pod hlavičkou Domu pionierov v Púchove organizuje oficiálne pioniersky rybársky krúžok pod vedením nového vedúceho Pavla Jamricha , člena výboru. Dom pionierov v Púchove vytvoril pre prácu krúžku veľmi dobré podmienky. Krúžok bol rozdelený podľa veku a skúseností na mladších a starších pionierov. Tým sa vytvorili podmienky pre výchovu a odborný rast novej rybárskej generácie.

1961

 Pre život v rybárskom zväze v tomto roku dali podnety najskôr Celoslovenská konferencia rybárskeho zväzu v Rajeckých Tepliciach a potom II. celoštátny zjazd v Prahe. Na nich boli prerokované významné materiály, ktoré priniesli pre život zväzu celý rad zmien, z ktorých najvýznamnejšia je zmena stanov Československého rybárskeho zväzu.

 Aj pre miestnu organizáciu z toho vyplynuli úlohy na úseku hospodárenia a ochrany čistoty vôd. Pokračuje sa na úprave pstruhových potokov, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky pre chov a rast rýb. Len na potoku Keblanka sa v rámci brigády vystavilo 41 kaskád. Brigády sa okrem dospelých zúčastnili i pionieri so svojim vedúcim.

 Okrem pstruhových revírov, na ktorých môže loviť len obmedzený počet rybárov, sa venuje pozornosť i zarybňovaniu v nepstruhových revíroch. Pod vedením hospodára organizácie na Váhu, Jozefa Flašíka , sa do našej časti revíru vysadzuje pomerne veľké množstvo plôdika kapra, ktorý bol dovezený z Nových Zámkov.

 V púchovskej časti organizácie boli vtedy najaktívnejšími členmi Jozef Flašík, Štefan Škultéty, Karol Čimbora a Štefan Švach.

1962

 Počet členov v púchovskej časti organizácie neustále rastie a dosiahol počtu 200. I nároky na funkcionársky aktív stúpajú, lebo narastajú aj úlohy po stránke hospodárenia na revíroch. Vo výbore sa preto rozhodlo doplniť a omladiť aktív funkcionárov. Okrem starých funkcionárov Garguláka, Flašíka, Škultétyho, Švacha a Jamricha začínajú vo výbore pracovať Jozef Kršák, Karol Čimbora, Sopko Matej, Píška František, Zboran Eduard a Flašík Ján.

 V našej organizácii sa robí množstvo brigád nielen na výstavbe kaskád a prekliesňovaní potokov, ale aj na pomoci štátnym lesom pri zalesňovaní. Brigády pri zalesňovaní sa zúčastnilo 42 členov a 12 pionierov. Okrem výlovov na potoku Slatinka sa robí aj výlov Koprovnického potoka a robí sa pokus o odchovanie hlavátky. V mimopstruhových revíroch sa zarybňuje plôdikom šťuky a kapra.

1963

 Jednu z najvýznamnejších úloh v živote organizácie zohral zakladajúci člen a dlhoročný funkcionár Jozef Flašík. Od roku 1962 sa stáva členom krajského výboru ČSRS a predsedom odboru pre tečúce vody a údolné nádrže. Pre svoju čestnosť, zodpovednosť a neúnavnú aktivitu bol príkladom pre ostatných členov a funkcionárov, ktorých strhával k nadšenej a obetavej činnosti pre rybársku organizáciu. Za svoju obetavú prácu bol s. Jozef Flašík viackrát odmenený pochvalným uznaním a bronzovým i strieborným odznakom za záslužnú prácu v rybárstve.

 V tomto roku nastávajú i zmeny v hospodárení na jednotlivých revíroch. Do funkcie hospodára na Bielej vode nastupuje Š. Švach namiesto J. Blanárika, pre Pružinku zostáva Píška František, pre Zubák-Lednicu Otto Pecúš a pre Váh Škultéty Štefan. Na výzvu ÚV ČSRS sa v potokoch Bielej vody, najmä Zborského zlovuje rak na export, čím sa za získané devízy dováža úhorie monté. Pri jednej z týchto akcií sa zlovilo 17kg raka. Aktivitu preukazujú aj rybári z Lednických Rovní, ktorí pod vedením J ána Beleja a Rudzana Ladislava prepravujú potok do važín – Štrkoviska a tým vlastne vytvárajú nový rybársky revír.

1964

 V tomto roku nastáva zmena v centrálnom výbore v Považskej Bystrici. I tu nastupuje nová funkcionárska generácia. Namiesto predsedu Jána Bottku nastupuje nový predseda Bedřich Režný, syn dlhoročného bývalého predsedu Jána Režného. I vo funkcii tajomníka nastáva zmena, miesto Františka Filipa nastupuje Ladislav Bútora. Činnosť centrálneho výboru organizácie sa pod vedením nového predsedu výrazne zlepšila. Bohatá bola najmä dopisovateľská činnosť Režného do časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.

 Život v rybárskom zväze nesporne ovplyvnila i významná skutočnosť, t. j. schválenie nového zákona o rybárstve č. 102. a prevádzacie predpisy – vyhláška z roku 1963. Pre členov organizácie to znamenalo nielen študovať nové predpisy, ale i prispôsobiť sa novým podmienkam nielen v love, ale i v novom revírovaní a s tým súvisiacimi problémami. Zhoršené životné podmienky v niektorých našich vodách si vynútili i zmenený prístup k zarybňovaniu a vôbec starostlivosti o revíry.

 O to radostnejším faktorom zostáva, že v dôsledku dobrej starostlivosti máme pomerne slušné zarybnené vody. Dôkazom toho je i víťazstvo nášho člena K. Garguláka v súťaži lovu úhorov vypísanej ÚV SRZ. Ulovil 49 úhorov a ich vnútornosti odosielal na výskum do Nitry. V súťaži zvíťazil a získal odmenu od SV ČSRS.

 Veľmi pekné výsledky dosahuje aj pioniersky rybársky krúžok pracujúci pod vedením Pavola Jamricha v Dome pionierov v Púchove. Vedúci krúžku pionierov nielen zaúča do rybárskych predpisov a techniky, ale ich aj aktivizuje k ochrane a zveľaďovaniu revírov.

1965

 Starostlivosť púchovských rybárov o pridelené revíry prináša svoje ovocie. Pre pstruhové potoky sú stanovené dva odchovné a to Slatinka a Koprovnický potok, z ktorých sa odlovené pstrúžiky z výsadby vysadzujú do hlavných tokov.

 Keď nastane tuhá zima tak treba nutne stojaté vody prevzdušňovať. Takúto prácu si vybrali dvaja starší mladíci na Odhánkach pod peším mostom v Púchove, rybári J. Tanuška a I. Molitor.

 Brigády členov sa stali neoddeliteľnou súčasťou práce organizácie. Nielen na rybárskych revíroch, ale i zalesňovaní v spolupráci so Štátnymi lesmi. V tomto roku pri jednej z brigád vysadili naši členovia 2300 ks sadeníc v Dohňanoch. Tradične sa usporiadavajú rybárske preteky. Tohoročné vyhral Ladislav Pastorek, ktorý na pretekoch ulovil kapra o váhe 7,20 kg. I preteky pionierov v Považskej Bystrici vyhral náš člen mladý Pavol Solík.

 Na Bielej vode pri Dohňanoch je pomerne široká voda, vhodná pre lipňa, organizácia preto pokusne vysadila plôdik lipňa do tohto rajónu. Pokus sa však nevydaril.

1966

 Pre nepstruhový revír Váh od hydrocentrály v Dolných Kočkovciach po Priehradu mládeže sa situácia stáva kritická, až neudržateľná. Elektráreň na PM bola určená za „špičkovú“, čo znamená, že naplno pracuje len v období energetických špičiek. V dôsledku rozličných hltností turbín na PM a v elektrárni v Ladcoch kolíše hladina vody v tomto úseku až o 2 m, voda sa vylieva a upadá, čím dochádza k čiastočnému úhynu rýb. Podobná situácia je aj pod Stavidlom v Dolných Kočkovciach najmä v dôsledku nesprávnej manipulácie i následným rozkrádaním rýb.

 Niektoré druhy rýb z Váhu úplne vymizli k čomu prispelo najmä stúpajúce znečisťovanie. K takýmto športovým rybám patril najmä boleň, ktorý bol v minulosti hojne lovený. Pre výbor, ale i narastajúce členstvo rybárskej organizácie to znamená zvýšené výdaje na zarybňovanie, zvlášť ušľachtilou rybou. V tomto roku sa do revírov MO Považská Bystrica – Púchov vysadilo napr. 300 000 ks plôdika kapra, 600 000 ks plôdika šťuky, ale tiež násady pstruha, hlavátky, lipňa, úhora a ikry zubáča. Intenzívne sa zarybňuje prednostne Priehrada mládeže. V púchovskej časti organizácie sa začína prejavovať nespokojnosť nielen po stránke množstva a kvality úlovkov, ale i po stránke organizačnej, preto že už značné množstvo našich členov si musí organizačné záležitosti chodiť vybavovať do Považskej Bystrice.

1967

 Narastanie členskej základne spôsobilo nielen organizačný problém najmä keď na jeho vlastnú žiadosť výbor uvoľnil z funkcie dlhoročného funkcionára – tajomníka organizácie s. Františka Filipa. Na jeho miesto nastúpil dočasne s. Ladislav Bútora. Bývalý tajomník s. Filip bol obetavým funkcionárom a vykonal pre organizáciu veľa statočnej roboty. I púchovskú časť organizácie postihla strata po odstúpení z funkcie hospodára s. Jozefa Flašíka zo zdravotných dôvodov. Súdruh Flašík bol nekompromisným obetavým pracovníkom, ktorý vedel vždy zaujať správne stanovisko pre zveľadenie a ochranu rybárstva.

 V organizácii však život ubieha tradičným tempom. Počas zimných mrazov sa prevzdušňujú stojaté vody. Pokračuje zarybňovanie Nosickej priehrady. Na Važinách v Považskej Bystrici sa odchoval pekný plôdik šťuky do veľkosti 15-20 cm a potom sa vysadil do vôd priehrady. Malo to kladný vplyv na úlovky v nasledujúcich rokoch. Priemerný ročný úlovok na rybára organizácie vtedy činil asi 26 kg.

 Snahy o prekonanie organizačných problémov a o osamostatnenie púchovskej časti organizácie vyvrcholili určením prípravného výboru pre odčlenenie Púchova od Považskej Bystrice. Predsedom prípravného výboru sa stal s. Jozef Kršák . Prípravný výbor sa v priebehu roka stretol niekoľkokrát a na deň 17. 12. 1967 zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá má rozhodnúť a schváliť odčlenenie MO Púchov od Považská Bystrica. Odčlenenie a vytvorenie samostatnej púchovskej organizácie bolo väčšinou hlasov schválené.

 Práca prípravného výboru pokračuje až do 18. 2. 1968, kedy sa schádza výročná členská schôdza. Prípravný výbor sa stretol 6-krát, aby preriešil najdôležitejšie otázky a problémy vytvorenia novej organizácie. Medzi najvýznamnejšie patrili majetkové vysporiadanie medzi MO Považská Bystrica a MO Púchov, pričlenenie jednotlivých revírov medzi tieto MO a vlastná príprava MO Púchov na rybársky rok 1968.

 Z návrhu na finančné usporiadanie vyplýva že pre MO Púchov pripadne alikvotná časť z hotovosti a účtu ŠBCS podľa počtu členov, t. j. pri 188 členoch z Púchova a okolia bude pridelené zhruba 9900 Kčs, z podielu za auto a agregát 3893 Kčs a okrem toho 1 sieť 4×60 m, 2 ďalekohľady a 1 písací stroj.

 Horšia situácia nastala pri prideľovaní jednotlivých revírov, keď sa predmetom sporu stal opäť potok Pružinka. Pre rozdielnosť stanovísk nedošlo k dohode a situáciu musí s definitívnou platnosťou rozriešiť KV a SÚV ČSRZ.

1968

 Prípravný výbor pod vedením Jozefa Kršáka vykonal v tomto období mimoriadne záslužnú prácu, lebo táto súčasne znamenala prípravu na nový rybársky rok osamostatnenej organizácie – MO ČSRS Púchov. Za úzkej spolupráce a pomoci KV ČSRS v Žiline boli vytvorené podmienky pre vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO Púchov, ktorej termín bol určený na 18. 2. 1968. K tomu bolo nutné vypracovať kandidátku nového výboru a revíznej komisie, vypracovať návrh rozpočtu na rok 1968, vypracovať návrh zarybnenia revírov, zabezpečiť ostatné organizačné záležitosti vrátane plánu práce výboru, plánu práce hospodárskeho aktívu a pionierskeho rybárskeho krúžku. Kandidátku výboru na volebné obdobie 1968-70 tvorili súdruhovia: Čimbora Karol, Flašík Ján, Gargulák Karol st., Jakubík Vladimír, Jamrich Pavol, Jelčic Ján, Karas Jozef, Kondelík Ladislav, Kršák Jozef, Neipl Ján, Píška František, Sopko Matej, Škultéty Štefan, Ing. arch. Valach Jozef, Valach Jozef ml. Zboran Eduard. Za predsedu organizácie bol zvolený Ing. arch. Valach Jozef. Náhradníci výboru boli: Moško Ondrej a Gargulák Karol ml. Správu na výročnej schôdzi MO podal s. Kršák Jozef. Informoval o finančnom usporiadaní s MO Považská Bystrica a pridelených rybárskych revíroch a probléme potoka Pružinka a úlohách, ktoré organizáciu v budúcnosti čakajú. O pláne násad do rybárskych revírov informoval s. Škultéty. Objednané boli násady plôdika šťuky, rýchleného plôdika kapra, kapra K1 a K2, rôčka zubáča, plôdika a rôčka pstruha a rôčka lipňa v celkovej hodnote 12600 Kčs bez dopravy. Taktiež bol vypracovaný plán práce pre hospodárov a ich zástupcov pre jednotlivé revíry, najmä po stránke výlovov a hájenia revírov. MO sa zaviazala dodať pre KV ČSRS 5 kg raka na export. Výbor podal na SKNV v Banskej Bystrici žiadosť o udelenie výnimky v love bielych rýb od 1. 5. 1968 v mimopstruhových vodách. Táto výnimka bola schválená i lov všetkých druhov rýb počas rybárskych pretekov, ovšem žiadosť o udelenie výnimky lovu blyskáčom bola zamietnutá.

 Pre vylepšenie hospodárskej činnosti na revíroch sa na základe ponuky SÚV ČSRS výbor MO rozhodol zakúpiť starší elektrický agregát v sume 1500 Kčs a dva sudy. K tomu bolo treba zabezpečiť ďalšie dielce, ako lovné palice, izolovaný kábel, cievky a pod. Bola určená skupina v zložení: Zboran, Flašík, Kopiš, Gargulák ml., Valach Jozef, Kondelík a Neipl, aby agregát opravila a pripravila na vlastný lov.

 Po predchádzajúcom jednaní so záhradkárskou organizáciou Lednické Rovne sa rozhodol výbor odkúpiť a zobrať do užívania odchovné rybníčky, ktoré plánuje dobudovať a preto požiadal SÚV o finančný príspevok na ich dobudovanie. Sekretariát túto dotáciu po obhliadke Ing. Šamaja z ÚV schválil.

 V Dome pionierov v Púchove pracoval pioniersky rybársky krúžok pod vedením člena výboru Pavla Jamricha . Krúžok navštevovalo spolu 27 pionierov. Púchovská MO rozhodla nadviazať družobné styky so susednými organizáciami a tiež s MO Vsetín. Vymenila si preto s MO Vsetín 5 ks čestných rybárskych povolení pre zaslúžilých členov.

 Ku dňu 31. 12. 1968 mala púchovská organizácia spolu 216 členov, z toho 2 ženy. Napriek tomu, že výbor organizácie a celá organizácia mala bohatú činnosť, nesplnili sa dva body z uznesenia VČS a to nebol vylovený a dodaný rak na export a nie všetci členovia si splnili brigádnickú povinnosť a neodpracovali 10 hodín. Výbor preto rozhodol presunúť neodrobené brigádnické hodiny členov na rok 1969, kedy sa predpokladá prevádzať náročnejšie akcie.

 Počas roka sa podarilo z Olomouca získať úplne nový elektrický agregát na splátky od ÚV ČSRS Praha. Preto sa zorganizovalo niekoľko výlovov odchovných potokov. Traja členovia absolvovali trojdňový kurz lovcov elektrickým agregátom a to s. Flašík Ján, Škultéty Štefan a Gargulák Karol ml ., čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre prácu lovných skupín.

 Dňa 26. mája výbor zorganizoval na starom ramene Váhu pod Nimnicou rybárske preteky jednotlivcov i družstiev. Víťazom pretekov jednotlivcov sa stal Lišánik Štefan z MO Púchov, druhý bol Vicena z Bytče a tretí Režný z Považskej Bystrice. V družstvách vyhrala Bytča pred Považskou Bystricou a Púchovom. Víťazom boli odovzdané vecné ceny a k.... brúsené poháre, ktoré vyhotovili členovia z Lednických Rovní menovite Belej Ján a Rudzan Ladislav.

 Napriek búrlivým politickým udalostiam práca v organizácii neustala, bola naopak kvalitnejšia a preukázala svoju samostatnosť a životaschopnosť.

1969

 Začiatok roka je charakteristický nedokončeným sporom o potok Pružinka. Členovia a výbor MO Považská Bystrica si nárokovali na lov a obhospodarovanie polovice potoka Pružinka s čím výbor MO Púchov, ani nadriadený KV nesúhlasil a preto sa dohodlo o výmene 100 ks denných pstruhových povoleniek, ktoré by sa na konci sezóny zúčtovali po 10,- Kčs za kus. Výbor MO Považská Bystrica nebol spokojný s touto dohodou, dohodu zrušil a prípad uzavrel až SÚV Žilina s tým, že potok Pružinka bude patriť jednoznačne MO Púchov, tento nemusí poskytnúť na výmenu denné povolenky, za čo Považská Bystrica neposkytne povolenky na lov na PM v Nosiciach. Týmto sa vytvorili podmienky pre plné a nerušené obhospodarovanie pstruhového revíru Pružinka našou MO.

 Výbor sa okrem organizačných záležitostí zaoberal aj myšlienkou rozšírenia rybárskych revírov. Pri rozprave o lokalite budovania vodnej nádrže bol prijatý návrh Štefana Škultétyho o vhodnosti chotára medzi obcami Ihrište a Hoština. Na VČS podal Ing. arch. Valach Jozef rozsiahlu informáciu o už rozpracovanej akcii – budovanie dvoch vodných nádrží na Hoštinskom potoku. Projektovanú úlohu vypracoval Ing. Šamaj Milan pracovník ÚV a náklady na výstavbu sa odhadli na 817000,- Kčs. Toho času prebiehajú schvaľovacie doložky od príslušných organizácií, ktoré by mali byť dokončené do konca marca t. r. Potom budeme žiadať štátnu vodohospodársku inšpekciu – ŠFVH v Bratislave o poskytnutie dotácie, ktorá môže byť do výšky 60 % za predpokladu, že naša MO bude mať k dispozícii preukázateľne 40 % nákladu. Aby sa táto úloha zvládla, rozdelila sa výstavba na dve etapy, na dve samostatné nádrže o rozlohách 3,7 a 1,7 ha. K výstavbe prvej etapy nám SÚV v Žiline prisľúbil výpomoc 100 000,- Kčs na preukázanie 40 % prostriedkov. Výbor MO však musí hľadať možnosti, ako potrebné prostriedky dať dohromady a predkladá na zváženie i možnosť získania prostriedkov formou pomocných manuálnych prác na stavbe nádrže. Preto navrhol uznesenie o odpracovanie 30 brigádnických hodín na člena, čo by len pri 5,- Kčs za hodinu predstavovalo 35 000,- Kčs za celú organizáciu. Ďalšie prostriedky sa bude snažiť získať od NV a miestnych podnikov. Druhá etapa by započala po dobudovaní prvej nádrže, čím by sa mohli vytvoriť ideálne podmienky pre športový rybolov.

 K zabezpečeniu týchto úloh bola stanovená komisia výboru v zložení: Ing. arch. Valach Jozef, Jelčic Ján, Kršák Jozef, Ing. Kucej Eduard a Sopko Matej. Súčasne bola podpísaná dohoda s Ing. Šamajom z ÚV Žilina na vypracovanie projektu. Pri zabezpečovaní prípravnej dokumentácie, hlavne vyjadrovačiek k výstavbe nádrží výdatne pomohol pracovník MNV Púchov s. Štefan Svítok.

 Výbor sa taktiež zaoberal vylepšovaním materiálnych podmienok organizácie. V oblasti drobných predmetov DKP, náradia, pomôcok pre lovné skupiny a rôzneho materiálu hodne pomohol člen výboru s. Neipl Ján. Výbor MO uvažoval i o odkúpení dreveného baráku z NP Makyta za účelom výstavby rekreačnej chaty. Túto úlohu zabezpečoval s. Kalma Ján. Zo stavebného podniku je možnosť zakúpiť vyradené motocykle – rikše, ktoré by slúžili pre účely rozvozu elektrických agregátov pri výlovoch. Boli vytvorené dve lovné skupiny pod vedením Jána Flašíka a Karola Garguláka ml. K dohode o odpredaji rikše medzi OSP Ilava a MO došlo dňa 24. 10. 1969 za kúpnu cenu 2500,- Kčs. Kúpu sprostredkoval Škultéty Štefan.

 V priebehu roka požiadal s. Jelčic Ján výbor o uvoľnenie z funkcie tajomníka z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti vyplývajúcej z funkcie tajomníka MNV s tým, že svoje sily a konexie využije pre prípravu výstavby vodných nádrží. Do výboru bol kooptovaný s. Žiačik Miroslav s pôvodným zámerom vedenia pionierskeho krúžku. Na návrh predsedu však prebral od s. Jelčica funkciu tajomníka organizácie. Aktivita a činnosť výboru sa tým výrazne zlepšila.

 

1970

 Činorodou prácou bol naplnený tento rok, organizácia žila započatím výstavby prvej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku. Pre posilnenie komisie výstavby bol do výboru MO kooptovaný s. Hrobský Severín ako stavební odborník. V predošlom roku sa s. Pavol Jamrich vzdal funkcie vedúceho pionierskeho krúžku. Miesto neho prebral túto funkciu od októbra 1969 s. Rojko Štefan ml. s tým, že mu pri práci krúžku po odbornej stránke pomôžu starší, skúsenejší členovia s. Gargulák Karol st., Škultéty Štefan a Píška František.

 Organizáciu v minulom roku postihla nepríjemná strata keď z dvora v Pružine štátneho majetku Považská Bystrica vypustili do potoka močovku, ktorá spôsobila otravu pstruhov v celkovej hodnote škody asi 20 000,- Kčs. Jednania o náhrade škody sa zúčastnili s. Kalma Ján, Píška František a Sopko Matej. Bolo dohodnuté, že ŠM nahradia v hotovosti jednu tretinu, t. j. 6800,- Kčs a zostávajúcu čiastku t. j. 13200,- Kčs poskytnú vo forme výpomoci ťažkých mechanizmov pri výstavbe vodných nádrží.

 Vzhľadom na to, že v roku 1970 je VČS volebná rozhodol výbor pripraviť kandidátku 13-členného výboru a 3-člennej revíznej komisie. Do výboru boli zvolení s. Jelčic Ján, Jakubík Vladimír, Kršák Jozef, Neipl Ján, Sopko Matej, Škultéty Štefan, Ing. arch. Valach Jozef, Gargulák Karol, Žiačik Rudolf, Gajdoš Pavol, Rudzan Ladislav, Zbín RobertŽiačik Miroslav. Ako náhradníci výboru boli zvolení: Kondelík Ladislav, Flašík Ján, Rojko Štefan ml., Karas Jozef,k Marman Miroslav a Sekáč Rudolf. Do revíznej komisie boli zvolení s. Kalma Ján ako predseda RK a členovia Matoušek Bohuslav a Martinek Bedřich. Za predsedu organizácie bol opäť zvolený jednomyseľne pre revír 503 Váh Valach Jozef a Gargulák Karol st., pre 307 Biela voda Zboran Eduard, Flašík Ján a Pecúš Otto , pre revír 438 Pružinka Píška František a Gargulák Karol ml.

 V predošlom roku boli vytvorené dve lovné skupiny pod vedením Jána Flašíka a Garguláka Karola ml. Ich lovné skupiny majú tvoriť len skúsení členovia obsluhy, ktorí prešli inštruktážou o bezpečnosti podľa smerníc ÚV ČSRS Praha. Na aktíve sa tiež zúčastnili členovia rybárskej stráže, ktorí boli poučení o ich právach a povinnostiach a tiež o postupe pri havarijných situáciách.

Okrem rybárskych pretekov dospelých, ktorí vzhľadom na nepriaznivé počasie nedosiahli očakávaný efekt, lebo sa ich zúčastnilo len 60 pretekárov a veľmi málo divákov, usporiadal výbor aj preteky pionierov, na ktoré pripravil okrem hodnotných cien aj občerstvenie pre pretekárov.

 Výstavba vodných nádrží na Hoštinskom potoku pokračuje výdatným tempom. Pracovníci IGHP v Žiline Ing. Lehotský, Ing. Peterka a  Hric vypracovali geologický prieskum, za ktorý organizácia podľa dohody vyplatí sumu 7000,- Kčs. Okrem toho za pomoci MNV vybavila majetko-právne usporiadanie s majiteľmi pozemkov. Jednanie sa uskutočnilo na MNV v Ihrišťoch. K výstavbe bolo tiež potrebné okrem množstva povolení a súhlasov vybaviť záležitosti ohľadom ťažby materiálu do ílového jadra hrádze, ktorý sa ťažil zo starej tehelne nad obcou Vieska. Bola podpísaná hospodárska zmluva s dodávateľom výstavby JRD PÚCHOV. Výbor tiež súhlasil s tým, aby stavebný dozor pri výstavbe vykonávali s. Ing. Suchánek a staviteľ Chovanec , za predbežne stanovenú cenu 6000,- Kčs netto. Všetky faktúry a výdavky viedol vo zvláštnom pokladničnom denníku pokladník Jakubík Vladimír a ich preplácanie bolo podmienené kontrolou stavebného dozoru a po schválení nášho zodpovedného vedúceho výstavby Ing. arch. Valacha, pretože štátna sporiteľňa nám nechcela otvoriť zvláštny účet pre výstavbu.

 Takáto vážna akcia, ako je výstavba si vyžadovala nielen mimoriadne úsilie zo strany členov výboru, ale i priloženie rúk k dielu zo strany všetkých členov organizácie.

1971

 Pri hodnotení predošlého roku sa vo výročnej správe konštatovalo, že niektoré body uznesenia nebolo možné splniť bezozbytku z objektívnych príčin, ale i pre ľahostajnosť niektorých členov, ktorí si nepovažovali za nutné splniť základné členské povinnosti. Náročné úlohy, ktoré si organizácia vytýčila sa dajú splniť len preukázaním dobrej vôle, disciplíny a obetavosti.

 Zarybňovací plán sa nesplnil, pretože z celkového plánovaného zarybnenia za 22400,- Kčs boli dodané násady len za 13177,- Kčs. Neboli dodané násady rýchleného plôdika kapra, plôdika šťuky a úhora – monté. Dobre však pracovali lovné skupiny, pretože z odchovných potokov vylovili 1152 ks pstruha 1,4 ročného a vysadili ho do lovných tokov. Priemerný úlovok na vodách nepstruhových bol na 1 člena 42 ks rýb vo váhe 17,9 kg a vodách pstruhových 12 ks vo váhe 4 kg.

 Organizácia mala na konci roku 1970 spolu 204 dospelých členov a 26 pionierov. Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 150 členov MO a ako delegát vzácny hosť tajomník ÚV s. Ondrej BUDAJ . Vo svojom príspevku s. Budaj zhodnotil doterajšiu prácu organizácie a vyslovil presvedčenie, že práca výboru a celej organizácie v Púchove je v dobrých rukách. Pochválil naše odhodlanie budovať odchovné rybníčky na Lednických Rovniach i budovanie vodných nádrží na Hoštinskom potoku, k čomu nám prisľúbil pomoc a podporu. Skonštatoval, že už dnes sa ukázalo, že odpojenie Púchova od Považskej Bystrice bolo správne a už dnes prináša ovocie. V ďalšom sa zaoberal novým rybárskym zákonom, novými stanovami SRZ i návrhom na hromadný odber časopisu PaR.

 Výstavba vodných nádrží na Hoštinskom potoku nepokračuje takým tempom ako sa predpokladalo. V roku 1970 sa prestavala len 140000,- Kčs. Doteraz je prevedená skrývka ornice, vyrúbanie porastov a prístupová cesta. V zimných mesiacoch sa na stavbe nepracovalo. Práce pokračovali až od mája. V priebehu sa vyskytli niektoré problémy v súvislosti s objavením bočných prameňov vody, čo si vyžiadalo dodatky k projektu a zvýšenie nákladov výstavby. Stavebná komisia výboru konštatovala nepriaznivý stav, pretože dodávateľ JRD Púchov nemôže výstavbu dokončiť v plánovanom termíne. Nespokojnosť vyjadrila i s projektantom Ing. Šamajom, ktorý nedodal dodatky k projektu včas, nezúčastňoval sa kontrolných dní výstavby, čím si neplnil svoje povinnosti. I prisľúbená dotácia z ÚV meškala a hrozila penalizácia za nepreplatené faktúry. Bolo treba taktiež zabezpečiť elektrickú prípojku. Na pomocných prácach pri výstavbe prebehli brigády členov. Pri ich organizovaní musel byť vždy prítomný jeden člen výboru, ktorý práce organizoval a evidoval. Na žiadosť MO navštívil vodnú nádrž pracovník ÚV Ing. Skácel , ktorý schválil prevádzanie úpravy dna vodnej nádrže a prisľúbil písomné doporučenie osádky a množstva rýb, ktoré sa majú nasadiť z fondu prvotného zarybnenia.

 Okrem výstavby vodných nádrží sa výbor mimo ostatných organizačných záležitostí zaoberal i dokončením výstavby a úpravy odchovných rybníkov na Lednických Rovniach. MO podala žiadosť na ÚV o dotáciu, ale táto požiadavka nebola realizovaná pre vyčerpané prostriedky ÚV a bude sa realizovať až budúcom roku.

 Na revíroch MO došlo k viacerým prípadom znečisťovania tokov i k následným úhynom rýb, za ktoré musí MO vymáhať náhradu škody. Znečisťovanie je aktuálne odstrániť najmä na dvoroch JRD a ŠM v Tŕstí, Pružine, Ďurďovom, Slopnej a Dolnom Lieskove a tiež Klecenci a Zbore. Vyžaduje to zvýšené úsilie referenta pre čistotu vôd Rudolfa Žiačika a užšiu spoluprácu s OHS Púchov pri vymáhaní škody odstavením ramena Pružinky v Beluši sa predseda MNV s. Filo snažil vyhnúť povinnosti škodu nahradiť, neplnil dohody o poskytnutí buldozéru pre MO, neplnil dohodnuté záväzky. I predbežné jednania s riaditeľstvom ŠM v Považskej Bystrici nepriniesli žiadaný výsledok a preto musel výbor MO požiadať o pomoc právne oddelenie pri ÚV SRZ. Túto pomoc nám poskytol právnik ÚV JUDr. Pethö.

1972

 Rok sa začína očakávaním dobudovania prvej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku. V predošlom roku vykonal výbor MO pod vedením predsedu Ing. arch. Valacha a prevažná väčšina členov mimoriadne veľa práce. Vzhľadom na to, že členovia výboru s. Zbín R. a Gajdoš Pavol prestali pravidelne pracovať rozhodol sa výbor kooptovať do svojich radov súd. Martiša Slanislava Rojku Štefana mlad. Kurzu lovcov agregátom sa zúčastnili s. Ozimý Milan a Pšenák Štefan a po úspešnom absolvovaní získali oprávnenie na lov. Školenia hospodárov sa zúčastnil s. Valach Jozef ml. a získal veľa nových poznatkov pre ďalšiu prácu. I práca hospodárskeho aktívu a rybárskych stráží nieje na takej úrovni ako si výbor predstavoval. Preto je nutné ich prácu prehodnotiť.

 Rozbehli sa i práce na dobudovaní odchovných rybníkov na Lednických Rovniach. Člen MO s. Vrábel Jozef vyrobil pre výpusty kvalitné šúbre, ktoré boli prevezené na Lednické Rovne. Súdruh Pecúš Otto poskytol dosky na šalovanie výpustov a spolu so s. Rudzanom Ladislavom organizovali práce na budovanie. Aktívne pracoval aj Ján Mauer . Ku štyrom výpustným telesám sme chceli zabudovať odpadové rúry, ktoré však boli dovezené až neskôr na jeseň a preto sa práce budú musieť previesť až v jarnom období. Zostávajú ešte terénne úpravy okolo rybníkov a spevnenie hrádze okolo potoka Lednica k čomu nám prisľúbila pomoc Okresná melioračná správa. Uvažovalo sa i o vyradených paneloch z panelárne, ktoré nám prisľúbil s. Šamánek.

 Pod vedením riaditeľa pretekov s. Rudzana Ladislava prebehli rybárske preteky na Odhánkach pri štadióne. Výbor konštatoval spokojnosť s organizáciou pretekov i s dosiahnutým finančným ziskom z bufetov s. Martiša a Zborana , ktorým výdatne pomáhali aj manželky, hoci pretekom neprialo počasie. Za pomoc sa výbor poďakoval i podnikom G1M, Makyte a Sklárňam Lednické Rovne, ktoré poskytli príspevky do tomboly. Úspešne prebehli i preteky pionierov pod vedením vedúceho krúžku s. Rojku Štefana ml. Pionieri sa taktiež zúčastnili okresných pretekov a prihlásili sa do súťaže o „ZLATÝ BLYSKÁČ“. Po prvýkrát sa okresné preteky družstiev konali u nás, kde naši pionieri získali na II. miesto. Zúčastnili sa i oblastných pretekov v Hornom Hričove, kde sa náš pionier Jozef Šimon umiestnil na II. mieste.

 Dňa 28. 9. 1972 bola prevedená kolaudácia vodnej nádrže na Hoštinskom potoku za účasti všetkých zainteresovaných zložiek. Stavba bola prevzatá ako kvalitná a MO dostala 2-ročnú záručnú lehotu. V zápisnici z kolaudácie sú uvedené drobné kolaudačné závady a práce naviac, ktoré sa dodávateľ JRD Púchov zaviazali dorobiť. Konečné vyúčtovanie výstavby previedli s. Bodian, Ing. Suchánek a pokladník Jakubík Vladimír a po overení faktúr na ÚV s. Hasíkom boli odoslané na ŠF VH správcovi s. Ing. Sprušanskému na preplatenie. Celková hodnota vykonanej práce je 1 306 426,80,- Kčs. Z toho:

stavebné práce 1 191 350,- Kčs

projektové práce 60 000,- Kčs

stavebný dozor 15 350,- Kčs

geologický prieskum 7 000,- Kčs

vyvlastňovacie plány 7 551,- Kčs

pozemky 16 519,20 Kčs

ostatné výlohy 8 656,60 Kčs

Financovanie: 

dotácia ÚV Žilina 500 000,- Kčs

dotácia zo štátneho fondu 714 000,- Kčs

vlastné prostriedky 92 426,80 Kčs

 Dobudovaním tohto diela sa uskutočnil dávny sen púchovských rybárov, ktorí sa pričinili o vytvorenie prímestskej rekreačnej oblasti mesta Púchova. Poďakovanie patrí všetkým tým, čo sa o výstavbu tohto diela zaslúžili, či sa už jedná o jednotlivcov, alebo organizácie. V prvom rade si zaslúži poďakovanie ÚV SRZ Žilina a menovite tajomník ÚV s. Budaj Ondrej. Ďalej pracovníkom ministerstva ULH, správcovi ŠFUH s. Ing. Sprušanskému, s. Ing. Weiserovi a Ing. Rendekovi a Ing. Dzúrikovi, za ich významnú pomoc pri financovaní tohto diela. Vyslovujeme poďakovanie vedúcim n.p. G1M Púchov, Makyta Púchov, MsNV Púchov a Jednote ĽSD Púchov za poskytnutie finančných príspevkov. Najväčšie zásluhy z nášho MO o toto dielo majú s. Ing. arch. Valach Jozef, Jelčic Ján ale i Jozef Kršák, Žiačik Miroslav, Jakubík Vladimír, Sopko Matej, Hrobský Severín, Neipl Ján a ďalší.

 Výbor spracoval manipulačný poriadok a za hospodára nádrže stanovil s. Garguláka Karola ml. Súčasne ho uvoľňuje z funkcie zástupcu hospodára na Pružinke, kde miesto neho ustanovuje s. Stanislava Martiša. Tajomník Žiačik a Martiš osobne prejednali na ÚV množstvo a spôsob zarybnenia nádrže. Po napustení nádrže sa objavila kolaudačná závada, keď cez dlaždenie jalového prepadu pretekala voda. Po prejednaní Ing. Valacha s projektantom musel dodávateľ kolaudačné závady odstrániť.

 Mimoriadna aktivita tohto roku sa prejavila vo vyčíslení brigádnických hodín. Členovia MO odpracovali spolu 4688 brigádnických hodín, pričom bola vytvorená hodnota 486 476,80 Kčs. Za rok 1972 sme dostali celkom násady za 30 530 Kčs. Za rok ulovili členovia nášho MO celkom 7861 kusov rýb vo váhe 3760,5 kg. Na jedného člena je priemerný úlovok 32 ks rýb vo váhe 15,3 kg.

 Radosť z dobre vykonanej práce a dobudovania prvej vodnej nádrže nám však v organizácii skazila mimoriadna tragická udalosť, keď pri love na Oravskej priehrade zahynuli traja naši členovia s. Ondrašík Vladimír, Cíger Július a Bôrik Pavol . V nepriaznivom, veľmi chladnom novembrovom počasí sa štyria vybrali na lov na motorovom šlne. Mohutná vlna im však prevrhla čln. Jeden z nich, ktorý mal ako neplavec záchrannú vestu sa zachránil, ale traja našli v ľadových vlnách svoju smrť. Po oznámení tragickej udalosti, výbor MO šokovaný touto otrasnou správou podnikol niekoľko opatrení na hľadanie utopených a tiež na zmiernenie žiaľu postihnutých. Požiadal potápačský oddiel Zväzarmu v Trenčíne na prevedenie záchranných akcií, ale tieto boli neúspešné. Utopených sa podarilo vyloviť až v januári a apríli budúceho roku. Organizácia usporiadala aj zbierku pre pozostalých. Zo zbierky dostali vdovy po 2000,- Kčs a mladý Cícer 500,- Kčs. Deň 13. november 1972 tak zostal mementom ostatných členov, aby nepreceňovali svoje sily a schopnosti.

 Nemálo starostí a problémov sa vyskytlo v organizácii v súvislosti s ochranou našich revírov nielen po stránke priestupkov voči zákonu, ale po stránke škôd spôsobených zásahmi do tokov. Po dlhších prieťahoch sa podarilo vymôcť od riaditeľstva ŠM v Považskej Bystrici časť škody za otravu rýb na Pružinke v hodnote 8734,- Kčs a od UHAS Beluša za odstavenie ramena toku 4350,- Kčs. Druhú časť škody spôsobenú n. p. Vodné zdroje Bratislava s investorom SEVAK Žilina pri výstavbe skupinového vodovodu musíme vymáhať za pomoci odhadcu z ÚV Ing. Skácela. Počet členov v organizácii neustále narastá, ku dňu 31. 12. 1972 mala MO 284 riadnych členov, z toho 5 žien a 36 pionierov.

1973

 Začiatok roka sa nesie v znamení príprav na výročnú členskú schôdzu, ktorá je v tomto roku volebná, teda zvolí výbor a tiež hospodársky aktív na 3-ročné funkčné obdobie. Žiaľ pri bilancovaní predošlého roku sa muselo konštatovať že nie všetci členovia organizácie pristupovali k plneniu členských povinností zodpovedne. Taktiež nie všetci členovia výboru svojou činnosťou splnili očakávanie. Výbor preto rozhodol urobiť v kandidátke zmeny a doplniť počet na 19 členov vzhľadom na množstvo a náročnosť úloh, ktoré organizáciu čakajú. Do nového výboru boli zvolení:

Ing. arch. Valach Jozef ... predseda

Kršák Jozef ... podpredseda

Žiačik Miroslav ... tajomník

Sopko Matej ... účtovník

Jakubík Vladimír ... pokladník

Škultéty Štefan ... hlavný hospodár

Rojko Štefan ml. ... vedúci pionierskeho krúžku

Členovia výboru:

Jelčic Ján

Kaššovic Ján

Rojko Dušan

Žiačik Rudolf

Gargulák Karol ml.

Neipl Ján

Marman Miroslav

Ozimý Milan

Rudzan Ladislav

Kafunínec Jozef

Martiš Stanislav

Valach Jozef ml.

Revízna komisia:

Kalma Ján ... predseda

Matoušek Bohuslav

Martínek Oldřich

 I výstavba druhej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku sa nezaobišla bez problémov. Dohoda o vypracovaní projektu bola uzavretá so s. Šamajom zo Žiliny. Tento však porušil dohodu, v stanovenom termíne nevypracoval dokumentáciu a preto sa výbor rozhodol dohodu zrušiť a súčasne hľadať náhradníka. Po jednaní na ÚV v Žiline sa stal projektantom s. Ing. Kralíček, ktorý v októbri dodal organizácii projektovú dokumentáciu na schválenie. V tejto súvislosti musel výbor riešiť ďalšie úlohy, najmä zabezpečenie dotácie zo ŠF a ÚV SRZ a dohodu s dodávateľom výstavby JRD Púchov.

 Doteraz vytvorená hodnota diela na odchovných rybníkoch na Lednických Rovniach predstavuje sumu asi 80 000,- Kčs. V spolupráci s Okresnou melioračnou správou, menovite s. Kováčíkom sa podarilo zabezpečiť zemné práce na hrádzi od toku a jej spevnenie za pomoci panelov. Po ich napustení sa výbor rozhodol nasadiť 50 000 ks plôdika šťuky, ktorých rast sledovali s. Valach Jozef hlavný hospodár a s. Pecúš Otto so s. Rudzanom Ladislavom, aby sa v kritickom období dal odrastený plôdik zloviť a vysadiť do lovných revírov.

 Okrem pionierskych rybárskych pretekov miestnych i okresných, ktoré zabezpečoval s. Rojko Štefan ml. sa uskutočnili aj tradičné preteky pre členov, už VI. ročník „PÚCHOVSKEHO POHÁRA“ v love rýb udicou. Na základe uznesenia z VČS platili členovia preteky už pri vydávaní dokladov, kde zaplatilo 221 členov. Riaditeľom bol Žiačik Miroslav. Pretekov sa zúčastnilo len 157 pretekárov i s hosťami z iných MO. Preteky i za nepriaznivého počasia prebehli bez väčších nedostatkov a čistý zisk z pretekov okrem inzercie činil 7185,- Kčs.

 Na 9. júna bol stanovený termín slávnostného otvorenia vodnej nádrže na Hoštinskom potoku s propagačnými pretekmi pre hosťov, nečlenov MO. Každý hosť dostal prideleného inštruktora – člena MO, ktorý sa staral nielen o lovnú výbavu ale i po stránke občerstvenia. Do riaditeľstva pretekov sa určili s. Ing. Valach Jozefhospodár a Katunínec. Preteky pre hosťov prebehli za veľmi priaznivého počasia v dobrej pohode a mimoriadne dobrými úlovkami. Najlepší hostia – nerybári ulovili po 8-10 ks kaprov.

 Radosť z dobre vykonanej práce a úspešne zorganizovaných akcií však pokazili v organizácii škody, ktoré vznikli na revíroch MO. Na revíry č. 503 Váh došlo k otrave a duseniu rýb v dôsledku veľkého množstva organických a otravných látok vo vode vypustených neznámym páchateľom. Táto otrava postihla i ďalšie organizácie hospodáriace na Váhu. Boli odobrané vzorky vody a odovzdané na rozbor na OHS. Značnú škodu spôsobil organizácii podnik Plynostav Pardubice na potoku Pružinka. Vzhľadom na to, že neodpovedal organizácii na návrhy jednania o náhradu škody i pokus o zmier, bola organizácia nútená vymáhať škodu arbitrážnou cestou. Na potoku Biela Voda spôsobil otravu močovkou súkromník Ján Dzurko , s ktorým musela organizácia jednať ne základe vyšetrovacieho spisu VB. I na potoku Lednica vznikla škoda, ktorá postihla nielen potok, ale i odchovné rybníky a časť Štrkoviska. Škodu spôsobila dielňa pridruženej výroby JRD Dolná Breznica.

 Doteraz nebola v organizácii doriešená otázka športovej činnosti. Úlohou inštruktora v RT bol poverený s. Gargulák ml. Pretekárske družstvo sa zúčastnilo oblastných pretekov v LRU, kde získalo pekné umiestnenie a to 5. miesto, hoci v družstve chýbala pretekárka žena. Členovia družstva Pažitný Ignác a Košecký Július dosiahli pekné umiestnenie v súťaži jednotlivcov.

 Ku dňu 31. 12. 1973 mala organizácia 302 členov a 100% odber časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Za predošlý rok výbor ocenil prácu niektorých aktívnych členov diplomom za záslužnú prácu v rybárstve. Vyznamenania prevzali s. Kalma Ján, Neipl Ján, Jakubík Vladimír, Rojko Štefan ml, Zboran Eduard.

1974

 Náročná práca výboru v tomto roku si vynútila zodpovedný prístup každého jednotlivca a nezaobišla sa bez zmien. Koncom predošlého roku sa vzdal s. Rojko Štefan ml. funkcie vedúceho pionierskeho krúžku. Po dlhšom hľadaní náhrady funkciu prebral s. Jašúrek Milan s tým, že ho s. Rojko do funkcie uvedie a zaučí. Za predošlé roky s. Rojko Štefan ml. vykonal veľký kus práce a posunul prácu krúžku v spolupráci s Domom pionierov v Púchove na vysokú úroveň. Funkcie referenta pre čistotu sa vzdal s. Žiačik Rudolf a miesto neho bol do výboru kooptovaný Ján Kašovic . Vzhľadom na to, že sa s. Rudzan Ladislav odsťahoval z Lednických Rovní, jeho funkciu ako zástupcu rovnianskych rybárov prevzal s. Ján Mauer . V hospodárskom aktíve nastali taktiež zmeny, keď funkciu hlavného hospodára prevzal s. Martiš Stanislav a funkciu hospodára na na Pružinke s. Laštinec Ján. Funkciou referenta pre brigády bol poverený s. Karas Josef.

 V jarných mesiacoch sa konečne rozbehla výstavba II. vodnej nádrže ne Hoštinskom potoku. Výbor schválil hospodársku zmluvu s dodávateľom výstavby JRD Púchov v celkovom náklade 1 289 000,- Kčs. Výbor taktiež schválil do funkcie stavebného dozoru s. Ing. Valacha i s jeho odmenou podľa platných smerníc. Dokončenie výstavby sa plánuje do konca I. polroka 1975.

 Rušná výročná členská schôdza prebehla dňa 10. 3. 1974 za účasti 228 členov. Hosťami VČS boli za ÚV SRZ jeho podpredseda Pavol Manatej, za KV SRZ s. Stráňovský Eduard, za MsV KSS jeho predseda s. Ing. Zelko Milan a za MsNV s. Jelčic Ján. VČS prijala uznesenie a hodnotný socialistický záväzok na počesť 30. výročia SNP. V ňom sa každý člen organizácie zaväzuje odpracovať 20 brigádnických hodín a ak neodpracuje zaplatí za každú hodinu 10,- Kčs. V zarybňovacom pláne sa okrem plôdika pstruha, plôdika šťuky a lovného kapra počítalo aj s dodávkou rýchleného plôdika kapra, ktorý by sa odchoval do jesene v odchovných rybníkoch na Ledníckých Rovniach. Celkom zarybnenie predstavovalo sumu 22 575,- Kčs. V dodatku domácemu rybolovnému poriadku sa otvára lov na vodnej nádrži Ihrište č. 552, kde sa povoľujú 2 vychádzky za týždeň a loviaci si môže ponechať 2 ks kapra, lov je povolený len na jednoduchý háčik a na návnady rastlinného pôvodu.

 Nebývalý záujem o rybársky šport sa prejavil na účasti na školení a skúškach nových členov. Školenie sa uskutočnilo na MsNV Púchov, zúčastnilo sa ho 61 kandidátov. Podieľali sa na ňom s. Kršák, Gargulák st., Martiš a Žiačik. Pri školení sa premietali aj farebné diapozitívy rýb. Skúškami z rybárskeho minima za pomoci testov sa zúčastnilo 57 členov, 7 z nich robilo opravné testy. Celková úroveň vedomostí bola dobrá.

 Okrem pionierskych rybárskych pretekov miestnych i okresných pod vedením vedúceho krúžku Milana Jašúrka a Rojku Štefana ml. sa uskutočnili aj 2 preteky pre dospelých členov.

VIII. ročník Púchovského pohára v love rýb udicou sa uskutočnil na Odhánkach pri štadióne TJ. Zúčastnilo sa ho spolu 186 pretekárov, z toho 24 hosťov z iných MO. Riaditeľom pretekov bol s. Kalma Ján. Občerstvenie bolo zabezpečené v 2 stánkoch, ktoré viedli s. Zboran s manželkou a druhý, kde sa podával smažený kapor s. Kuchta Ján, Rosina Ján a Moško Tomáš. Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny a brúsené poháre. Prvú cenu získal člen Halas Robert s úlovkom kapra o váhe 3,25 kg. Druhý bol Šimon Jozef a tretí Medňanský Stanislav.

 Druhé preteky len pre členov našej MO sa konali na vodnej nádrži č. 552. Pretekov sa zúčastnili aj pozvaní vzácni hostia s. Kazarnyi Vendelín, Budaj Ondrej, Ing. Skácel Ladislav, Dr. Pethö a Jozef Kroner. I na tieto preteky boli pripravené hodnotné ceny, ktoré darovali púchovské podniky. Víťazom pretekov sa stal člen Pažitný Ignác s úlovkom kapra o dĺžke 64 cm.

 Po rôznych problémoch a prieťahoch pri vymáhaní náhrady škôd sa konečne podarilo niektoré uzavrieť. SEVAK Žilina zaplatil za škodu spôsobenú na potoku Pružinka – Riedka sumu 17 132,- Kčs a Plynostav Pardubice zaplatil až na rozhodnutie arbitráže v Banskej Bystrici za odstavenie ramien potoka Pružinka sumu 43 035,- Kčs. Súkromník Dzurko zaplatil za otravu močovkou na Bielej Vode sumu 3200,- Kčs. Nedoriešené zostali škody na Lednici a Váhu.

 Zarybňovací plán bol prekročený, keď do revírov boli okrem plánovaných násad dodané aj násady rôčka pstruha, lipňa i úhorieho monté, čím hodnota zarybňovania stúpla na 33 428,- Kčs a k tomu ešte 300 kg lovného kapra, ktoré organizácia hradila z vlastných prostriedkov. Aby bolo možné úspešne hospodáriť a nadobudnuté hodnoty aj chrániť, rozhodol výbor rozšíriť počet rybárskych stráží i vybaviť preukazy aj pre členov výboru. Len tak sa môže predpokladať úspešná ochrana našich revírov. V tomto roku sme získali do užívania melioračnú nádrž, zvanú BALATON v Dolných Kočkovciach. Vzhľadom na veľké množstvo plevelných rýb v nádrži sa tam vysadila násada šťuky a s násadou kapra sa počíta až v budúcom roku.

Ku dňu 31. 12. 1974 mala organizácia spolu 342 členov z toho 7 žien a 21 pionierov. Naši 2 členovia výboru s. Gargulák Karol ml. a Jašúrek Milan vedúci pionierskeho krúžku a pretekárskeho družstva sa zúčastnili školenia trénerov a rozhodcov v Komárne a svoje skúsenosti prenášajú do krúžku i pretekárskeho družstva, kde máme pre tento rok registrovaných 10 pretekárov. Pre budúci rok za účelom zvýšenia ochrany vodných tokov pred pytliactvom, znečisťovaním a inými vplyvmi sa výbor MO rozhodol vyhlásiť pre hospodárov a rybárske stráže socialistickú súťaž, ktorá bude dotovaná finančnými odmenami. Za predošlé obdobia boli za záslužnú prácu v rybárstve odmenení diplomom s. Gargulák Karol ml., Žiačik Miroslav a Martiš Stanislav.

1975

 Činnosť organizácie v tomto roku bola mimoriadne bohatá. Bola zameraná najmä na neustále vylepšovanie podmienok rybolovu, stúpanie množstva úlovkov a to pri neustálom stúpaní členskej základne MO. O tom, že sa nám práca darila svedčí i pekné hodnotenie organizácie v rámci socialistickej súťaže o „PUTOVNÍ ŠTANDARDU ÚV“, kde sme v rámci Slovenska obsadili za rok 1974 4. miesto a 3. miesto v stredoslovenskom kraji. O bohatej činnosti organizácie tiež svedčí prijatie, splnenie i prekročenie hodnotného socialistického záväzku, ktorý organizácia prijala na počesť 30. výročia oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Do socialistickej súťaže podala organizácia prihlášku aj pre budúce obdobie. V marci 1975 sa uskutočnila VČS a zúčastnilo sa na nej 225 členov, čo z celkového počtu organizácie činilo 75% účasť. Ako delegáti boli prítomní za KV Ing. Katrenovský a za MsV KSS Ing. Zelko. V priebehu roku došlo vo výbore ku zmenám, keď vo výbore prestal pracovať s. Katuninec J. a z funkcie pokladníka MO odstúpil s. Jakubík Vladimír a miesto neho funkciu prebral s. Bizoň Milan. Súdruh Jakubík vykonal za posledné roky vo funkcii kus mimoriadnej práce za sťažených podmienok, za čo mu výbor vyjadril vďaku. Prácu výboru ovplyvnila aj dobrá spolupráca s KV SRZ v Banskej Bystrici, keď našu organizáciu viackrát navštívili jeho zástupcovia menovite s. Styk a krajský ichtiológ s. Mužík. O dobrej spolupráci môžem hovoriť tiež s Ms VNF, ktorý nám pomohol doriešiť miestnosť na zasadnutia výboru v DK ROH, pretože MsNV nám túto možnosť zrušil. Viac pomoci sme očakávali od MsNV, ktorý k našim žiadostiam o určenie priestoru pre výstavbu rybárskeho domu a pridelenie 2 garáží zostal hluchý.

 Veľmi peknú bohatú činnosť vykázal pioniersky rybársky krúžok pod vedením s. Milana Jašúrka. Okrem základného zamerania na získavanie teoretických vedomostí z biológie rýb, vodných živočíchov a vodného rastlinstva a praktických zručností spojených s rybolovom sa krúžok zaoberal aj prípravou vybraných pionierov na okresné a oblastné súťaže LRU a RT, v ktorých naši pionieri získali niekoľko pozoruhodných úspechov. V spolupráci s DPaM pracoval aj klub mladých rybárov vo veku 15-18 rokov. Títo sa stretávali mimo organizovaného krúžku na spoločných tréningoch a besedách. Naše 5 členné družstvo klubu sa zúčastnilo krajských pretekov v Krpelanoch a získalo po veľmi dobrom výkone 2. miesto. V súťaži jednotlivcov získal Miroslav Paliesek 3. miesto, čím si vybojoval postup na celoštátny prebor dorastu v Stráži na Nežárkou. Úspešne našu MO i v ďalších súťažiach reprezentovali dorastenci Paliesek, Šimon, Moško, Pastorek a Hatera.

 V športovej činnosti dosiahlo naše pretekárske družstvo výrazný úspech tým, že sa v dňoch 14. a 15. júna 1975 zúčastnilo krajského preboru v LRU, usporiadaním ktorého bola poverená naša MO. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 3. mieste, čím si zabezpečilo postup do II. ligy v LRU. Naše úspešné družstvo tvorili členovia: Jašúrek M., Gargulák K. ml., Červeňák J., Pažitný, Košecký I,. Doležalová Zl. a ako tréner Doležal Fr. V hodnotení jednotlivcov obsadil Pažitný Ignác 3. miesto, ktoré mu zabezpečilo účasť na majstrovstvách SSR v Komárne.

 Pod organizačným vedením riaditeľa pretekov s. Rojku Štefana ml. a jeho zástupcu Martiša Štefana sa dňa 25. 5. uskutočnil tradičný VIII. Ročník „Púchovského pohára“ v love rýb udicou. Pretekov sa zúčastnilo spolu 148 pretekárov. Pre víťazov pretekov boli zabezpečené vecné ceny a krásne brúsené poháre. Na prvom mieste sa umiestnil Boďa Dušan, na druhom Ozimý Ivan a na treťom Flašík Jaroslav. Pre pretekárov a divákov boli zabezpečené 2 stánky, kde sa okrem iného podával smažený kapor. Celkový príjem z pretekov činil 5376,50 Kčs pre organizáciu. Druhé preteky len pre členov našej MO a pozvaných hostí boli zorganizované na vodnej nádrži na Hoštinskom potoku dňa 8. 6. 1975. Na týchto propagačných pretekoch sa súťažilo o najdlhšieho kapra. Lov na týchto pretekoch nebol priaznivý, ulovilo sa len 2 ks kapra. Prvú cenu získal Schrauber Ján z Lednických Rovní a druhú Kopiš Jozef. Tieto preteky mali za účel i neformálnym spôsobom poriešiť problémy výstavby druhej vodnej nádrže.

 I výstavba druhej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku sa nezaobišla bez problémov. Daždivá jeseň spôsobila, že sa zemina na pravej strane hrádze zosunula a z väčšej časti porušila vybudovaný bezpečnostný prepad. Musel byť spracovaný dodatok k projektu v hodnote 150 964,- Kčs. Tým sa nielen zvýšili náklady na výstavbu, ale bol i porušený termín ukončenia výstavby. Kolaudácia sa preto plánuje až v jarných mesiacoch r. 1976 za predpokladu priaznivého počasia.

 Hospodárenie na tečúcich vodách sa zásluhou hlavného hospodára s. Martiša Stanislava dostala na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Aktív odboru pre tečúce vody pozostával z 11 hospodárov, ich zástupcov a 34 členov rybárskej stráže. Práca aktívu bola vopred rozplánovaná a v priebehu roka kontrolovaná. Pre zvýšenie aktivity hospodárskeho aktívu bola vyhlásená socialistická súťaž a táto bola dotovaná finančnými prostriedkami. Iniciatíva hospodárskeho aktívu na prejavila najmä v tom, že bolo zadržaných 28 pytliakov a 16 prípadov zisteného znečisťovania tokov, najmä umývania motorových vozidiel. V priebehu roka bolo uskutočnených a zaevidovaných 831 kontrolných vychádzok, odpracované 2180 hodín a najazdené 4605 km. Dobré hospodárenie sa prejavilo i na zvýšenom počte úlovkov našich členov až o viac ako 38% oproti roku 1974. Na jedného člena pripadá priemerný úlovok 22 ks o váhe 6,74 kg na vodách pstruhových a 32 ks o váhe 23,17 kg na vodách nepstruhových. I napriek intenzívnej práci aktívu pre čistotu vôd pod vedením Jána Kaššovica došlo na revíroch MO k niekoľkým vážnym prípadom znečisťovania tokov a následným škodám. Z nich najvážnejšie boli znečisťovanie vodnej nádrže výtokmi močovky od kravína JRD v Ihrišťoch, výtok splaškov zo žumpy salaša RaJ pri Nimnici, prerazenie vápna pri výstavbe šatní SOKOLA Lysá i bagrovanie štrku Povodím Váhu na Bielej Vode, či vypustenie sedimentačných jám s obsahom orníc s chemickými hnojivami pri prietržách mračien z polí na povodí Pružinky. Organizácia však vedie členov k tomu, aby sa čistota vôd stala vecou každého člena našej rybárskej rodiny.

 Za rok 1975 v dôsledku opatrení pre vylepšenie organizačnej štruktúry organizácie vyplývajúcej z uznesenia VČS počet členov MO mierne poklesol na 329 členov z toho bolo 22 pionierov. Stav na bežnom účte ŠSS organizácie činil koncom roku 134 224,26 Kčs.

1976

 Očakávaním mimoriadnej aktivity a bohatej činnosti organizácie sa vyznačuje začiatok roku 1976. Výbor svoju činnosť zameral na prípravu VČS, ktorá je v tomto roku volebná a má na svojom zasadnutí plánovanom na deň 14. marca zvoliť nový výbor na trojročné volebné obdobie. Vzhľadom na to, že sa z osobných dôvodov vzdávajú funkcie a práce vo výbore s. Jelčic Ján, Rojko Štefan ml., Neipl Ján a Valach Jozef – hospodár, musí predsedníctvo výboru navrhnúť a dať schváliť kandidátku, v ktorej sú navrhnutí mladí a iniciatívni členovia.

 VČS sa uskutočnila v sále DK ROH v Púchove za účasti 213 členov a 16 pionierov, čo činilo asi 70% účasť. Ako hostia boli prítomní s. Šorčík Miloš za KV a ÚV SRZ a Dr. Janíček Eduard za MsVNF. Na ďalšie funkčné obdobie boli do výboru zvolení:

Predseda: Ing. arch. Valach Jozef

Podpredseda : Kršák Jozef

Tajomník: Žiačik Miroslav

Pokladník: Bizoň Milan

Účtovník: Sopko Matej

Hlavný hospodár: Martiš Stanislav

Ref. Čistoty vôd: Rosina Ján

Vedúci krúžku PO: Ozimý Milan

Vedúci klubu: Jašurek Milan

Kul. prop. ref. : Rojko Dušan

Investičný ref.: Kaššovic Ján

Ved. discipl. kom.: Škultéty Štefan

Člen výboru: Mauer Ján

Brigád. ref.: Flašík Jaroslav

Ref. RT, LRU: Gargulák Karol ml.

Za predsedu revíznej komisie bol zvolený s. Kalma Ján, komisia zostala v pôvodnom zložení.

 Výročná členská schôdza schválila predloženú správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie, predložený rozpočet, 9 bodov uznesenia i socialistický záväzok organizácie na rok 1976. Priebeh

VČS bol hodnotený kladne. Za záslužnú prácu v predošlom roku boli vyznamenaní členovia pretekárskeho družstva ss. Pažitný Ignác, Košecký Július, Červeňák Ondrej, Jašúrek Milan, Doležalová Helena a členovia lovných skupín s. Kopiš Jozef a Flašík Ján.

 Po výročnej členskej schôdzi sa naplno rozbehla práca výboru a celej organizácie pretože si stanovila vo svojom pláne práce náročné úkony najmä v politicko-organizačnej práci, kde sa očakáva prírastok členstva až na 350 členov. Naše očakávanie nesplnil predpoklad dokončenia výstavby druhej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku a jej uvedenia do prevádzky. Hoci kolaudácia prebehla dňa 8. 4. 1976 podstatná závada, ktorá nebola riešená ani v projekte a to spôsob uzatvorenia šachty pre zadržanie vody spôsobila problémy a spory s dodávateľom JRD Púchov a preto nádrž nebola prevádzky schopná. Problém sa doriešil až koncom roka, keď bola nádrž napustená na pevný šuber a šupatko s prírubou sa osadí dodatočne. Preto sa nádrž bude môcť zarybniť až na jar 1977.

 Pre zlepšenie podmienok činnosti hospodára vodných nádrží bolo výborom rozhodnuté, že sa v rohu lúky pri prístupovej ceste postaví hospodárska budova. Základným materiálom pre jej budovanie mal byť drevený barák, ktorý MO SRZ kúpila od n. p. Makyta Púchov. Pri jeho rozoberaní a prevážaní sa však výbor stretol s neochotou a slabým porozumením zo strany členov, ktorí boli pozvaní na brigádu, prišli len v nepatrnom množstve a preto musel výbor túto brigádu zabezpečovať prakticky sám. Dopravu a autožeriav zabezpečoval n. p. G1M Púchov, menovite Ing. Ján Ivan. Ďalšou významnou akciou, ktorú zabezpečoval výbor investičnej výstavby sa stala myšlienka vybudovania vodnej nádrže na Nimnickom potoku. V apríli bola zvolaná komisia na výber stanoviska, investičný zámer bol schválený nadriadeným orgánom a započalo sa s prípravami – projektovými prácami. Po získaní podkladov potrebných pre vypracovanie projektovej úlohy, najmä predbežného sociologického prieskumu boli tieto zaslané projektantovi, ktorým je hydroconzult Bratislava. Zámerom je budovanie hrádze s vodným stĺpcom cca 15 m a zatopenou plochou cca 8 ha.

 Rok 1976 bol v znamení zvýšenej aktivity v športovej činnosti. Pod vedením p. Milana Jašúrka a p. Karola Garguláka boli vytvorené družstvá dospelých, mládežníkov a pionierov, absolvovali viac samostatných i spoločných tréningov a darilo sa im i na pretekoch. Najväčším úspechom družstva dospelých bolo vybojovanie druhého miesta po dvoch dvojkolách v Košiciach a v Bratislave v II. lige love rýb udicou skupiny C. Vzhľadom na silne obsadené a vyrovnané skupiny je toto druhé miesto významným úspechom našich pretekárov a patrí im vďaka za dobrú reprezentáciu miestnej organizácie. I dorastenci v zložení: Šimon, Zríny, Moško, Pastorek a pionier Juris dosiahli významný úspech, keď hoci bez dievčaťa s prídelom trestných bodov krajské preteky mládeže v LRN na Zvolenskej priehrade s náskokom vyhrali. Pretekárska činnosť pionierov bola bohatá, zúčastnili sa na viacerých pretekoch, z nich najvýznamnejší bol okresný prebor o „Zlatý blyskáč“, kde získali putovný pohár. Za výsledkami, ktoré sa dosiahli treba vidieť aj dobrú prácu ľudí, ktorí po celý rok pracovali, obetovali svoj voľný čas, vedomosti a často aj prostriedky v prospech pretekárskej činnosti. Najväčšmi sa zaslúžil p. Milan Jašúrek , ktorý nielen pretekal za družstvo, viedol ho, staral sa o výstroj pretekárov ale i riadil družstvá mládeže a pionierov a trénoval ich.

 Tak ako každoročne i v tomto roku sme usporiadali tradičný IX.ročník Púchovského pohára v love rýb udicou na Odhánkach pri štadióne TJ. Preteku sa zúčastnilo 161 pretekárov z našej i z iných MO. Výbor zakúpil hodnotné ceny pre 1. až 10. miesto a tri krásne brúsené poháre. Preteky vyhral Furdzo Michal z MO Považská Bystrica, druhý bol Miniarik Jarolím a tretí Dudka Silvester. Druhé preteky len pre našich členov sme usporiadali na vodnej nádrži Ihrište. Zúčastnilo sa ich 156 členov, úlovky boli pomerne slabé, čo sa zdôvodňovalo tým, že hospodár manipuloval pred pretekmi s hladinou vody.

Zvíťazil Pavol Solík, druhý bol Kopiš Jozef a tretí Rosina Emil. Riaditeľom pretekov bol Ján Mauer, hlavný funkcionár bol Rojko Dušan, ktorý funkciu odmietol.

 V tomto roku oslávila naša MO významné jubileum, 40. výročie svojho založenia. Dňa 13. 11. 1976 sa konala slávnostná členská schôdza pri príležitosti 50. výročia založenia organizovaného rybárstva na Slovensku. Na slávnostnej schôdzi boli prítomné aj manželky mnohých rybárov a pri hudbe bola spoločenská zábava. Pri tejto príležitosti bol organizácii udelený diplom a niektorí naši zaslúžilí členovia boli vyznamenaní za záslužnú prácu v rybárstve. Najvyššie zväzové vyznamenanie bolo udelené predsedovi organizácie čiže Ing. arch. Valachovi Jozefovi, čestný odznak I. stupňa p. Gargulákovi Karolovi st., čestný odznak II. stupňa p. Žiačikovi Miroslavovi , p. Martišovi Stanislavovi, p. Kalmovi Jánovi, p. Sopkovi Matejovi a p. Gargulákovi Karolovi ml. Diplomy a odznaky odovzdal ako delegát ÚV a KV SRZ p. JUDr. Rendek Emil.

 Bohatú činnosť mala organizácia aj po stránke hospodárskej pod vedením hlavného hospodára p. Martiša Stanislava . Hospodári a rybostrážcovia vykázali pri kontrole revírov, organizovaní prác na revíroch 2416 brigádnických hodín. Zaevidovalo sa 405 vychádzok a najazdilo sa 3890 km. Z odchovných zariadení sme do lovných revírov vysadili z vlastnej produkcie násady za 57 445,- Kčs. V rámci zarybňovania zo zariadení ÚV SRZ sme dostali násady za 53 984,- Kčs. Teda hodnota zarybnenia revírov spolu činila 111 429,- Kčs. Pomerne slušné boli aj úlovky našich členov. Priemerný úlovok na jedného člena vrátane pionierov bol 35,1 ks vo váhe 24,2 kg. Vyhodnotená bola aj socialistická súťaž pre hospodárov a rybárske stráže. Najlepšími v hodnotení a odmenení finančnými odmenami boli Ján Laštinec, Ján Behro a Stanislav Medňanský . Ku dňu 31. 12. 1976 mala organizácia celkom 348 členov, z toho 5 žien a 28 pionierov.

1977

 Príprava výboru a organizácie na nový rybársky rok sa nezaobišla bez problémov. Jedným z hlavných bola potreba miestnosti na zasadnutia výboru i na skladovanie a archivovanie materiálov a dokumentov organizácie, pretože ich množstvo sa pre skladovanie v bytoch funkcionárov stalo neúnosné. Výbor sa snažil prostredníctvom MsNV zabezpečiť buď družstevný dom alebo súkromný byt, ktorý nieje v oblasti asanácie mesta, ale snahy a jednania boli neúspešné. Viacerých členov výboru táto situácia od práce odradzovala. V priebehu minulého roka prestal vo výbore pracovať p. Rojko Dušan a miesto neho bol do výboru kooptovaný p. Petík Jozef. Na základe výtvarného návrhu p. Jaroslava Rosinu bola do okresného podniku priemyslu a služieb „Liptov“ zaslaná objednávka na výrobu 5000 ks odznaku MO SRZ Púchov a tieto boli v priebehu roka dodané za sumu 24 384,10 Kčs.

 Výročná členská schôdza sa konala dňa 13. 3. 1977 v estrádnej hale DK ROH Púchov za účasti 204 členov. Ako hostia boli prizvaní p. Mawatej Pavol za ÚV SRZ, Lacko Július za MsVNF a  Batla Jozef za MsNV. VČS prebehla v kľude a prijala uznesenie a hodnotný socialistický záväzok, ktorého hlavnými bodmi sú prvotné zarybnenie rybníka č. 1 na Hoštinskom potoku a zabezpečenie pred projektovej a projektovej prípravy na výstavbu vodnej nádrže na Nimnickom potoku. Organizácia taktiež podala prihlášku do súťaže o „Putovnú štandardu ÚV SRZ“ na rok 1977.

 Hoci kolaudácia rybníka č. 1 na Hoštinskom potoku prebehla ešte v apríli 1976 a v zápise bol stanovený termín odstránenia vád a nedostatkov, neboli tieto zo strany dodávateľa, JRD Púchov odstránené. Naviac bola zistená skrytá závada, keď betónové potrubie priemeru 80 cm je v dĺžke asi 4 m prasknuté – cez prasklinu preteká voda, čím hrozí podmytie a pretrhnutie hrádze. Výbor MO, najmä však stavebný dozor, menovite Ing. arch. Valach Jozef, podnikli viaceré pokusy o vyriešenie týchto problémov, zadržali faktúrovaciu čiastku 130 000,- Kčs dovtedy, kým sa tieto závady neodstránia. Konečné doriešenie týchto otázok sa očakáva až začiatkom roka 1978, kedy sa predpokladá i jednanie o výstavbe rybníkov na Nimnickom potoku.

 Aj práca výboru MO sa v tomto roku nezaobišla bez problémov. V priebehu júna došlo k výrazným zmenám v obsadení funkcií vo výbore. Z uvedených dôvodov i pre určité názorové nezrovnalosti sa funkcie tajomníka MO vzdal p. Miroslav Žiačik a jeho funkciu prebral pán Bizoň Milan. Funkciu pokladníka MO, ktorú doteraz p. Bizoň zastával prebral p. Škrko Ján. Pán Žiačik Miroslav súhlasil s tým, že zostane členom výboru a preberie funkciu vedúceho výboru pre čistotu vôd. Pre zaneprázdnenosť a štúdium sa tiež vzdáva funkcie referenta pre investície p. Ján Kaššovic a miesto neho bol do výboru kooptovaný p. Ing. Sobolčík Oliver. Od septembra minulého roka vedie pioniersky rybársky krúžok p. Ozimý Milan, pretože p. Jašúrek sa venuje športovej činnosti dospelých a dorastencov. I tento rok patrí v športovej činnosti organizácie medzi veľmi úspešné.

 Zásluhou p. Flašíka a Jašúrka sa podarilo vylepšiť materiálnu základňu, čo sa odrazilo i na výsledkoch. Vytvorené družstvá dospelých, mládeže a pionierov absolvovali viacero samostatných i spoločných tréningov i posedení, na ktorých skúsení pretekári z družstva dospelých odovzdávali svoje bohaté športové skúsenosti svojim mladším kolegom. Zúčastnili sa tradičných pretekov o putovný pohár Slovnaftu Bratislava, kde obhajovalo vlaňajšie víťazstvo. Pohár sa nepodarilo obhájiť a v konkurencii 12 družstiev skončilo na 5. mieste. Naše druholigové družstvo sa zúčastnilo prvého dvojkola v Šali, kde sa mu nedarilo tak ako sme očakávali a skončilo na 9. mieste. Druhé dvojkolo sa konalo v Hlohovci a naše družstvo čakala úloha dostať sa z pásma zostupu. Družstvo najmä zásluhou Milana Jašúrka zabojovalo a obsadilo 3. miesto a tým celkove po oboch dvojkolách 6. miesto v hornej polovici tabuľky. Vedúceho družstva v Hlohovci robil p. Flašík Jaroslav, dopravu svojim autom zabezpečil p. Červeňák Ondrej. Dejiskom majstrovstiev kraja súťaže družstiev bola opäť Zvolenská priehrada, kde sa zúčastnilo i naše 6 členné družstvo v zložení – Doležalová Helena, Jašúrek Milan, Flašík Jaroslav, Košecký Július, Moško Miroslav a Červeňák Ondrej. Družstvo podalo vynikajúci výkon a stalo sa majstrom kraja. Z týchto pretekárov najlepší postúpili na majstrovstvá ČSSR, v love rýb udicou, kde nás reprezentovali Košecký Július a Doležalová Helena. Veľký úspech tu dosiahla Doležalová Helena , ktorá sa pre rok 1977 stala majsterkou Slovenska v súťaži družstiev i jednotlivcov.

 I na pretekoch o cenu Laugarícia v Trenčíne stálo naše družstvo na stupni víťazov, keď v konkurencii 35. družstiev z celej republiky skončilo na 3. mieste. Dorastenci v zložení: Moško Miroslav, Šimon Jozef, Zríny Jaroslav, Juris Jozef a Moravčík Marian skončili na krajskom preteku vo Zvolene na 3. mieste, hoci opäť bojovali bez dorastenky, za čo im boli pripísané trestné body. Pretekárske družstvo pionierov sa zúčastnilo pretekov o „Zlatý blyskáč“, kde v RT skončilo naše družstvo na druhom mieste a na 1. mieste v love rýb udicou. Najlepším jednotlivcom bol Šimon Ján , ktorý v oboch pretekoch získal 1. miesto. Po skončení pionierskeho rybárskeho roku výber MO poďakoval za dobrú spoluprácu vedeniu domu pionierov a vyslovil uznanie vedúcemu krúžku p. Ozimému Milanovi.

 Dobré výsledky dosiahla organizácia i na úseku hospodárenia na revíroch MO nielen pri ochrane revírov a zabezpečovaní čistoty vôd, kde bolo zaevidovaných 913 kontrolných vychádzok, najazdených 3915 km a odpracovaných 2508 hodín, ale i zistených 7 prečinov pytliactva, 9 priestupkov voči rybárskemu zákonu a 4 prípady znečisťovania vodných tokov. Zarybňovanie sa sústredilo najmä na novovybudovanú vodnú nádrž v Ihrišťoch, kde sa vysadilo 150 000 ks plôdika kapra. Celková hodnota násad vysadených do revírov miestnej organizácie bola 58 540,- Kčs, z toho vlastných prostriedkov za 27 673,- Kčs a z prostriedkov KV, ÚV a ONV za 30 875,- Kčs. V revíroch MO bolo našimi členmi ulovené spolu 11 529,- kusov rýb o váhe 6 151 kg a priemerný úlovok na člena bol 33 kg. Vedúci komisie pre brigády p. Petík Jozef zaevidoval celkom 10 393 brigádnických hodín členov, čím bol vysoko prekročený i socialistický záväzok miestnej organizácie. Ku dňu 31. 12. 1977 mala organizácia spolu 385 členov. Za obetavú prácu boli diplomom odmenení p. Sekáč Rudolf, p. Luhový Eduard a p. Švach Jozef.

 Okrem tejto športovej činnosti sa tak ako každoročne usporiadali tradičné preteky 10. ročník Púchovského pohára v love rýb udicou. Preteky sa uskutočnili dňa 24. 4. 1977 na Odhánkach pri štadióne TJ. Riaditeľ pretekov bol Ing. arch. Valach Jozef. Pretekov sa zúčastnilo spolu 106 pretekárov a čistý zisk z pretekov bol 3 700,- Kčs. Pretekári sa umiestnili takto: 1. miesto Pažitný Ignác, 2. miesto Mikula Jaroslav, 3. miesto Žiačik Miroslav, 4. miesto Píška František, 5. miesto Juris Jozef. Víťazi obdržali vecné ceny – rybárske potreby.

1978

 Začiatkom roku sa konečne doriešila otázka miestnosti pre zasadnutia výboru MO a skladovanie dokumentácie. Organizácii bola v rámci NF pridelená miestnosť v ENERGOBLOKU a do nej bolo zakúpené zariadenie v hodnote 23 950,- Kčs. Súčasne bola podaná žiadosť na KV SRZ na preplatenie tohto zariadenia ako dotácie.

 Výročná členská schôdza MO sa uskutočnila dňa 26. 11. 1978 v estrádnej sále DK ROH v Púchove. Ako hostia sa KČS zúčastnili s. Krchňavý Ján za KV SRZ, Batla Jozef, predseda MsNV Púchov, Coma Ján za MsV NF a Lako Miroslav námestník riaditeľa G1M Púchov. Na VČS sa zúčastnilo 254 členov, čo z 385 registrovaných členov činí asi 66%. Jednomyseľne bolo prijaté uznesenie a hodnotný socialistický záväzok, keď má každý člen odpracovať 20 brigádnických hodín a pstruhári o 10 hodín viac. V obsadení výboru nastala zmena, keď miesto s. Mauera bol do výboru kooptovaný s. Makovský Michal. Pre lepšiu informovanosť členov výboru rozhodol inštalovať pri pošte v Púchove vývesnú skrinku, ktorá bude podávať členstvu aktuálne informácie. I v tomto roku bola podaná prihláška do socialistickej súťaže o „Putovnú štandardu ÚV SRZ“.

 Tradičné preteky XI. ročník Púchovského pohára v LRU sa konali 23. IV. 1978. Riaditeľom pretekov bol Martiš Stanislav, zástupcom Ozimý Milan. Občerstvenie v bufete si zabezpečila Jednota, ale v druhom sa podával smažený kapor, ktorého smažil Kuchta Ján a Moško Tomáš s manželkou, hoci ryby boli zabezpečené z predajne polotovary, pretože výlov z vlastných zdrojov nebolo možné zabezpečiť lebo bolo len 91 pretekárov. Celkový príjem pre organizáciu tvoril 3 131,- Kčs, okrem inzercie. Víťazom pretekov sa stal Rojko Dušan, druhý bol Štefan Minár, tretí Červeňák Ondrej ml. Na ďalších miestach skončili Gustav Mikuš a Beriac Peter.

 Doriešenie výstavby Rybníka č. 1 na Hoštinskom potoku došlo cez rôzne problémy a naťahovačky medzi dodávateľom JRD Púchov a MO SRZ až do štádia arbitrážneho konania. MO zadržala z výplaty faktúr 30 000,- Kčs za podmienok odstránenia závad, najmä skrytej závady, prasknutého výtokového potrubia. Narušené vzťahy znamenali aj odmietnutie dodávateľskej výstavby vodnej nádrže Nimnica, hoci predprojektová a projektová príprava postúpila až k uzatvoreniu a schváleniu finančných prostriedkov z ÚV SRZ.

 Ako o veľmi úspešnom možno hovoriť o tomto roku v športovej činnosti. Okrem účasti na pretekoch o putovný pohár Slovnaftu Bratislava, kde naše družstvo skončilo na 4. mieste, pretekoch o cenu Laugarícia v Trenčíne, kde naše družstvo skončilo z 39 súčastnených družstiev na 7. mieste, a silvestrovského preteku v Piešťanoch, kde v silnej konkurencii obsadilo tiež 7. miesto, bojovalo naše družstvo v II. lige LRU skupiny C o úspešné umiestnenie. Prvé dvojkolo ligy sa konalo v domácom prostredí, prvé kolo v Beluši na starom koryte Váhu a druhé kolo v Púchove pod Salašom. Po prvom dvojkole sa družstvo v zložení Jašúrek, Pažitný, Červeňák, Flašík a Košecký dostali na čelo tabuľky a do odvetného dvojkola v Žiline išlo so 7 bodovým náskokom. Rozhodujúci pretek o postup do I. ligy – celoštátnej sa konal v Brodne. Po dvojkolovom zápolení najmä s družstvami Martina a Partizánskeho sa nášmu družstvu podarilo náskok udržať a vybojovať účasť v najvyššej celoštátnej súťaži v LRU.

 Naše B družstvo zložené z mladých nádejných pretekárov bojovalo v krajskej divízii LRU. Jarné dvojkolo sa konalo na Zvolenskej priehrade a družstvo v zložení Hrajko Miroslav, Roučka Oldřich, Juris Jozef, Zríny Jaroslav a Moško Miroslav si viedlo veľmi úspešne a obsadilo 1. miesto v tabuľke. V druhom dvojkole, ktoré sa konalo v Martine išlo o postup B družstva do II. ligy. Mladé družstvo závod v Martine nezvládlo a celkove po oboch dvojkolách obsadilo až 2. miesto, čo na postup nestačilo. Naši najmladší pretekári sa zúčastnili krajského preboru LRU mládeže a dorastu v Považskej Bystrici, kde družstvo v zložení Pšenák Alojz, Pažitný Miroslav, Moravčík Marian, Zríny Jaroslav, Šimon Ján a Ozimá Iveta obsadilo 4. miesto z dvanástich družstiev.

Krajské preteky dospelých sa konali opäť na Zvolenskej priehrade, kde družstvo nebolo úspešné ako v predošlých rokoch a obsadilo až 5. miesto zo 16 družstiev. Na úspechoch všetkých družstiev má najväčšiu zásluhu Milan Jašúrek , ktorý je dušou športovej činnosti a vykonal v jej prospech veľa obetavej práce.

 Dobre sa rozbehla i činnosť rybárskeho krúžku pri DPaM v Púchove pod vedením Milana Ozimého. Krúžok sa stretával raz týždenne a navštevovalo ho 38 pionierov. V priebehu roka sa otvorila i skupina 14 pionierov-rybárov bývajúcich na Lednických Rovniach, ktorých viedol s. Gugľava Vladimír. Medzi 10 najúspešnejších pionierov patrili Pažitný Miro, Vacula Peter, Jakubík Pavol, Szabo Jozef, Horemuž Marian, Jurík Roman, Kmošena Miro, Janek Ivan, Hajňák Michal a Rojko Ivan. Najlepší pionieri sa zúčastnili zájazdu na výstavu akvarijných rýb v Třinci a jeden Bodjan Viktor bol vybraný do rybárskeho pionierskeho tábora na Oravskej priehrade.

 Odbor pre tečúce vody mal ustanovených 13 hospodárov a 39 členov rybárskej stráže pod vedením hospodára s. Martiša Stanislava. Pracoval podľa stanoveného plánu práce, ktorý sa podarilo zhruba splniť. Pri ochrane revírov pred pytliactvom a znečisťovaním bolo zaevidovaných a riešených 13 prípadov pytliactva a 10 priestupkov rybárov.

 Z vlastných odchovných zariadení bolo nasadené do lovných revírov 2 421 kusov pstruha a 2 261 ks sivoňa. Celkové zarybnenie v roku 1978 predstavovalo čiastku 91 359,- Kčs. Celkove sa ulovilo 14 723 ks rýb o váhe 5 994 kg. V roku 1978 mala naša MO spolu 391 členov, z toho 7 žien a 44 pionierov. Po vyhodnotení zväzovej súťaže za rok 1977 o „Putovnú štandardu ÚV SRZ“ sa naša MO umiestnila ako II. na Slovensku, získala diplom a finančnú odmenu 6 000,- Kčs.

1979

 Rok 1979 sa vyznačuje smelými perspektívami a plánmi pre činnosť organizácie, ktorá sa snaží pripojiť k tým ktorí chcú urobiť viac, ako je ich povinnosť, svojou prácou a jej výsledkami prispieť k realizácii politiky KSČ, záverov XV. Zjazdu strany a plneniu uznesení III. Zjazdu SRZ. Medzi najvýznamnejšie plánované akcie patrí i započatie stavby Vodnej nádrže Nimnica s tým, že aby jej ukončenie bolo 1. mája 1981.

 Konanie VČS bolo stanovené na dňa 25. 11. 1979 v DK ROH Púchov. Pred jej konaním bola schválená kandidátka nového výboru, pretože VČS bola volebná, teda schválila nový výbor na trojročné volebné obdobie rokov 1979-1981. Z celkového počtu 391 členov bolo prítomných 249 členov, ako delegát za KV SRZ sa zúčastnil s Krchňavý Ján a za MsNV jeho predseda s. Batla Jozef . Do nového výboru boli zvolení títo súdruhovia:

Ing. arch. Valach Jozef ako predseda

Kršák Jozef ako podpredseda

Bizoň Milan ako tajomník

Šimor Michal ako účtovník

A ďalší členovia výboru: Kalus Jozef, Ozimý Milan, Jašúrek Milan, Martiš Stanislav, Žiačik Miroslav, Ing. Sobolčík Oliver, Škultéty Štefan, Petík Jozef, Karas Jozef, Makovský Michal, Cíbik Jozef, Kaššovic Ján.

Kontrolná a revízna komisia bola zvolená v zložení: Kalma Ján ako predseda, Matoušek Bohuslav a Cipko Ernest ako členovia.

 Stúpli aj aktíva organizácie, keď na jej bežnom účte v štátnej sporiteľni bolo 346 929,- Kčs.

 O tom, že MO SRZ v Púchove patrila medzi najaktívnejšie na Slovensku svedčí i vyhodnotenie socialistickej súťaže rybárskych organizácií: Dňa 12. 7. 1979 bolo uskutočnené vyhodnotenie tejto súťaže a MO SRZ získala za rok 1978 1. miesto, obdržala „Putovnú štandardu ÚV SRZ“, diplom a finančnú odmenu 10 000,- Kčs. K príležitosti sa dňa 18. 10. 1978 konala slávnostná schôdza výboru a pozvaných hostí z ÚV SRZ, KV SRZ a mestských orgánov, kde putovnú štandardu osobne odovzdali s. Budaj Ondrej – tajomník ÚV SRZ a s. Styk Ján – tajomník KV SRZ.

 Odbor pre prácu s mládežou viedol s. Ozimý Milan v spolupráci s DPaM Púchov. Zo 49 pionierov, ktorí navštevovali krúžok obdržali oprávnenie k rybolovu 32 pionierov. Okrem toho pracoval aj krúžok mladých rybárov na Lednických Rovniach, pod vedením s. Gugľavu. Družstvo pionierov sa zúčastnilo okresných pretekov v RT a LRU o „Zlatý blyskáč“ a obsadilo II. miesto. Najlepšími pioniermi boli Ján Šimon a Gabriela Garguláková.

 Odbor pre športovú činnosť viedol s. Jašúrek Milan a pod jeho vedením sa dosiahlo niekoľko pozoruhodných výsledkov. Začiatkom sezóny sa naše družstvo zúčastnilo preteku o putovný pohár „Oslobodenia Bratislavy“ na Zlatých pieskoch a získalo trofej po druhý krát.

 Naše družstvo-nováčik I. ligy bojovalo úspešne v úvodnom dvojkole v Bratislave, kde získalo veľmi pekné II. miesto za družstvom zo Žiliny. Druhé dvojkolo usporiadala MO Praha I. na rieke Berounka. Pri rýchlej vode a silnom daždi boli naši menej úspešní, avšak po konečnom hodnotení oboch dvoj kôl sa naše družstvo umiestnilo na 8. mieste z 12 účastníkov a zachovalo si I. ligu aj pre rok 1980. Družstvo pretekalo v zložení: Jašúrek, Flašík, Košecký, Pažitný a Červeňák.

 Okrem ligistov sa naša MO zúčastnila i na pretekoch divízie, kde našu organizáciu reprezentovali mladí rybári v tomto zložení: Moško Miroslav, Roučka Oldřich, Moravčík Marian, Hrajko Miroslav. V divízii sme obsadili II. miesto na MO Považská Bystrica.

 Naše družstvo sa zúčastnilo medzinárodného preteku v Žiline na vodnej nádrži v Brodne, kde sa z počtu 30 družstiev umiestnilo na 8. mieste. V preteku o pohár predsedu MO SRZ Zvolen obsadilo 5. miesto. Na pretekoch o cenu Laugarícia v Trenčíne sa naši v konkurencii 28 družstiev umiestnili na 11. mieste. Posledný pretek v sezóne usporiadala MO SRZ Piešťany, kde naše družstvo zvíťazilo a získalo putovný pohár. V krajskom preteku dorastu na Zvolenskej priehrade sa naše družstvo v zložení: Garguláková, Rojko, Juris, Šimon, Pšenák a Kmošena umiestnilo na II. mieste. Dobrú prácu s mládežou ocenili i tréneri reprezentačného družstva, keď nášho pretekára Mariana Moravčíka pozvali na sústredenie reprezentantov ČSSR.

 Pred započatím hlavnej sezóny usporiadala naša MO preteky pre členov „Púchovský pohár“ na Odhánkach pri štadióne. Zúčastnilo sa ho 157 pretekárov. Prvý bol Juris Jozef, druhý Berky Ľubomír a tretí Ptáček Alojz. Prví traja získali brúsené poháre a prví piati vecné ceny. Ďalšie preteky sa konali na vodných nádržiach v Ihrišťoch, ktorých sa zúčastnilo 152 členov. Zvíťazil Kočiš Jozef, druhý pretekár bol Janoviak Anton a tretí Petík Jozef.

 Obhospodarovanie revírov MO zabezpečovalo 14 hospodárov a 35 členov rybárskej stráže. Tento kolektív viedol hlavný hospodár s . Martiš Slanislav. Z nich si najlepšie počínali s. Laštinec, Gargulák, Medňanský, Valach, Behro, Karas, Cíbik, Orgoník a Jamrich. Hospodársky aktív sa zameriaval najmä na ochranu pred pytliactvom a znečisťovaním. Bolo zadržaných 9 pytliakov a riešilo sa 12 priestupkov z toho 5 priestupkov členov z iných MO. Vyskytli sa dva vážne prípady znečisťovania s následkom škody na rybách. Na potoku Pružinka bol močovkou znečistený úsek z Pružiny do Tŕstia a na potoku Zubák unikla do toku nafta pri budove ŠL na Majeroch v Zubáku.

 Zarybnenie revírov bolo v tomto roku obohatené o násady netradičných rýb. Okrem kapra, šťuky, zubáča a pstruha sme dostali aj násady úhorieho monté a amura bieleho. Celkom bolo zarybnené za 108 562,- Kčs. Členovia našej MO ulovili v roku 1979 celkom 13 804 ks rýb o váhe 7 490 kg. Priemerný úlovok na člena pri počte 407 členov bol asi 34 ks rýb o váhe 18,40 kg.

 Podľa prijatého socialistického záväzku mali naši členovia odpracovať 6 000 brigádnických hodín. V skutočnosti však odpracovali 10 204 hodín, čím ďaleko záväzok prekročili a tým prispeli ku kladnému hodnoteniu organizácie.

1980

 Rybársky rok 1980 sa začal prípravou a zvolaním VČS, ktorá sa konala 2. 3. 1980 v estrádnej sále DK ROH v Púchove. Na VČS sa zúčastnilo 152 členov a traja hostia : Krchňavý Ján z Dubnice, Batla Jozef za MsNV a Lacko Július za MsV NF. Schôdzu viedol Kršák Jozef, správy predniesli Ing. Valach, Martiš , revíznu správu Cipko Ernest, rozpočet Šimon Michal.

 V tomto roku mala organizácia spolu 378 členov, z toho 8 žien, 27 mládežníkov a 48 pionierov.

 Vo výbore MO a RK došlo k viacerým zmenám. Už v marci odstúpil z funkcie tajomníka MO Bizoň Milan a miesto neho nastúpil Karas Jozef, ktorý dovtedy vykonával funkciu pokladníka. Túto prevzal po kooptácii Gargulák Karol ml. Z funkcie vedúceho investičnej komisie bol odvolaný Ing. Sobolčík Oliver a miesto neho funkciu prebral Hrobský Severín. I z funkcie disciplinárnej komisie bol uvoľnený Škultéty Štefan a miesto neho začal pracovať Justus Ladislav. Z funkcie predsedu KrD bol uvoľnený Kalma Ján a na jeho funkciu bol kooptovaný Cipko Ernest. Funkciu vedúceho straníckej skupiny prevzal Ozimý Milan. Tieto zmeny mali pomôcť naplniť úlohy stanovené plánom práce a socialistického záväzku prijatého na VČS a treba povedať, že boli mimoriadne náročné.

 Pod vedením Ozimého Milana pracoval pri DPaM krúžok pionierov, ktorý spočiatku navštevovalo 51 členov. Krúžok ukončilo 38 pionierov a 10 na Lednických Rovniach pod vedením vedúceho Gúgľavu. Na záver sezóny pionierskeho krúžku boli zorganizované preteky na Odhánkach, z ktorých víťazi boli vybraní do pretekárskeho družstva. Prácu pionierskeho krúžku možno hodnotiť ako veľmi dobrú a za vzorné správanie a dobré výsledky treba vyzdvihnúť Gabrielu Gargulákovú, Zuzanu Jašúrkovú a z chlapcov Mariana Michálka a Miroslava Medveckého.

 Odbor športovej činnosti viedol Milan Jašúrek a pod jeho vedením sa dosiahli veľmi dobré výsledky. Pretekárske „A“ družstvo bojovalo v I. lige LRU a „B“ družstvo malo postúpiť z divízie do II. ligy. „B“ družstvo v zložení: Hrajko, Moško, Moravčík, Kočiš zabojovalo v Považskej Bystrici a Púchove a postúpilo do II. celoslovenskej ligy. „A“ družstvo v zložení: Jašúrek, Červeňák, Flašík a hosťujúci Riecky z Dubnice sa zúčastnilo dvoch dvojkolových pretekov vo Vrútkach a Mladej Boleslavy a po dobrých výsledkoch dosiahlo celkove 5. miesto z dvanástich najlepších družstiev z celej ČSSR. Okrem toho sa naše družstvá zúčastnili aj ďalších pohárových pretekov v Bratislave, Trenčíne, Zvolene, Novej Bani a Piešťanoch kde dobre reprezentovali našu MO.

 Pre členov boli usporiadané dvoje preteky a to na Odhánkach pri štadióne a na Ihrišťoch, kde sa súťažilo o vecné ceny a krásne pokály.

Na pretekoch na Odhánkach sa zúčastnilo 198 členov a najlepší sa umiestnili 1. Doležal František st., Halas Jozef a Podšívka Jozef. Druhých pretekov na Vodných nádržiach sa zúčastnilo 112 členov našej MO a umiestnili sa ako prvý Levko Jozef, ako druhý Kudlej Ladislav a tretí Podšívka Jozef.

 Pod vedením Martiša Stanislava pracoval odbor pre tečúce vody a hospodársky aktív. Na revíroch sa vykonalo veľa práce nielen pri budovaní prahov, výsadbe a ochrane revírov ale i pri odchove vlastných násad. Celkové zarybnenie predstavovalo okrem vlastnej reprodukcie 125 074,- Kčs, čo činí 280,- Kčs na 1 člena. I úlovky našich členov boli slušné. Celkove sa ulovilo 13 715 kusov rýb, čo znamená v priemere 33 kusov na člena o váhe takmer 20 kg.

 Podľa uznesenia z VČS mali členovia povinnosť odpracovať 20 a pstruhári 30 brigádnických hodín. Prevažná časť členov si brigády odpracovala, a tak sa spolu odpracovalo 10 947 hodín. Za najaktívnejších patrili Behro Ján, Laštinec Ján, Gargulák Karol ml, Jašúrek Milan, Orgoník Fero ml., Červeňák Ondrej ml., Cíbik Jozef a Zbín Pius.. Za ich prácu im bola vyslovená vďaka.

 V investičnej činnosti boli vytýčené dve akcie, kde sa zabezpečovala technická príprava. S ich realizáciou sa počíta v najbližšom období. Sú to stavba hospodárskej budovy pri rybníkoch v Ihrišťoch a výstavba vodnej nádrže v katastri Nimnica. Podstatné je však vybavenie vodoprávnych povolení a zabezpečenie finančných prostriedkov. Pre budúci rok boli stanovené pomerne veľké ciele v pláne hlavných úloh na rok 1981 a zostáva len veriť, že budú aj naplnené.

1981

 Zmeny, ktoré nastali vo funkcionárskom aktíve v minulom roku mali napomôcť k splneniu náročných úloh, ktoré si organizácia vytýčila. Nie všetky sa však podarilo naplniť, najmä pre objektívne príčiny. Zabezpečenie prípravných prác na výstavbu hospodárskej budovy pri rybníkoch v Ihrišťoch bolo pozastavené v dôsledku uprednostnenia stavby vodných nádrží Nimnica, kde sa počíta so zahájením výstavby v máji roku 1991. Hoci bola vypracovaná projektová a rozpočtová dokumentácia vodných nádrží, JRD 9. mája Púchov odmietlo výstavbu odsúhlasiť z dôvodu nedostatku kapacít. I ďalšie kroky u iných dodávateľov ako napr. JRD Mestečko, Poľnohospodárske stavby Zvolen a OSP Považská Bystrica stroskotali v dôsledku nedostatku pohonných hmôt a iných problémov. Taktiež zostáva vyriešiť záležitosť rekultivácie náhradného pozemku ako náhradu za odňatie pôdy z PPF. Dosiaľ nieje doriešená ani otázka financovania celej stavby, dosiaľ je daný prísľub len z ÚV SRZ Žilina.

 Výročná členská schôdza sa uskutočnila už 8. februára a zúčastnilo sa jej 252 členov z 378 pozvaných. Ako delegát z ÚV bol prítomný s. Kazáni Vendelín , podpredseda ÚV SRZ. Okrem bežných organizačných záležitostí boli prijatí i ďalšie náročné úlohy pre budúce obdobie, najmä však v oblasti budovania investičných zámerov MO.

 Podobne ako v minulom roku bola v našej MO bohatá činnosť športová, ktorú viedol Milan Jašúrek. Množstvo akcií, ktorých sa naše družstvá zúčastnili sa museli redukovať, pretože všetky, najmä pohárové si naša MO nemohla dovoliť financovať. „A“ družstvo bojovalo v prvej celoštátnej lige a po dvoch dvojkolách v Novákoch, Partizánskom a Šumperku skončilo celkove na 10. mieste, čo znamenalo vypadnutie z 1. ligy. Lepšie sa darilo „B“ družstvu, ktoré bojovalo v II. lige a v zložení: Moško, Hrajko a Kočiš po štyroch pretekoch skončilo celkovo na druhom mieste za mužstvom z Považskej Bystrice.

Úspešné boli aj majstrovstvá kraja, kde naše mužstvo v zložení: Jašúrek, Košecký, Flašík, Červeňák, Kočiš a Garguláková obsadilo celkove 5. miesto z 19 družstiev. Taktiež mládežnícke družstvo v zložení: Jaška, Rojko, Šimon, Šedý a Garguláková sa v krajskom prebore umiestnilo na 5. mieste.

 Pred otvorením hlavnej sezóny sa uskutočnili tradičné preteky našej MO na starom ramene Váhu pod Nimnicou. Preteku sa zúčastnilo 196 členov. Umiestnenie pretekárov: 1. miesto Džima Matej, 2. miesto Levko Ľuboš a tretie Pažitný Ignác. Pretekári na 1.- 3. mieste získali okrem vecných cien aj pekné pokály.

 Druhé preteky sa konali na vodných nádržiach Ihrište. Pretekalo 183 členov a umiestnili sa na 1. mieste Kubiš Milan, na 2. mieste Kafunínec Jozef a tretí Vacula Peter. Šiesti pretekári získali vecné ceny.

 Odbor pre čistotu vôd pod vedením Miroslava Žiačika riešil niekoľko prípadov znečistenia, pričom ich množstvo každým rokom narastá. Zabezpečovanie dôkazových materiálov však predpokladá spoluprácu nielen s OHES ale i spoluprácu všetkých členov najmä pri včasnej signalizácii havárií a odbere vzoriek vody a uhynutých rýb. V tomto roku sme zaznamenali dve vážne havárie a to na potoku Pružinka, kde v poľnohospodárskeho dvora ŠM Lieskov, dvor Pružina v nočných hodinách vypustili močovku, ktorá doslova vytvorila potok. Havárie zistil a vzorky uhynutých rýb odobral člen rybárskej stráže Pavol Križan . Škoda však, že už nebolo možné odobrať vzorky vody a nedal sa jednoznačne usvedčiť vinník.

Druhá havária bola na potoku Zubák, kde došlo k otrave rýb ropnými produktmi. I tu však škoda nebola vyšetrená a dokázaná. Rastie aj množstvo tzv. malých znečisťovateľov, obyvateľov, ktorí nerešpektujú zákon o vodách.

 Odbor pre hospodárenie na tečúcich vodách viedol hlavný hospodár Martiš Stanislav spolu s 15 hospodármi a 29 členmi rybárskej stráže. V priebehu roka boli zabezpečované všetky plánované práce na revíroch, taktiež ochrana revírov pred pytliakmi. V týchto otázkach si najlepšie počínali členovia Laštinec Ján, Križan Pavol, Behro Ján, Cíbik Jozef, Fučík Pavol. Pomerne slušné zarybnenie v tomto roku činilo celkom 119 995,- Kčs. Aj úlovky našich členov boli pomerne slušné – hodnota ulovených rýb bola 185 937,- Kčs.

 Podľa socialistického záväzku si naši členovia dobre počínali aj pri odpracovaní brigád, keď bolo spolu odpracovaných 8 914 brigádnických hodín. Najaktívnejší členovia boli :

Laštinec Ján

Behro Ján

Cíbik Jozef

Červeňák Ondrej ml.

Benko Jozef

Krško Karol

Zbín Ivan

Ku dňu 31. 12. 1981 mala naša MO spolu 391 členov, z toho 9 žien, 31 mládežníkov a 42 pionierov.

1982

 I predošlý rok sa nevyhol zmenám vo funkcionárskom aktíve. Na vlastnú žiadosť bol z funkcie vedúceho komisie pre čistotu vôd uvoľnený Žiačik Miroslav a miesto neho bol do výboru kooptovaný Judr. Činčala Róbert. Podobne z funkcie vedúceho komisie pre športovú činnosť bol uvolnený Košecký Július a do výboru bol kooptovaný Milan Jašúrek, ktorý už predtým túto funkciu vykonával. VČS sa konala dňa 28. 2. 1982 a zúčastnilo sa jej 269 členov, čo činilo asi 68% zo 486 členov registrovaných v roku 1981.

 Členská základňa rastie a každým rokom po školení a skúškach pribúdajú noví členovia. Dobrú činnosť vykonávali aj tri krúžky mladých rybárov-pionierov. Jeden viedol Ozimý Milan, druhý Kočiš Jozef spolu s Jánom Jurisom a tretí bol organizovaný na Lednických Rovniach s počtom 13 pionierov. Krúžky celkom navštevovalo 52 pionierov.

 Do športovej činnosti boli zapojené 3 družstvá. „A“ družstvo súťažilo v II. lige skupiny C, „B“ družstvo v divízii a tretím bolo družstvo dorastencov, ktoré si v súťaži počínalo najlepšie. Za dobré výsledky bol dorastenec Šimon Ján vybraný do „výberu“ reprezentantov ČSSR.

 Tradične sa pred otvorením hlavnej rybárskej sezóny organizovali dva preteky pre členov SRZ. Prvé preteky sa konali na Odhánkach pri štadióne. Preteku sa zúčastnilo 219 členov a 7 z nich boli odmenení vecnými cenami. Boli to Pažitný Ignác, Klycho Štefan, Rojková Zdena, Szabo Jozef, Szabo Jozef ml., Lichtman Štefan a Crkoň Rudolf.

 Druhé preteky sa konali na vodnej nádrži Ihrište a zúčastnilo sa ich 220 členov. Najlepšie sa umiestnili: Rybár Karol, Kohút Milan, Szabo Jozef st., Zaťko Miloš, Marták Milan, Šajdák Rasťo, Kudlej Ladislav.

Občerstvenie pre oba preteky zabezpečil Justus Ladislav spolu s členmi požiarnej ochrany.

 Pracovná aktivita organizácie sa značne vylepšila tým, že do funkcie vedúceho brigád bol ustanovený Petík Jozef, ktorý evidoval podklady odovzdané od tých členov, ktorí boli pri organizovaní prác na revíroch. Za rok bolo takto zaevidovaných spolu 8 728 hodín, čím bol prekročený socialistický záväzok prijatý na predošlej VČS. Najaktívnejšími členmi za rok 1982 boli Hrajko Miroslav a Červeňák Ondrej ml.

 I keď sa vykonalo veľa užitočnej práce na revíroch a za neodpracované hodiny je možnosť zaplatiť 20,- Kčs za hodinu, veľa členov si povinnosti nesplnilo a nerešpektovalo pozvánky na brigády, čo sa musí v budúcom období zmeniť.

 Hospodárenie na revíroch MO viedol hlavný hospodár Martiš Stanislav . Spolu s ním bolo ustanovených 13 hospodárov a 29 členov rybárskej stráže. K výkonu rybárskeho práva bol vypracovaný rybársky poriadok, ktorý schvaľuje krajský výbor. Po jeho schválení je záväzný pre všetkých členov loviacich v revíroch MO.

 Pre hospodárenie bol stanovený zarybňovací plán, ktorý vychádza z finančných predpokladov MO. Bol naplánovaný v sume 61 000,- Kčs. Okrem toho sa do plánu počíta i s vlastnou produkciou pstruha z výlovov. Zarybňovanie celkom v roku 1982 bolo za 125 692,- Kčs. Podľa záznamov o úlovkoch bola spracovaná štatistika o úlovkoch členov MO. Spolu s členmi iných organizácií bolo v revíroch MO ulovené spolu 12 720 kusov rýb o váhe 9 852 kg. Na jedného člena našej MO bolo ulovených asi 32 kusov o váhe 9,66 kg vo vodách pstruhových a asi 21 kusov rýb o váhe 22 kg vo vodách nepstruhových. V roku 1982 sa športoví rybári venovali viac lovu ušľachtilých rýb, najmä šťuke a menej lovu bielych rýb, čo znamená, že sa dá predpokladať ich premnožovanie na úkor ušľachtilých a ochudobnenie potravy najmä pre kapra.

 Investičná činnosť bola zameraná najmä na zabezpečenie výstavby vodných nádrží v Nimnici. Boli uskutočnené nespočetné jednania s dodávateľskými organizáciami, ktoré výstavbu odmietli, až sme sa dostali k JRD Mestečko, ktoré už skúma projektovú dokumentáciu, prepracúva bilanciu nákladov a súčasne prídel nafty v požadovanom množstve.

 Našu MO navštívil aj ÚV SRZ s. Budaj Ondrej , ktorý prisľúbil na výstavbu finančné prostriedky. Výstavba VN je však spojená s nespočetnými problémami, ktoré by mal vyriešiť až nasledujúci rok.

1983

 Náročnými úlohami bol v minulom roku vytýčený rok 1983. Vynaloženému úsiliu však nezodpovedali dosiahnuté výsledky najmä v oblasti investičnej výstavby, kde sa nepodarilo investičné zámery naplniť. Preto sa MO a pracovná aktivita členov zameriavala na hospodársku a politicko-výchovnú činnosť.

 Rybársky rok začína výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 27. 2. a zúčastnilo sa na nej 304 členov, čo z členskej základne roku minulého činilo 62,5%. Z našich radov odišli s. Gašpárek Ján st. a Laštinec Janko , ktorý patril medzi najaktívnejších členov organizácie a za jeho prácu a aktivity mu patrí vďaka MO.

 Na schôdzi bol prijatý hodnotný socialistický záväzok na podporu úloh vytýčených v pláne organizácie. Tento záväzok bol v priebehu roka nielen splnený ale i vysoko prekročený, keď sa odpracovalo spolu 10 231 hodín, čo je v priemere na 1 člena 25 hodín. Najaktívnejšími členmi v brigádnickej činnosti boli Križan Pavol, Behro Ján, Flašík Ján, ale i dôchodcovia Doležal František a Ďurica Rudolf.

 Po školení a skúškach nových členov bolo do MO prijatých 41 členov. Aktívne pracovali aj krúžky mladých rybárov pod vedením vedúcich Milana Ozimého a Kočiša Jozefa a vypomáhal mu aj Ján Juris. Pionieri boli aktívni aj v brigádnickej činnosti, keď vyčistili prostredie okolo Odhánok pri štadióne TJ. V športovej činnosti dosiahli významný úspech keď na pretekoch o pohár SNP v Bytči opäť zvíťazili a obhájili pohár z minulého roku.

 V športovej činnosti dospelých pôsobili dve družstvá. A-družstvo pretekalo v II. lige skupiny C a zúčastnilo sa na dvojkolách vo Zvolene na nádrži Slatina a v Štúrove. Po štyroch pretekoch skončilo na 10. mieste z 12 družstiev. Za A-družstvo pretekali Pažitný, Jašúrek a Flašík.

 B-družstvo pretekalo v divízii SSK a tiež sa zúčastnilo dvoch pretekov vo Veľkom Krtíši a v Bytči, kde sa umiestnilo na 4. a 3. mieste.

 Krajské preteky v LRU sa uskutočnili u nás na Zhybke pri Beluši. Z 18 družstiev naši v zložení: Jašúrek, Pažitný, Flašík, Košecký, JašúrkováŠimon skončili na 7. mieste. V jednotlivcoch skončil Košecký na 2. mieste a Šimon sa stal v junioroch majstrom kraja. Neskoršie sa junior Šimon stal aj majstrom Slovenska.

Pretekárske družstvá sa zúčastnili i ďalších pretekov, ale nedosiahli výrazné úspechy, čo sa vysvetľuje nedostatočným materiálovým vybavením oproti iným organizáciám.

 Pre členov MO boli zorganizované dvoje pretekov v LRU. Prvé na Odhánkach, kde zvíťazil Halas Róbert , druhý bol Pecho Vlado a tretí Levko Ľubo. Druhé preteky na rybníkoch v Ihrišťoch vyhral Želiezko Jozef, druhý bol Ondruš Stano a tretí Kočiš Jozef. Na oba preteky boli zakúpené vecné ceny pre 1. až 6. miesto a putovný pohár. Občerstvenie zabezpečoval Laco Justus so svojou partiou.

 V ochrane vôd sa v roku nezaznamenala vážnejšia katastrofa, ale drobných prípadov znečisťovania bolo veľa, z ktorých najväčšie spôsobili JRD Púchov na Konopnom potoku, Stredoslovenské mliekarne na Bielej Vode, ale i na Zubáku-Lednici. Zisťovanie a náhrada škôd si však vyžadujú väčšiu spoluprácu s členmi pri zabezpečovaní dôkazového materiálu.

 V hospodárskom aktíve nastalo niekoľko zmien. Aktív pozostával zo 17 hospodárov a 25 členov rybárskej stráže posilnených o 8 príslušníkov ZNB – členov MO. V aktivitách na revíroch hospodári medzi sebou súťažili a za konkrétne dosiahnuté výsledky boli odmenení. Boli vytvorené 2 lovné skupiny pre lov elektrickým agregátom. Jednu viedol Luhový Karol a druhú Flašík Ján. Z vlastných odchovných potokov bolo zlovených 5 543 kusov pstruha, ktorý bol vysadený do lovných tokov. MO dostala násady za 84 688,- Kčs a spolu s vlastnými násadami zarybnenie činilo 123 138,- Kčs. Aj úlovky členov v roku 1983 boli veľmi dobré. Celkom bolo ulovené 15 054 kusov rýb o váhe 10 567 kg.

 Pre nasledujúci rok boli vypracované hlavné úlohy vo všetkých úsekoch a boli predložené aj KV. Tiež bol vypracovaný plán hlavných úloh na roky 1984-1988 v ktorom organizáciu čakajú veľmi náročné úlohy a ciele.

1984

 Po nevyhnutnej príprave bol termín výročnej členskej schôdze stanovený na 4. 3. 1984. Súčasne bol vypracovaný plán práce výboru a organizácie, určený podpredseda s. Kršák na vypracovanie výročnej správy, predseda KRK s. Cipko na vypracovanie správy KRK a revízie, zabezpečenie sály a občerstvenie a ďalšie potrebné úlohy ako účtovná uzávierka, rozpočet a podobne. Na VČS sa zúčastnilo 278 členov, čo z 453 členov registrovaných v r. 1983 činí 61,3%. Ako hostia sa VČS zúčastnili s. Ing. Klabník Pavol za ÚV SRZ a Július Lacko za Ms NF.

 Od začiatku roku sa však na práci výboru začala prejavovať absencia dôležitých členov výboru, ktorí sa buď pre chorobu alebo iné príčiny nezúčastňovali zasadnutí výboru a tým neplnili termínované úlohy. Za nich odovzdávajú prácu najmä traja obetaví členovia výboru s. Kršák Jozef ako podpredseda, Karas Jozef ako tajomník a Gargulák Karol ml. ako pokladník. Zastupujú tým prácu a úlohy tých, ktorí sa pre chorobu alebo iné príčiny na práci výboru nemohli podieľať. Jednou z príčin, prečo niektorí členovia nepracovali vo výbore tak, akoby mali je aj príslušnosť v strane, čo je podmienkou nadpolovičnej väčšiny členov KSČ vo výbore. Zistilo sa, že niektorí členovia výboru majú aj niekoľko iných funkcií a nie sú schopní všetko zvládnuť. Týmto vznikali vo výbore časté polemiky i hádky pre nesplnenie termínovaných úloh. Úlohy a uznesenia sa však splniť museli.

 Zorganizovali sa preteky v LRU pre dospelých členov na otvorenie sezóny, školenie nových členov a 7 dorastencov, krúžok mladých rybárov – pionierov ukončil rok pretekmi a účasťou na súťaži o „Zlatý blyskáč“, kde sa umiestnil na 2. mieste.

 Stav členskej základne sa zvýšil na 484 členov, pričom sme zaznamenali 21 žien, na revíroch sa organizujú brigády, vysádzajú násady a stav na bežnom účte v sporiteľni je 571 206,- Kčs. Pri tomto stave účtu výbor uvažoval i o zakúpení rybárskeho domu, ktorý by slúžil nielen na klubový pracovný priestor, ale i na uskladnenie inventáru a potrieb organizácie. Predseda organizácie však s kúpou starého domu od Višňovských “ nesúhlasil a neboli prijaté ani iné návrhy.

 Nevyhnutnými zmenami vo výbore MO je kooptácia Harmáčka Pavla do výboru ako referenta pre čistotu vôd a miesto pána Gulača Ľudovíta, účtovníka, ktorý pre chorobu nemôže vykonávať funkciu navrhuje pani Annu Liškovú.

 Viacerými problémami výboru a nesplnenými úlohami sa zaoberá aj stranícka skupina, ktorá však pod vedením Milana Ozimého problémy výboru MO nevyriešila.

 Koncom roka sa pripravuje kandidátka nového výboru na 3-ročné funkčné obdobie. Na 15. decembra sa zvoláva predsedníctvo a stranícka skupina za účelom schválenia návrhu novej kandidátky. Predseda MO Ing. arch. Valach Jozef s kandidátkou nesúhlasí, hoci sám pred výborom prehlásil, že sa funkcie vzdáva.

 Riešenie problému pokračuje na mimoriadnej schôdzi za účasti členov KV SRZ tajomníka KV SRZ Jána Styka, Judr. Emila Rendeka, RNDr. Mužíka Vladimíra a predsedu MsV NF Júliusa Lacku . Na tomto jednaní sa problém kandidátky výboru nedoriešil, ale sa jednoznačne dohodlo, že novým predsedom MO bude Ernest Cipko . Situácia sa doriešila až 4. 2. 1985, keď Ing. arch. Valach Jozef sa funkcie i kandidátky do výboru vzdal a oznámil, že komisionálne odovzdáva všetku dokumentáciu MO.

 Ing. arch. Valach Jozef bol predsedom organizácie od roku 1968, od osamostatnenia od MO Považská Bystrica. 17 rokov viedol našu organizáciu k jej úspechov a prospechu. Toto obdobie sa vyznačuje nezmazateľnými výsledkami práce celej MO. Zaslúžil sa najmä o výstavbu dvoch vodných nádrží na Hoštinskom potoku, ktoré zmenili vzťah Púchovčanov a okolitých občanov k rybárstvu a prírode.

 Za tieto činy a úspechy si od všetkých rybárov zaslúži úprimnú vďaku.

1985

 Dramatické udalosti predchádzali 1985 roku. Rokom 1984 skončilo 3-ročné funkčné obdobie výboru MO a na VČS treba zvoliť nový výbor na roky 1985-1988. Po rôznych rozhodovacích a schvaľovacích problémoch bola kandidátka nového výboru schválená a predložená na voľby výročnej členskej schôdze. VČS sa uskutočnila 10. 3. 1985 v DK ROH. Zúčastnil sa jej až neuveriteľný počet 346 členov, čo bolo približne 62% členskej základne roku 1984, keď vtedy bolo zaregistrovaných 561 členov. Bol navrhnutý 15-členný výbor a 3-členná revízna komisia v tomto zložení:

Cipko Ernest – predseda

Kršák Jozef – podpredseda

Karas Jozef – tajomník

Gargulák Karol ml. – pokladník

Martiš Stanislav – hlavný hospodár

Ozimý Milan – vedúci pionierskeho krúžku a straníckej skupiny

Ďalej členovia :

Petík Jozef, Hrobský Severín, Justus Ladislav, JUDr. Činčala Róbert, Jašúrek Milan, Harmáček Pavol, Daniš Vincent, Cíbik Jozef a Makovský Michal

Do revíznej komisie boli zvolení:

Kalma Ján – predseda

Matoušek Bohuslav

Lišková Anna

Už na VČS boli schválené zámery organizácie na budúce obdobie a tieto boli rozpracované pre jednotlivé odbory s konkrétnou zodpovednosťou jednotlivých členov výboru.

 Počet členov organizácie: po školení a skúškach bolo prijatých 68 nových členov. I záujem z radov pionierov rastie, a preto sú utvorené dva krúžky mladých v Púchove a 1 na Lednických Rovniach. Vedúcimi krúžkov sú Ozimý Milan, Kočiš Jozef a Zboran Ladislav. Vypomáhali im aj Juris Ján a Repka Štefan.

 V športovej činnosti sa našim družstvám dospelých darilo striedavo. V dvojkolách – dvoch – divízie obsadilo zhodne druhé miesto, čo na postup do II. ligy nestačilo. Organizáciu reprezentovali Košecký, Flašík, Jašúrek, Hrajko a Červeňák.

Lepšie sa darilo mladým pretekárom, keď do krajského kola dorastencov bol nominovaný Rojko Jozef a s ním sa zúčastnil aj majstrovstiev ČSSR. Úspešná bola aj Zuzana Jašúrková, ktorá sa stala majsterkou kraja a spolu s Marianom Burianom sa zúčastnili 14-dňového sústredenia na Ružinskej priehrade.

Hospodárska činnosť pod vedením hlavného hospodára Martiša Stanislava sa sústreďovala na úpravu a čistenie revírov Ihrište, odchovných potokov Slatinka, Strážov, Mojtínsky potok, Ďurďovanka, Zbora, Vydrná a Dešná.

Brigády organizovali hospodári revírov a celkom sa za rok 1985 odpracovalo 12 184 hodín, čím bol socialistický záväzok vysoko prekročený.

 Veľa zásahov museli hospodári a odbor pre čistotu vôd urobiť pri ochrane revírov. Pokračovalo znečistenie potoka Pružinka z hospodárskych dvorov ŠM Lieskov, Ďurďové, Slopná, Beluša a z dvora JRD Dolná Breznica. Na revíri 503 Váh došlo z ACZ Púchov k úniku minerálnych olejov cez odpadovú kanalizáciu, čim škoda spôsobená úhynom rýb bola vyčíslená na 28 000,- Kčs. Rozširuje sa tiež okruh drobných znečisťovateľova ako je vytekanie odpadov zo súkromných domov, umývanie motorových vozidiel a podobne.

 O prácu na revíroch a ich ochranu sa staralo 13 hospodárov a 31 členov rybárskej stráže. Za ich vykonávanú prácu si zaslúžili poďakovanie Luhový Karol, Flašík Ján, Štrauss Vladimír, Behro Ján, Jozef Mužlay a Červeňák Ondrej.

 Pomerne vysoké bolo aj zarybnenie revírov, keď hodnota násad aj s vlastnou produkciou odchovného pstruha bola 171 965,- Kčs. Z toho pre prvotné zarybnenie nových štrkovísk Lednické Rovne bolo vysadené 20 metrákov kapra. Slušné boli aj úlovky v našich revíroch, keď bolo ulovené celkom 18 543 kusov rýb o váhe 12 113 kg.

 Napriek vynaloženiu veľkého úsilia i prostriedkov na zabezpečenie výstavby vodných nádrží Nimnica sa výstavbu nepodarilo zrealizovať. ÚV SRZ ju neodporučil, pretože projektový náklad asi 1,6 milióna Kčs na hektár vysoko prekračuje optimálny náklad cca 700 000,- Kčs. Vynaložené náklady pri príprave projektov nám boli z ÚV SRZ refundované. Tým sa ale rozplynul sen a viacročné úsilie organizácie.

1986

 Príliv nových členov v posledných rokoch znamená i väčšie nároky na riadiacu a organizátorskú činnosť. Noví členovia pribúdajú, v roku 1986 78 členov, ale tiež pre nesplnenie povinností a zaplatenie poplatku je zo stavu vyškrtnutých 40 členov, takže organizácia má v roku 1986 spolu 631 členov. Na práci MO sa podieľajú skoro všetci členovia, socialistický záväzok bol splnený na 167%, bolo odpracovaných celkom 9 015 hodín.

 Veľký záujem je aj zo strany mladých rybárov – pionierov. Museli byť vytvorené 2 krúžky v Púchove a 1 na Lednických Rovniach. Krúžky viedli: Ozimý Milan, Kočiš Jozef a Zboran Ladislav. Vypomáhali im Juris Ján a Repka Štefan. Z najlepších pionierov boli zostavené pretekárske družstvá, ktoré dobre reprezentovali našu MO.

 V športovej činnosti sa naše družstvo dospelých zúčastnilo niekoľkých pretekov súťažných i pohárových, ale nedosiahlo výrazných úspechov. Za povšimnutie však stojí úspech v kategórii dorastencov, kde v krajských majstrovstvách naše družstvo v zložení Ninis, Šimon, Rojko, Majtán, Burian a Jašúrková suverénne zvíťazilo. Za výber stredoslovenského kraja potom štartovali Rojko Jozef a Zuzana Jašúrková na majstrovstvách ČSSR, kde sa Rojko umiestnil na 2. mieste a Zuzana Jašúrková sa stala dorasteneckou majsterkou ČSSR. Úspešne potom spolu reprezentovali na medzinárodných pretekoch v MĽR a Rakúsku.

 Už tradične MO usporiadala 2 preteky pre členov pred otvorením hlavnej sezóny. Prvý pretek bol na Váhu pod obcou Nimnica, kde sa súťažilo na najväčší úlovok. Prvým bol Laurenčík Ľubo, keď ulovil kapra o váhe 5,84 kg, druhým Levko Ľuboš a tretím Flašík Jaroslav. Druhé preteky sa uskutočnili na VN Ihrište kde zvíťazil Berky Ondrej st., druhý bol Luhový Ladislav a tretí Ing. Ján Ivan. Na oba preteky boli zabezpečené hodnotné vecné ceny.

 Veľa práce odviedol odbor pre čistotu vôd a ochranu životného prostredia spolu s hospodármi a členmi RS. Veď v roku 1986 došlo na našich revíroch k viacerým znečisťovaniam a otravám. Boli to najmä únik tekutých exkrementov JRD Mestečko – dvor Zbora, pretečeniu močovky z hospodárskeho dvora Lúky pod Makytou, únik močovky ŠM – dvor Pružina, otrava na Pružinke spôsobená Veľkovýkrmňou ošípaných v Beluši, otrava na Zubáckom potoku z pridruženej výroby JRD Dolná Breznica a niekoľko ďalších drobných prípadov. Veľa energie stálo aj odstraňovanie následkov a vymáhanie škôd.

 Zarybňovací plán bol splnený, keď sa okrem zarybnenia z plánu ÚV SRZ nakúpili aj násady za vlastné prostriedky a celková hodnota zarybnenia činila 162 602,- Kčs. V roku naši rybári ulovili celkom 27 296 kusov rýb o váhe 13 566 kg.

 Významnou udalosťou v živote našej MO bolo uskutočnenie slávnostnej členskej schôdze dňa 6. 12. 1986 pri príležitosti 50. výročia založenia rybárskej organizácie v Púchove.

 Slávnostnej schôdze s hudbou a posedením sa zúčastnilo 270 pozvaných našich členov s manželkami a hostia z ÚV a KV SRZ, zástupcovia politických a štátnych orgánov z mesta a susednej MO SRZ Považská Bystrica. Na tejto slávnostnej schôdzi podal predseda výboru Jozef Kršák správu, v ktorej bol stručný prierez 50-ročnou históriou spolku. Za dlhoročnú prácu a zásluhy o rybárstvo boli títo členovia odmenení medailami a diplomami:

- medaila za vynikajúce zásluhy : Jozef Kršák, Gargulák Karol st.

- zlatý odznak: Ján Kalma, Gargulák Karol ml., Martiš Stanislav, Žiačik Miroslav, Jozef Flašík

- strieborný odznak: Ján Flašík, Karas Jozef st., Jašúrek Milan, Červeňák Ondrej ml., Jamrich Pavol, Ozimý Milan

- bronzový odznak: Stanislav Medňanský, Jaroslav Flašík, Doležalová Helena, Jašúrková Zuzana, Ernest Cipko, Justus Ladislav, Behro Ján, Jozef Kočiš, Hrajko Miroslav, Štefan Pšenák, Jozef Petík, Michal Makovský, Jozef Cíbik, Vladimír Štrauss, Pavol Križan

- a ďalších 39 členov pochvalné uznanie k 50. výročiu založenia MO.

 Slávnostnej schôdze sa zúčastnili aj títo významní hostia:

JUDr. Rendek Emil, Ján Styk, RNDr. Mužík Vladimír, Ing. Panáček Anton, Lacko Július, Ing. Kucharík Tomáš, Klabník Stanislav, Kollárik J. a Filip František.

 Slávnostná schôdza pokračovala posedením pri hudbe a spoločenskou zábavou. V hale Domu kultúry v Púchove bola vystavená fotodokumentácia zo života organizácie.

1987

 Činnosti v rybárskom roku 1987 predchádzalo zasadnutie predsedníctva výboru na sklonku roku 1986, ktoré stanovilo hlavné úlohy a ciele organizácie na budúci rok. Prvé zasadnutia výboru boli zamerané na prípravu VČS v roku 1987 a hlavné ciele organizácie do roku 2000. Termín VČS bol stanovený na 22. 2. 1987 v estrádnej sále DK ROH Púchov. Podľa správy mandátnej komisie sa VČS zúčastnilo spolu 326 členov, čo z členskej základne roku 1986 činí 58,1% členov a z toho vyplýva, že VČS bola uznášania schopná. Schôdzu viedol podpredseda organizácie Kršák Jozef a správu o činnosti predniesol predseda Cipko Ernest, správu o hospodárení JUDr. Činčala Róbert a správu KRK Kalma Ján. Ako hostia sa VČS zúčastnili za KV SRZ Ing. Klabník, za MsNV Ing. Kaššovic a Ing. Štrbáň, za MsV NF DT Lacko Július. VČS prebehla v pohode, bolo prijaté uznesenie z VČS a hodnotný socialistický záväzok.

 Vo výročnej správe sa veľmi kladne hodnotila oslava 50. výročia založenia rybárskej organizácie v Púchove a tiež výsledky práce, ktoré organizácia za posledné roky dosiahla. Ku koncu roka 1986 mala organizácia spolu 631 členov, z toho 13 žien, 86 pionierov a 33 mládežníkov. Vo februári sa uskutočnil rozšírený aktív výboru, hospodárov a rybárskych stráží, keď sa ho v požiarnej zbrojnici zúčastnilo 44 členov a viedol ho hlavný hospodár Martiš Stano.

Výbor organizácie pod vedením predsedu Ernesta Cipku a tajomníka Jozefa Karasa organizuje a zabezpečuje bežné úlohy v rybárskom roku. Uskutočnilo sa školenie a testy nových členov a pri veľkom záujme o členstvo bolo prijatých až 80 nových členov. Pod vedením Jozefa Kočiša dobre pracoval pioniersky rybársky krúžok, keď mu pomáhali Ján Juris a Imro Fröhlich. Na Lednických Rovniach bol vedúcim Repka Štefan . Pionierske rybárske preteky sa uskutočnili v LRU na Ihrišťoch a RT na ZDŠ Budovateľov. Pre dospelých boli usporiadané až dva preteky a to 17. 5. na Odhánkach a 24. 5. na Ihrišťoch. Riaditeľom pretekov bol Harmáček Pavol a spolupracovali s ním Kočiš Jozef, Karas Jozef, Gargulák Karol a Luhový Karol. Prvé preteky na Odhánkach vyhral Rosina Jozef s úlovkom kapra o váhe 1,66 kg, na 2. – 5. mieste sa umiestnili Szabo Jozef, Jaška Štefan, Ninis Peter a Daniška Ján . Druhé preteky na Ihrišťoch s počtom zúčastnených 312 pretekárov vyhral Karas Jozef s úlovkom PD 1,73 kg. Na 2. – 5. mieste sa umiestnili Šajdák Miroslav, Košík Jozef, Svetlošák Štefan a Škultéty Štefan . Oba preteky sa uskutočnili bez protestov a za pekného počasia. Víťazi získali hodnotné vecné ceny.

 Veľmi pekné výsledky dosiahli naši pretekári v športovej činnosti LRU. V pravidelných súťažiach zvíťazilo družstvo dospelých v divízii majstrovstvách kraja a pionieri i dorastenci v krajských preboroch mládeže. Pekné umiestnenie v divízii SSK dosiahlo družstvo dospelých, keď po jarnom dvojkole v Banskej Štiavnici a jesennom v Žiline skončilo celkove na 3. mieste. Okrem pravidelných súťaží sa naše družstvá zúčastnili i na viacerých pohárových pretekoch, napr. v Žiline, Zvolene, Trenčíne so striedavými úspechmi. Organizáciu reprezentovali Košecký, Červeňák, Flašík, Šimon, Hrajko, Jašúrek a Zuzka Jašúrková. Na základe dobrých výsledkov našich pretekárov sa naši mladí pretekári zúčastnili výberových pretekov pre reprezentáciu stredoslovenského kraja na majstrovstvách ČSSR, kde družstvo SSK skončilo na 2. mieste. V súťažiach jednotlivcov si veľmi dobre počínala Zuzka Jašúrková , čím si vybojovala reprezentačný dres ČSSR a právo reprezentovať na viacerých zahraničných pretekoch. O organizáciu pretekov, materiálneho zabezpečenia, vedenia jednotlivcov ako tréner sa staral Milan Jašúrek , ktorý si za odbornosť a obetavosť zaslúži uznanie a úprimnú vďaku.

 Brigádnické práce boli organizované v zmysle plánu práce a uznesenia VČS z minulého roka. Každý člen mal odpracovať buď pre MO alebo vo verejno-prospešných prácach 15 brigádnických hodín v hodnote 101 355,- Kčs, čím sa splnil i prekročil náš socialistický záväzok.

 Na úseku ochrany čistoty vôd sme zaznamenali čiastočné zlepšenie, ale i tak nemôžeme byť spokojní. Zaznamenali sme a riešili znečistenie Bielej Vody únikom močovky v obci Zbora, znečistenie z hnojiska pri obci Lazy pod Makytou, znečistenie zo žumpy v obci Hoštiná, únik fekálií z dvora ŠM Lieskov-dvor Slopná, vymáhanie škody arbitrážou za znečistenie na Váhu od ACZ Púchov vo výške 39 600,- Kčs.

 Investičná činnosť bola zameraná na výstavbu rybárskeho domu z bývalej octárne. Predpokladá sa investičný zámer v objeme 2 milióny Kčs.

 V odbore hospodárenia na tečúcich vodách pracovalo pod vedením Stanislava Martiša 15 hospodárov a 31 členov rybárskej stráže. Okrem násad dodaných podľa plánu zarybnenia, sa hospodári starali o vlastný odchov a tak sa do našich revírov nasadili ryby v hodnote 161 223,- Kčs. Hodnota úlovkov vylovených v našich revíroch bola za 240 100,- Kčs, pričom členovia našej MO ulovili spolu 12 740 ks rýb o celkovej váhe 8 380 kg.

 Hospodárenie s prostriedkami MO kontrolovala revízna komisia MO pod vedením Jána Kalmu . Pri kontrole evidencie účtovných dokladov a pokladne neboli zistené závady. Stav na účte SŠSP v Púchove bol ku dňu 31. 12. 1987 vo výške 552 078,- Kčs.

1988

 Už koncom roka 1987 sa v práci výboru začali prejavovať problémy s účasťou na zasadnutiach výboru i s plnením termínovaných úloh. Za chorých hlavných funkcionárov a neprítomných členov výboru musel prácu ťahať tajomník Jozef Karas . Nával práce a jej nezvládanie sa rozhodol riešiť odstúpením z funkcie. Výbor však jeho abdikáciu neprijal, pretože v roku 1988 je VČS volebná, na ktorej sa zvolí nový výbor a KRK na 3-ročné volebné obdobie. Preto predsedníctvo výboru navrhlo a KV SRZ schválil kandidátku na 11-členný výbor a 3-člennú KRK pre roky 1988-1991. Navrhnutý výbor a KRK boli na VČS jednomyseľne zvolení. Do výboru MO boli zvolení:

Cipko Ernest – predseda MO

Kršák Jozef – podpredseda

Karas Jozef – tajomník

Gargulák Karol – pokladník

Martiš Stanislav – hlavný hospodár

Hrobský Severín

JUDr. Činčala Róbert

Daniš Vincent

Luhový Karol

Jašúrek Milan

Ing. Viselka Emil

Do KRK boli zvolení:

Kalma Ján – predseda

Matoušek Bohuslav

Ing. Crkoň František

 VČS sa konala dňa 21. 2. 1988 v DK ROH Púchov. Výročnej schôdze sa zúčastnilo spolu 309 členov, čo činilo 55,6% prítomných. Schôdzu viedol podpredseda Kršák Jozef, ako hostia sa zúčastnili Ján Styk – tajomník KV SRZ, RNDr. Mužík Vladimír – ichtyológ a za MsV NF Coma Ján. Správu o činnosti predniesol predseda Ernest Cipko, správu o hospodárení a rozpočet na rok 1988 JUDr. Činčala Róbert, správu KRK Kalma Ján. Správu o hospodárení na revíroch a návrh zásad o vydávaní povolení na rybolov predniesol Martiš Stanislav , s ktorým VČS hlasovaním nesúhlasila.

 V apríli 1988 sa zišiel aktív hospodárov a rybárskych stráží, kde sa upresnili zásady vydávania povolení na rybolov, domáci rybolovný poriadok a funkcie hospodár a ich zástupcov na jednotlivých revíroch. Taktiež výbor namiesto zvolenej funkcie účtovníka pána Gulača prijal externú účtovníčku pani Elenu Vankovú . Bežný rybársky rok pokračoval školením a prijímaním nových členov, keď bolo prijatých 65 nových členov. Zorganizovaný bol výlov potoka Slatinka, rozhodlo sa že budú organizované dvoje preteky v LRU pre členov a to 15. 5. na Ihrišťoch a 22. 5. na štrkoviskách Lednické Rovne. Nakoniec s pre nepriaznivé počasie uskutočnili preteky na VN Ihrište dňa 22. 5., kde sa zúčastnilo 373 pretekárov z našej i iných organizácií.

 Umiestnenie pretekárov: 1. miesto Demovič Rudolf , 2. – 5. miesto Mikulčík Dušan, Kucej Jozef, Polacký Rudolf, Malík Jozef.

 Na štrkoviskách Lednické Rovne sa zúčastnilo 266 členov. Vyhral Rosina Emil , 2. – 5. miesto Fedor Jaroslav, Revko Emil, Ladecký Rudolf, Malík Jozef.

 I preteky pre pionierov na záver učebného roka za účasti 101 pretekárov-pionierov z krúžkov Púchova a Lednických Rovní sa konali na „Odhánkach“ a zvíťazil Martin Viselka. Udelených bolo celkom 21 cien a 1 prémia.

 V športovej činnosti družstiev dospelých a juniorov bolo naše družstvo oslabené o reprezentantku Zuzanu Jašúrkovú a jej trénera Milana Jašúrka , keď viaceré termíny kolidovali s termínmi reprezentácie na pretekoch v Poľsku, Maďarsku a NDR. I tak naše družstvá dosiahli pozoruhodné výsledky, najmä v pohárových súťažiach. Reprezentovali Hrajko Miroslav, Kočiš Jozef, Flašík Jaroslav, Červeňák Ondrej, Šimon a Majtán.

 V investičnej činnosti veľmi dobre pracoval ako vedúci Hrobský Severín . Podľa rozhodnutia organizácie boli vypracované všetky podklady pre rekonštrukciu „Octárne“ v Púchove, kde sa malo preinvestovať v hodnote 1 400 000,- Kčs. Po jednaní výboru na ÚV SRZ v Žiline sa však rozhodlo, že pre MO SRZ v Púchove by bolo vhodnejšie zakúpiť rodinný dom s pozemkom, na ktorom je postavený. Bol vypracovaný znalecký posudok a po súhlase s kúpou a po dokončení úprav domu bývalými majiteľmi, by mal prejsť do nášho vlastníctva.

 Odbor pre tečúce vody pod vedením Martiša Stanislava pozostával z 16 hospodárov a 32 členov rybárskej stráže. Riešil najmä otázky zarybňovania, výlovov, ochrany vôd pred pytliactvom a čistotu vôd. Pri výlovoch, najmä pstruhových potokov, sa podieľali 2 lovné skupiny a to s vedúcimi Jánom Flašíkom a Karolom Luhovým . Bolo zlovené a do lovných revírov nasadené ryby zo Slatinky, Podskalia, Zubáka, Tisového a Čertova. Celkové zarybnenie vrátane vlastných výlovov a dopravy bolo v hodnote 170 772,- Kčs. V revíroch našej MO bolo celkom ulovených 16 175 ks rýb o váhe ... Spolu s úlovkami v iných MO bol priemer na 1 odovzdaný záznam 31,5 ks o váhe 17,8 kg.

 Ku dňu 31. 12. 1988 bol stav našej členskej základne spolu 719 členov, z toho 6 žien, 51 dôchodcov, 54 mládežníkov od 15-18 rokov a 110 pionierov.

 V októbri 1988 sa konal V. zjazd Slovenského rybárskeho zväzu, ktorého sa zúčastnil i náš člen Ján Kalma . Tento zjazd vytýčil a naša organizácia rozpracovala na podmienky MO úlohy nielen na rok 1989, ale i s výhľadom na obdobie do roku 2000.

1989

 Už koncom roka 1988 vznikali v organizácii rôzne spory a nedorozumenia, ktoré sa riešili nielen vo výbore a jeho predsedníctve, ale i v disciplinárnej komisii. Člen organizácie Bizoň Jozef obvinil a urazil vedúceho lovnej skupiny Karola Luhového , člen Červeňák Ondrej obvinil a urazil tajomníka Karasa Jozefa a spory medzi výborom a členmi z Lednických Rovní riešila až mimoriadna schôdza, ktorá sa z členmi bývajúcimi na Lednických Rovniach uskutočnila v septembri v kultúrnom dome na Lednických Rovniach. Prácu výboru ovplyvňovali aj viaceré absencie hlavných funkcionárov výboru pre chorobu.

 19. marca 1989 sa uskutočnila VČS v estrádnej sále DK ROH v Púchove. Výročnej schôdze sa zúčastnilo spolu 311 členov, čo z členskej základne roku 1988 činilo 56% účasť. Ako hostia boli prítomní za KV a ÚV SRZ Ing. Harvánek Jaroslav a Ing. Baláž Ferdinant. Za MsNV JUDr. Majtán Ján. Schôdzu viedol Kršák Jozef , správu o činnosti podal Cipko Ernest, správu o hospodárení podala pani Elena Vanková a správu KRK Ján Kalma.

 Bežný rybársky rok pokračoval podľa plánu práce školením nových členov, plnením úloh na revíroch, účasťou pionierov, mládežníkov a dospelých na súťažiach v LRU, ale najmä riešením viacerých prípadov havarijných znečistení a následných škôd, ktoré utrpela organizácia. Riešilo sa najmä znečistenie potoka Hnilického a Pružinky spôsobeného VVO Beluša, vypustením fekálií, riešilo sa vyvážanie tekutých exkrementov z JRD 1. mája Púchov do katastra Lednické Rovne, odkanalizovanie pionierskeho tábora ZVS Dubnica do toku Slatinky, stavba MNV Beluša-prívod vody do Podhoria, stavba skupinového vodovodu Dohňany, úprava Pružinky Visolaje-Slopná, vypúšťanie odpadových vôd z Galvanizovne JRD Dolná Breznica, vyčistenie rybníka Balaton Dolné Kočkovce, náhrada škody za úhyn rýb v nádrži Dolné Kočkovce a kolaudácia stavby vodovodu Pružina-Púchov-Dubnica.

 V športovej činnosti sa začali prejavovať problémy s prípravou, financovaním a podmienkami prípravy krmiva a materiálneho zabezpečenia družstiev na preteky v LRU. Po odpredaji „Octárne“ sa finančné a materiálne podmienky pretekárov a vedúceho športovej činnosti natoľko zhoršili, že sa všetci tí, čo sa o športové úspechy v MO zaslúžili rozhodli, že sa športovej činnosti vzdávajú.

 V priebehu roka sa v dôsledku nadmerného zaťaženia pri plnení úloh a nespravodlivého osočovania vzdáva funkcie tajomníka Jozef Karas , ktorý túto funkciu vykonával 10 rokov. Bol obetavým funkcionárom a často musel „ťahať“ aj za ostatných členov výboru. Za svoju obetavú prácu si zaslúži uznanie a poďakovanie.

 Po odstúpení Jozefa Karasa bol do výboru kooptovaný Ing. Milan Hazala , ktorý od septembra prebral funkciu tajomníka MO. Naviac v decembri po vážnom zdravotnom postihnutí zomrel predseda organizácie Ernest Cipko . V jeho osobe stratila organizácia obetavého funkcionára, ktorý aj pri nadmernom pracovnom zaťažení a zdravotných problémoch urobil veľa užitočného najprv v KRK a od roku 1985 ako predseda MO.

 Prišla „nežná revolúcia“. Politikum sa začína vnášať aj do života organizácie. Nielen slobodné vyjadrovanie svojich názorov, ale i výpadky funkcionárov výboru a niektoré nenáležité rozhodnutia výboru spôsobili, že niektorí členovia MO začali prejavovať s prácou výboru spokojnosti menej a svoje protesty prezentovali verejne medzi členstvom. Napätú situáciu sa pokúšajú riešiť návrhom odvolania niektorých členov súčasného výboru a tiež zmenou systému a praktík tohto výboru.

1990

 Koncom roka 1989 sa niekoľko členov - tiež priaznivcov hnutia VPN schádza v zasadačke spoločenských organizácií, kde sa zhodnú na zvolení širšej členskej základne na schôdze v Klube na Kolonke a tiež v DK Púchov. Výsledkom týchto schôdzí bol záver o vyslovení nedôvery súčasnému výboru MO SRZ. Po oznámení tohto rozhodnutia sa starý výbor rozhodol, že „odstúpi“ ako celok. Starý výbor súhlasil, že štatisticky a účtovne uzavrie starý rok a zvolá VČS.

 Záverom tzv. politických dohôd bolo, že vedenie VČS preberie ako nezainteresovaný bývalý dlhoročný člen výboru, v súčasnej dobe kronikár organizácie Miroslav Žiačik , ako moderátor VČS. I napriek búrlivým diskusiám VČS skončila zmierlivo a k spokojnosti prítomných členov. Z diskusií na VČS vyplynulo, aby v novom výbore boli zastúpení rybári – členovia zo všetkých regiónov našej organizácie. Preto sami prítomní účastníci VČS navrhovali a schválili – zvolili nový výbor, ktorý mal široké zastúpenie členstva. Tým sa malo zabezpečiť prenášanie úloh z výboru na členov MO. Či to bolo optimálne alebo rozumné riešenie, to ukázal čas, lebo v novom výbore vznikli znova problémy s účasťou na zasadnutiach výboru a plnením termínovaných úloh.

 Do nového výboru pre rok 1990-1992 boli navrhnutí títo členovia:

Pavol Štrbáň, Karol Luhový, Ing. Jozef Kalus, Miroslav Gajdoš, Vladimír Štrauss, Ing. Dalibor Piška, Jozef Karas ml., Milan Jašúrek, Ing. Milan Hazala, Peter Cipko, Jozef Štefina, Milan Janek, Rastislav Šajdák, Ján Heriban, Miroslav Belás, František Filiač, Stano Michálek, Miro Solár, Štefan Cigánek, Karol Gargulák ml., Jaroslav Flašík, Pavol Podmanický. V prestávke zasadnutia VČS sa zvolení členovia výboru odobrali do zasadačky, kde zo svojho stredu zvolili predsedu organizácie, ktorým sa stal Ing. Milan Hazala, podpredsedom Jaroslav Flašík a tajomníkom Pavol Podmanický.

 VČS tiež stanovila pre výbor tieto priority v roku 1990:

1.) Vymáhanie dlhu – pôžičky od Ing. Lancoša za neuskutočnenú kúpu rodinného domu

2.) Rekonštrukciu – opravu vodnej nádrže Balaton Dolné Kočkovce

3.) Rekonštrukciu – opravu Odhániek pod peším mostom Púchov

4.) Oprava hrádze na R1 – vodnej nádrži na Hoštinskom potoku

5.) Výstavba kaskád pod PM Nimnica

6.) Dôkladné zarybnenie „Štrkovísk“ Lednické Rovne

Ostatné úlohy v bežnom rybárskom roku sa plnili podobne ako v rokoch predchádzajúcich, s očakávaním, že nový výbor splní všetky očakávania, s ktorými členská základňa súhlasila a verí v ich plnenie.

 Okrem odmien „starým“ funkcionárom za rok 1989 bola vysporiadaná i odmena za vymáhanie škody od JRD 9. máj Púchov. Stanislav Martiš vymohol za škodu spôsobenú na otrave osádky rýb na vodnej nádrži „Balaton“, Dolné Kočkovce. Zaplatenie faktúry za znovu zarybnenie v hodnote 45 937,- Kčs od JRD. Za toto mu bola v zmysle právnych predpisov stanovená odmena 3 377,- Kčs.

 Krúžok mladých rybárov pokračoval v svojej práci a zúčastnil sa i pretekov o „Zlatý blyskáč“ na vodnej nádrži v Ihrišťoch a taktiež na okresných pretekoch v Považskej Bystrici. Preteky pre dospelých členov sa konali na VN Ihrište a zúčastnilo sa ich 356 členov a prvé 3 miesta obsadili:

  1. Kucharík Tomáš ml.

  2. Zbín Ivan

  3. Kolkus Rudolf

 V súťaži o najväčšiu rybu zvíťazil Levko Ľuboš. Riaditeľom preteku bol Flašík Jaroslav, keď mu asistovali Ing. Milan HazalaŠudík Dušan. Zisk z pretekov bol 10 525,- Kčs.

Organizovala sa i akcia „Vyčistenia Odhánok“, ktorej sa zúčastnili najmä členovia Jašúrek Milan, Luhový Karol, Heriban Ján, Fröhlich Imrich.

 Poslednou aktivitou organizácie pre členov boli „Nočné preteky“ konané 15.-16. 9. 1990. Zúčastnilo sa ich 92 pretekárov. Umiestnenie pretekárov:

  1. miesto – Riško Anton

  2. miesto – Rosina Jozef

  3. miesto – Riško Anton

Preteky o najväčšiu rybu: 

  1. cena – za zubáča Uhlárik Ján

  2. cena – za úhora Berky Ľubomír

 Nočné preteky boli bo dlhšej dobe spestrením života v organizácii. Nepriniesli síce veľký finančný efekt, ale pri priaznivom počasí mohli byť zaujímavou atrakciou organizácie. Riaditeľom pretekov bol Flašík Jaroslav a asistovali mu predseda Ing. Hazala Milan a hlavný hospodár Šudík Dušan.

 Viacero úloh a riešení v organizácii však zostalo nedoriešených. Nielen v dôsledku objektívnych, ale i subjektívnych príčin. Funkcionársky aktív sa rodí a tvaruje.

 V decembri 1990 sme sa tiež rozlúčili s čestným predsedom a jedným zo zakladateľov organizácie, pánom Jozefom Flašíkom , ktorý svojim čestným prístupom a postojmi bol vzorom pre všetkých rybárov v Púchove.

1991

 Výmena funkcionárskej generácie mala na život organizácie pomerne značný vplyv nielen v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle. V starom výbore pracovali takí členovia, ktorí si svojimi aktivitami a dlhoročnou prácou zaslúžili absolutórium. Boli to napr. Jozef Kršák, Stano Martiš, Jozef Karas, Karol Gargulák ml., Milan Jašúrek, Ján Kalma a ďalší. Nadšenie a aktivita nových funkcionárov však nie vždy stačí na zodpovednú a obetavú prácu. Tak sa stalo, že v roku 1991 museli pre neplnenie stanovených úloh opustiť výbor niektorí členovia, ale najmä duša organizácie, ktorou mal byť tajomník MO Pavol Podmanický. Museli teda byť zmeny vo výbore MO i KRK. Za odvolaného tajomníka nastúpil nový – Ing. Dalibor Piška a bolo nutné riešiť i otázky v hospodárskej aktivite a v počte členov výboru. Novým hlavným hospodárom pre revíry MO sa stal Jašúrek Milan a odvolaný bol Dušan Šudík i Mišún Jaroslav. Súčasne boli stanovení hospodári na jednotlivých revíroch. Hospodárom na Váhu sa stal Jozef Kalma, na vodných nádržiach na Hoštinskom potoku Dušan Brtiš, na Bielej Vode Flašík Ján , na potoku Zubák-Lednica Milan Janek a na potoku Pružinka Jozef Štefina, na vodnej nádrži Dolné Kočkovce Stanislav Michálek a vedúcim rybárskych stráží sa stal Ján Heriban. Tieto zmeny, ktoré boli v spolupráci výboru i aktívu hospodárov a rybárskych stráží mali priniesť pre MO pokoj a zodpovednú prácu funkcionárov aj výboru MO.

 Aj vo výbore MO a KRK nastali zmeny, pretože absencie a neplnenie úloh narastali. Nakoniec sa vyprofiloval výbor v tomto zložení:

Ing. Hazala Milan – predseda

Flašík Jaroslav – podpredseda

Ing . Piška Dalibor – tajomník

Ing. Crkoň František – hospodár P-rev.

Jašúrek Milan – hospodár NP-rev.

Gajdoš Miroslav – pokladník

Martiš Stanislav – ref. čistoty vôd

Luhový Karol – ref. brig. činnosti

Heriban Ján – ref. ryb. stráží

Fröhlich Imrich – ref. výchovy mladých

Do KRK:

Ing . Kalus Jozefpredseda KRK

Ing. Kevický Florian člen

Ing. Hrehor Pavolčlen

Pre funkciu hospodára pre Štrkoviská Lednické Rovne bol ako hospodár stanovený Solár Miroslav.

 Rybársky rok pokračoval svojou bežnou činnosťou. Prebehlo školenie a prijímanie nových členov, výchova mladých rybárov v krúžkoch v DM Púchov, v Lednických Rovniach, Beluši i v Záriečí. Na záver práce krúžkov boli pre mladých rybárov usporiadané preteky dňa 18. 5., kde im boli tiež vydané doklady na rybárčenie.

 26. 5. 1991 sa uskutočnili rybárske preteky pre dospelých na „Ihrišťoch“. Konali sa podľa propozícií CIPS-u. Zúčastnilo sa ich 356 pretekárov. Bola usporiadaná i tombola, kde vylosovaní získali okrem živých kaprov i hodnotné vecné ceny. Umiestnenie pretekárov:

1. miesto – Ondrička Jozef

2. miesto – Luhový Milan

3. miesto – Belás Miroslav

4. miesto – Ivanka Vladimír

5. miesto – Holúbek Miroslav

 

 Preteky organizovali Ing. Hazala Milan, Flašík Jaroslav a Jašúrek Milan. Príjem z pretekov bol spolu 12 837,- Kčs.

 Hospodárenie na revíroch sa mimoriadne zlepšilo, organizovali sa brigády, budovali sa kaskády i úlovky našich rybárov boli pomerne slušné. Veď len na pstruhových revíroch MO bolo ulovených celkom 4 585 ks, čo predstavuje 1114 kg rýb.

 Okrem hospodárskych otázok riešil výbor MO množstvo úloh a problémov organizácie. Najdôležitejšími boli dokončenie prác na rybníku Balaton v Dolných Kočkovciach, vyriešenie kauzy vrátenia zálohy, ktorú MO poskytla p. Lancošovi v sume 450 000,- Kčs a jej vymáhanie súdnou cestou, odpredaj dodávky 1203, riešenie výšky nájomného za kanceláriu v Energobloku s Mestským bytovým podnikom, schválenie projektu na vybudovanie kaskád s Povodím Váhu a príprava nového rybárskeho roka 1992.

 V roku 1991 tvorilo našu členskú základňu spolu 761 členov, z toho 150 mladých – pionierov, 41 mládežníkov od 15-18 rokov a 13 žien. Úlohy z VČS roku 1990 boli v podstate splnené.

1992

Rušný bol záver roka 1991. Bolo nutné skontrolovať a usporiadať agendu, finančné vysporiadanie, úplnú evidenciu o platbách a vydávaní dokladov za rok 1991, zúčtovanie dokladov z ÚV , štátnych lístkov a evidencia ostatných cenín a poplatkov členov. Bývalí tajomník p. Podmanický bol zaviazaný , že spolu s KRK tieto otázky vyrieši do 13.1.1992, inak MOSRZ postúpi celú záležitosť orgánom činných v trestnom konaní.

Príprava nového rybárskeho roka vždy začína prípravou VČS. To znamená určením platieb, zarybňovacieho plánu, vydávania dokladov, účtovnej uzávierky za rok predošlý ,rybolovného poriadku, prijímania nových členov, postih členov, ktorí si nesplnili povinnosti, objednávkou násad a ostatnými úlohami.

VČS sa uskutočnila 29.3.1992 v DK Púchov, za účasti delegáta ing.Baláža , predsedu MO Dubnica a člena ÚV SRZ. Správu o činnosti za rok 1991 predniesol predseda ing.Milan Hazala, správu o hospodárení pani Vanková a správu KRK ing.Kalus , Najdôležitejšími uzneseniami boli: kooptácia nových členov výboru a KRK, počet brigádnických hodín a odplata za neodpracované brig.hodiny, príspevok 1-Kčs na člena pre časopis Poľovníctvo a Rybárstvo, povinnosť odovzdania 2kg suchého chleba na kŕmenie odchovávaných kaprov, príspevok na rozvoj športu do Domu mládeže, zakúpenie krmiva,pramice,motorovej píly a ďalekohľadov pre potreby hospodárenia, slávnostný sľub a odovzdávanie odznakov rybárskych stráží a voľba delegáta na celoslovenský zjazd SRZ –ing.Hazala a ing.Piška.

V spolupráci s DM sa uskutočnili preteky mladých rybárov a ukončenie krúžkovej činnosti. Za účasti 82 pretekárov –detí, sa uskutočnili preteky na Odhánkach, pod vedením Jána Jurisa a Františka Šimona dňa 10.5.1992.

Pretek vyhral Zdeno Hochla z Led.Rovní. Prémiu získali Miloš Gálik a Martin Filo. V nepriaznivom počasí po výdatnom občerstvení boli udelené vecné ceny a doklady pre lov na rok 1992.

Preteky pre dospelých boli usporiadané dňa 24.5.1992 na vodných nádržiach na Hoštinskom potoku. Organizovali ich Milan Jašúrek, ing.Hazala, Imrich Frohlich, Mudr.Miškay a pán Faktor, ktorý zabezpečil občerstvenie.

Do hospodárenia a lovu rýb na Váhu zasiahla udalosť vypustenia vodného diela Povodím Váhu od D.Kočkoviec po Trenčín z dôvodu kontroly a opráv stavebnej a technologickej časti vodného diela. Prietok bol minimálny a loviť ryby bolo nemožné.

Tento stav trval od 10.7. do 30.11.1992. Do nádrže Balaton a Ihrište bola zakúpená a dodatočne vysadená násada 8q kapra. Po odstránení tejto odstávky sa uzavrela dohoda medzi podnikom Gumárne a.s., Interguma a MOSRZ o prácach a úprave Odhánok pre akciu „Prvá etapa o prácach spojených s vyčistením a prehĺbením Odhánok“ ,ktoré by slúžili nielen pre rybárov, ale i pre propagačné účely Intergumy. Pre rekreačné a zábavné účely počas výstavy zabezpečila MO lov a predaj pstruhov v rôznych úpravách.

Bežný rybársky rok v organizácií znamená vždy riešenie každodenných úloh a problémov, ktoré ležia na pleciach nielen výboru, ale i hospodárov a rybárskych stráží.

Po zvolaní aktívu nastali v zozname držiteľov preukazov zmeny ,ktoré majú prospieť činnosti v roku 1993. Bolo ustanovených 47 členov, ktorí budú oprávnení strážnou a kontrolnou činnosťou pre budúci rok, pod vedením Jána Heribana a zistené nedostatky zapíšu do záznamu o úlovkoch kontrolovaného, pričom zapíšu i svoje číslo a podpis. Súčasne bol vypracovaný i návrh rybolovného poriadku na rok 1993. Rybársky rok bol vcelku úspešný, keď sa v revíroch MO ulovilo spolu 15.763 ks rýb o celkovej váhe 11.773 kg.

Zostali nevyriešené niektoré problémy a kauzy, ako napr.vrátenie zálohy na kúpu rodinného domu od ing.Lancoša, kde nepomáha ani riešenie právnou cestou. Ďalšie úlohy prináša život a ich vyriešenie prechádza do nasledujúceho rybárskeho roka, najmä prehodnotenie práce niektorých členov rybárskej stráže a hospodárskeho aktívu.

13 členom RS, ktorí nesplnili očakávanie boli preukazy odobrané a stráž bola doplnená o 3 nových členov. Z funkcie hospodára Štrkovísk Led.rovne odstúpil p. Štrauss a na jeho miesto bol ustanovený Miroslav Solár . Výbor tiež rozhodol o vykonaní inventúry prostriedkov PPS a DKP, pričom má inventarizačná komisia vypracovať návrhy na vyradenie a odpis poškodených a nepotrebných prostriedkov. Organizáciu viedol vtedy 13 členný výbor a 3 členná KRK v zložení:

Ing.Hazala Milan, Flašík Jaroslav,ing.Piška Dalibor,Gajdoš Miroslav, ing.Crkoň František,Jašúrek Milan,Martiš Stanislav,Luhový Karol,Heriban Ján,Frohlich Imrich,Štefina Jozef,Solár Miroslav,Michálek Stanislav.

V KRK pracovali ing.Kalus Jozef,ing.Kevický Florián a ing.Hrehor Pavol.

Práca výboru a MO však dokáže ovplyvniť aj nepríjemná udalosť, ako bolo úmrtie člena v plnom rozkvete života a pracovného nasadenia. Rozlúčili sme sa s našim dlhoročným funkcionárom a členom pánom Stanislavom Martišom . Ako hlavný hospodár mal veľký podiel na rozvoji rybárstva v MO. Výbor a celá MO pocítila značnú stratu pre jeho skúsenosti, odbornosť a obetavosť.

1993

Rybársky rok začína spravidla prípravou výročnej členskej schôdze v zmysle metodického pokynu a určenia termínu konania, schválením domáceho rybolovného poriadku, objednaním tlačív rybárskych dokladov, plánu činnosti jednotlivých odborov, návrhom rozpočtov a účtovnej uzávierky z roku predošlého.

VČS sa uskutočnila dňa 28.3.1993 v DK Púchov. Zúčastnilo sa jej spolu 348 členov, z toho 12 pionierov. Ako hostia sa zúčastnili ing. Baláž, tajomník Rady SRZ a páni Gregorík a Brokeš. V bohatej diskusií sa hovorilo najmä o príprave a návrhoch dvoch významných zákonov a to Zákona o vodách a Zákone o výkone rybárskych práv. Návrhy zákonov pri ich schvaľovaní prechádzajú rôznymi peripetiami a rodia sa ťažko. Na činnosť v organizáciách SRZ majú veľký plyv zmeny, ktoré nastali v spoločnosti, najmä v oblasti legislatívy a týmto zmenám sa treba prispôsobiť. Jednou z nich bol vznik akciovej spoločnosti SLOVRYB, ktorá vznikla v rámci privatizácie a jej úlohou je zabezpečovať násady pre MO nie v trhových cenách, ale v cenách úplných vlastných nákladov. Jej zakladateľom je UV SRZ, spoločnosť je riadne registrovaná a naša MO sa stala jej riadnym členom a vlastní akcie v hodnote 10.000 sk. Veľmi problematickým sa stalo riešenie užívateľských vzťahov pre naše dva nepstruhové revíry „Balaton“ a Štrkoviská Led.Rovne. Jednalo sa o užívanie „Balatonu“ formou nájomnej dohody medzi našou MO a Slovenským pozemkovým fondom. Bol vypracovaný návrh nájomnej dohody poplatku za užívanie vo výške 800 sk za hektár. Taktiež sa jednalo o užívaní Štrkoviska so št. podnikom Štrkopiesky Žilina. Výbor MO preto poveril predsedu ing.Hazalu o jednanie a právnu pomoc rady SRZ s tajomníkom Rady ing.Balážom, ktorý nám prisľúbil pomoc.

Život a ekonomická situácia MO si vynútila i zmeny v koncepcií hospodárskej politiky na našich revíroch. Na pstruhových vodách došlo k vyčleneniu časti revírov pre odchovné účely, nielen z dôvodu hospodárenia, ale i z dôvodu zábrany pytliactva. Práce na revíroch boli riadené podľa plánov práce a zarybňovacích plánov. Hospodársku a brigádnickú činnosť organizovali hospodári a ich povinnosťou bolo účasť pri výlovoch a nasádzaní rýb.

Pod vedením referenta pre brigádnickú činnosť Karola Luhového sa zlepšila organizácia brigád a spolupráca s hospodármi revírov a tak sa podarilo odpracovať celkom 7138 brigádnických hodín. Zásluhu na tomto výsledku mali najmä páni Štefina a Kodaj na Pružinke, Šajdák a Kohút na Bielej vode, Janek na Zubáku, Brtiš a Liška na Ihrišťoch, Solár na Led.Rovniach a Kalma Jozef na Váhu.

Rok bol pomerne priaznivý na úlovky našich členov. Na pstruhových revíroch sa síce zaznamenal pokles úlovkov, keď podľa 163 odovzdaných záznamov o úlovkoch, ulovili naše členovia len 2891 kusov o váhe 658 kg. Naproti tomu bol úspešný lov na nepstruhových vodách, keď bolo ulovených spolu 14.624 kg rýb a priemer na 1 rybára činí 16,38 kg. Najviac kaprov sa ulovilo na vodných nádržiach v Ihrišťoch a to 1618 ks o váhe 3256 kg.

Tradične organizácia poriada preteky pre dospelých členov pred otvorením hlavnej sezóny. Tohtoročné preteky, hoci dobre zorganizované na vodných nádržiach Ihrište, dopadli problematicky. Kapacita pretekárskych miest je maximálne 400 miest. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 500 záujemcov a preto, že nemohli byť všetci spokojný rozhodol výbor operatívne povoliť lov na všetkých revíroch. Pre účastníkov pretekov, ktorí získali hodnotné ceny za umiestnenie bola usporiadaná aj tombola, kde sa okrem živých kaprov dali vyhrať tiež hodnotné vecné ceny. Súčasne výbor rozhodol, že nedostatočná kapacita pretekárskych miest sa bude riešiť predpredajom štartovných lístkov, alebo výberom inej štartovnej trate.

Pre našich mladých rybárov sa usporiadal pretek na Lednických Rovniach. Zúčastnilo sa 100 mladých rybárov a víťazi obdržali hodnotné ceny.

Výbor sa zaoberal aj riešením ďalších dôležitých akcií a úloh. Už po minuloročnom rozhodnutí organizácia ustúpila od užívania odchovných rybníčkov na Led.Rovniach ich urbariátu, pretože náklady za odkúpenie ,opravy a údržba a stále spory so záhradkármi sa stali pre MO neúnosné. Naproti tomu sa vykonal veľký kus práce na Odhánkach, kde sa v spolupráci s a.s. Matador v rámci akcie Interguma preinvestovala celkom slušná čiastka peňazí a upravené odhánky môžu lepšie slúžiť pre športové a rekreačné účely. V spolupráci s Povodím Váhu sa začala i akcia revitalizácie starého koryta Váhu, vyčistilo sa a upravila sa prvá tretina a započalo sa s budovaním prvej hrádze. Zdvihnutím hladiny sa značne zvýšia možnosti rybolovu.

Rokom 1993 končí štvorročné volebné obdobie a v budúcom roku si na VČS zvolíme nový výbor a vytýčime nové ciele pre 893 členov našej MO.

Konečne sa uzavrel problém s kúpou rodinného domu pre účely rybárskeho domu, keď ing.Lancoš splatil dlžobu na náš účet vo výške 450.000 a k tomu 50.000 ako úrok. Tieto prostriedky bude možné použiť v budúcnosti na iné investičné akcie.

1994

Zhodnotením roka predošlého a vytýčením cieľov na rok nastávajúci obyčajne začína rybársky rok. VČS sa uskutočnila 27.3.1994 ,zúčastnilo sa jej 211 členov MO a ako hosť ing.Baláž ,tajomník rady SRZ. Správu o činnosti MO predniesol predseda ing. Hazala Milan. Správu o činnosti KRK jej predseda ing.Kalus Jozef. Správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok predniesla účtovníčka pani Vanková. Kedže VČS bola volebná, účastníci zvolili nový výbor a KRK na budúce 4- ročné obdobie. Výbor bol zvolený v tomto zložení:

Ing.Hazala,ing.Kalus,ing.Piška,Gajdoš,Flašík,Jašúrek,Luhový,Michálek, Heriban,Frohlich,

Štefina,Solár a Ozimý.

Do KRK boli zvolení ing. Crkoň, ing.Novosad a Červeňák.

Funkcie a zodpovednosť za jednotlivé odbory sa dohodli až po prvom zasadnutí výboru. Predsedom MO sa stal ing. Hazala ,podpredsedom ing. Kalus, tajomníkom ing.Piška, pokladníkom Gajdoš. Hlavným hospodárom Flašík a hospodárom pre NP Jašúrek, pre vody Pstruhové Luhový. Predsedom KRK bol zvolený Crkoň. Externou účtovníčkou zostáva pani Vanková.

Pre jednotlivé revíry bolo ustanovených 13 hospodárov a 28 rybárskych stráží. Veľmi dobre sa dá hodnotiť spolupráca s príslušníkmi policajného zboru , ktorí sú našimi členmi. Situácia sa ešte vylepšila novelizáciou trestného zákona , keď podľa paragrafu 89 tr.zákona sa člen RS stáva verejným činiteľom a pri plnení úloh požíva právomoci a zodpovedajúcu ochranu.

Mesiac apríl bol v znamení školenia a následných skúšok pre nových členov. Na tejto akcií sa podieľali páni Frohlich,Juris,Flašík a Heriban . I výchove novej rybárskej generácie bola venovaná patričná pozornosť. V centre voľného času v Púchove ale i na Led.Rovniach,v Beluši a Záriečí navštevovalo krúžky mladých rybárov viac ako 190 detí, ktoré obdržali povolenie na rybolov. Pri otvorení sezóny bol pre mladých usporiadaný pretek na Štrkoviskách v Led.Rovniach. Zúčastnilo sa ho okolo 100 mladých rybárov a víťazi obdržali hodnotné ceny od výboru a sponzorov. Hlavným sponzorom boli Sklárne Led.Rovne.

Pre dospelých bol dňa 15.mája zorganizovaný pretek na rybníkoch v Ihrišťoch. Štartovné lístky boli v predpredaji. Tradičnú popularitu našich pretekov vylepšili ešte hodnotné ceny od sponzorov a tombola, kde sa dali vyhrať aj živý kapry. Ceny na pretekoch získali : Tuček Pavol,Riecky Ľubomír,Levko Ľuboš,Hanták Jozef,Riecky Peter,Ondricha Rudolf a zo žien Lišková Anna.

V brigádnickej činnosti sa organizovali práce na všetkých úsekoch našich vôd. Významné úspechy sa dosiahli pri budovaní kaskád a príprave výstavby Interguma 94. Celkom bolo odpracovaných 8976 brigádnických hodín, hoci nie všetci členovia si svoje povinnosti splnili.

Priaznivý rok bol aj na úlovky našich rybárov. Zvýšil sa počet ulovených pstruhov a lipňov, keď pstruhári ulovili celkom 4477 ks, čo je oproti minulému roku značné zlepšenie. Slušné úlovky sme zaznamenali i vo vodách nepstruhových, keď naši rybári ulovili celkom 14909 kg rýb a priemer na člena činil viac ako 15kg.

Pre prácu výboru sa značne vylepšili podmienky, keď sa uzavrela zmluva o prenájme prízemia domu detí a mládeže a presťahovaní kancelárie do týchto priestorov. Výbor priebežne plnil uznesenia a a zabezpečoval úlohy MO. Zakúpila sa nová lovná súprava z Olomouca, sleduje sa výstavba kaskád na starom koryte Váhu pod obcou Nimnica,započalo sa s odpúšťaním horného rybníka v Ihrišťoch z dôvodu opravy výpustného zariadenia, chová a prikrmuje sa násada kapra v Odhánkach, pripravuje sa rybársky ples a robia sa prípravy na uzavretie starého roku a prípravy na nový rok . V oblasti hospodárenia a plnenia rozpočtu boli plánované náklady 323 000 Sk a plánované výnosy 328 500 Sk. Skutočnosť vo výnosoch bola 420 631,50 sk a tým dosiahnutý zisk 80.155,17 Sk. Členskú základňu v roku 1994 tvorí 989 členov , z toho 191 detí, 62 mládežníkov a 9 žien.

1995

Na úvod roka bol zorganizovaný rybársky ples. Zúčastnilo sa ho len 74 ľudí a preto sa konal len v reštaurácií DK, hoci bol plánovaný pre estrádnu halu. O tejto akcií sa nedá hovoriť ako o úspešnej.

Začiatkom roka sa udiala aj nepríjemná udalosť, keď sa v priebehu volebného obdobia vzdal funkcie predsedu a člena výboru ing.Milan Hazala ,ktorý svoje rozhodnutie odôvodnil novým pracovným zaradením v zdravotnej poisťovni Apollo. Po prerokovaní žiadosti predsedníctvom a výborom MO, bol na funkciu predsedu jednotne zvolený ing.Jozef Kalus a za podpredsedu MO pán Imrich Frohlich.

Výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 26.3.1995 a zúčastnilo sa jej 216 členov. VČS prijala uznesenia v týchto základných otázkach:

1.Podpora rozvoja športu pre Dom detí a mládeže v sume 5000 Sk

2.Prehodnotenie činnosti RS a kontrolných akcií

3.Zabezpečenie školení a zvyšovania odbornosti pre funkcionárov výboru a RK

4.Zabezpečenie úloh pri konaní „Intergumy 95“ a s ňou spojenej revitalizácie Váhu.

5.Zabezpečenie úloh spojených s opravou a údržbou vodnej nádrže –revír č.534/2

6.Zabezpečenie hlavných úloh hospodárskej činnosti, čím sú zveľaďovanie našich revírov a pravidelné zarybňovanie podľa schválených plánov.

Úlohy stanovené pre rok 1995 zabezpečoval 12 členný výbor, 12 hospodárov na jednotlivých revíroch a 28 členov rybárskej stráže. Okrem práce výboru a RK odpracovali naši členovia na zveľaďovaní spoločného majetku spolu 11.221 brigádnických hodín, čo v priemere činí takmer 14 hodín na člena. Medzi najaktívnejších patrili členovia Kalma Jozef,Luhový Karol,Luhový R.,Flašík J. a Štrbáň P. Prostriedky vynaložené na zarybňovanie revírov predstavovali čiastku 420 000 Sk. Okrem pravidelných násad pstruha ,kapra, šťuky boli revíry zarybnené aj lipňom, úhorom a sumcom. Ako úspešný sa dá hodnotiť aj športový rybolov. Naši rybári vrátane detí ulovili celkom 19 551 rýb o váhe 15.190 kg, čo na 1 člena predstavuje 19 ks rýb o váhe takmer 15 kg.

Rekordné úlovky v MO zaznamenali Ozimý M .-pstruh 1,2 kg, Šajdák kapor 18,6 kg a Heriban –zubáč 12 kg.

Výchova mladých rybárov formou krúžkovej činnosti prebiehala nielen v Púchove ,ale i v Beluši,Led.Rovniach a Zariečí. Krúžky navštevovalo celkom 172 detí. Školenia a skúšky nových členov sa uskutočnili v mesiaci apríl. Zabezpečovali ich členovia výboru Frohlich,Flašík,Heriban,Piška,Gajdoš a Štefina. Zúčastnilo sa ich 55 uchádzačov.

Ako každý rok i v tomto roku sa organizovali preteky pre deti i dospelých, ktoré sú stále populárne. Po skúsenostiach z pretekov minulého roku sa preteky organizovali na priestrannejšom revíri Štrkoviská Led.Rovne. Veľmi dobre ich zabezpečili kolegovia z Led.Rovní, za úspešnej sponzorskej pomoci Sklární L.R. Preteky, ktoré boli na veľmi dobrej úrovni, narušila len skutočnosť, že do tomboly prinesených živých kaprov, ako atraktívne ceny, niekto pred ukončením pretekov šikovne odcudzil.

Veľmi dobre boli zorganizované i preteky pre mladých rybárov. Zúčastnilo sa ich 111 mladých rybárov. Víťazi obdržali hodnotné ceny a organizátorom a sponzorom patrí poďakovanie.

Hospodárenie MO prebiehalo podľa rozpočtu, ktoré zhodnotila naša externá účtovníčka p.Vanková. Ku koncu roku mala naša MO 1032 členov, keď sa počet členov zvýšil o 43 členov.

1996

Naše športové rybárstvo si v tomto roku pripomenie okrúhle výročie a to 70.výročie organizovaného rybárstva na Slovensku a 60.výročie založenia rybárskeho spolku v Púchove. O to viac práce a úsilia čaká našich členov a funkcionárov, aby sme tieto výročia oslávili dôstojne.

Prácu organizácie riadil 12 členný výbor, 3 členná RK, 16 členný hospodársky aktív a 36 rybárskych stráží. Výbor MO rokoval počas roku 16-krát a predsedníctvo 4-krát. Zo spomínaných rokovaní bolo prijatých 91 uznesení, ktorými sa zabezpečoval chod organizácie vo všetkých oblastiach. Úlohy a uznesenia VČS z minulého roka boli v podstate splnené, až na úlohu dokončenia úpravy na vodnej nádrži v Ihrišťoch, čo závisí od spolupráce s Povodím Váhu.

Hospodárska činnosť na revíroch bola zameraná najmä na ich zveľaďovanie. Plánované zarybňovanie revírov sa nielen splnilo, ale i prekročilo, keď sa do revírov MO vysadilo násad za 455 138 Sk ,t.j. o 179 138 Sk viac. Veľká pozornosť sa venovala pstruhovým revírom, ktoré sa nielen čistili ,ale aj budovali prahy a kaskády. Celkom sa vybudovalo 155 nových prahov, z toho 4 betónové a 38 ich bolo opravených.

S radosťou sa dá konštatovať popularita rybárskeho športu v Púchove najmä medzi mladými. Veď do krúžkovej činnosti sa prihlásilo 197 detí nielen v Púchove, ale i v Led.Rovniach,Zarieči a v Beluši. Na záver krúžkovej činnosti boli zorganizované preteky na Odhánkach i na Štrkovisku L.Rovne. Oboje preteky sa vydarili ako počasím, tak i úlovkami, organizáciou a sponzorskými darmi. Každoročne organizované preteky pre dospelých sa uskutočnili na Váhu pod Salašom. Tento priestor svojou kapacitou uspokojil všetkých záujemcov a pretekári, ktorým prialo i počasie a šťastie si odniesli pekné hodnotné ceny. Získali ich páni: Vrábel Vladislav,Orgoník Karol,Vardžák Miroslav a pani Vadrnová Eva v kategórií kapor a páni Gažo,Rosina,Kršiak v kategórií úhor.

Aj nepríjemná záležitosť sa môže v organizácií vyskytnúť. Pri kúpe tzv.“Octárne“ naša MO odkúpila budovu Octárne č.78/5 aj s parcelou –pozemkom č.944/1 podľa HZ z roku 1986. V roku 1996 však naša MO predmetnú budovu predala pani Gregovej, ale bez priľahlých pozemkov. Tento pozemok v úradnej cene 130 650 Sk predali naši dvaja zástupcovia výboru páni Flašík Jaroslav a Frohlich Imrich pani Gregovej za 50.000 Sk bez súhlasu a vedomia výboru MO. Na túto nekalú transakciu sa prišlo až pri vyplynutí daňovej povinnosti a teda spomenutí páni Flašík a Frohlich porušili stanovy SRZ a zásady hospodárenia s majetkom MO. Bolo preto nutné zaviesť proti týmto pánom disciplinárne konanie s návrhom na dočasné pozastavenie členstva v SRZ. Po prípadnom odvolania riešení majetkoprávnym konaním ,kauzu dorieši nadriadený orgán Rada SRZ.

Dva významné medzníky rybárskej organizácie na Slovensku i v Púchove sa výbor našej MO rozhodol osláviť slávnostným stretnutím zaslúžilých členov a pozvaných hostí s posedením a hudbou v sále kultúrneho domu v Streženiciach. Na posedenie bolo vzhľadom na kapacitné možnosti pozvaných 300 členov a hostí. Posedenie prebehlo v dobrej pohode a prítomní boli bližšie oboznámení s históriou vzniku našej organizácie. Pri tejto príležitosti výbor MO navrhol na ocenenie našich členov, ktorí sa svojou príkladnou prácou zaslúžili o pokračovanie a zveľaďovanie športového rybárstva v Púchove. Diplomy a ocenenia budú však odovzdané až na VČS v roku 1997.

Ku dňu 31.12.1996 mala MO SRZ Púchov 1060 členov , čím sa oproti minulému roku zvýšil počet o 28 členov. Po vykonanej kontrole plnenia rozpočtu revízna komisia konštatovala, že plnenie rozpočtu bolo vyrovnané a výbor stanovené úlohy priebežne zabezpečoval.

1997

Výročná členská schôdza sa konala 23.3.1997. Bolo prejednaných viacero bodov a aj záverečná diskusia sa niesla v búrlivom duchu. Prijali sa závery, z ktorých pútali záujem hlavne povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín na pstruhovom revíri a ďalších 10 hodín na mimopstruhovom revíri pre držiteľov pstruhových povolenie a taktiež poplatok za neodpracované brig.hodiny v sume 40 sk.VČS uložila doriešiť neoprávnený predaj pozemku, ktorý bol majetkom MO. Úlohu v tomto štádiu prešetruje Obvodný úrad vyšetrovania v Pov.Bystrici.

Ocenení boli zaslúžilí členovia MO:

Čestný člen SRZ – Škultéty Štefan

Medaila za vynikajúcu prácu- Kalma Ján,Gargulák Karol, Žiačik Miroslav

Čestný odznak 1. stupňa – Flašík Ján, Karas Jozef, Jašúrek Milan

 2.stupňa – Luhový K.,Behro Ján,Janek Milan

 3.stupňa – Kalma Jozef, Liška Jozef,Štrbáň Pavol, Štefina Jozef,Juris Ján.

Po dohode s MÚ Púchov bola presťahovaná garáž MO, ktorá bola umiestnená na súkromnom pozemku p.Gabču.

MO sa aktívne zapájala pri poriadaní výstavy Interguma, kde sme dodali pre návštevníkov 300 ks pstruhov a títo si mohli uloviť svoj úlovok na Odhánkach. V spolupráci s Matadorom to bola vydarená akcia.

Skúšky nových záujemcov sa konali v priestoroch Centra voľného času v dňoch 12-13.4. a skúšobná komisia pracovala v zložení predseda Ing. Novosad a členovia ing.Piška,p.Gajdoš a p.Heriban . Úroveň pripravenosti skúšaných bola veľmi dobrá a prijatých bolo 46 nových členov.

Tohtoročné rybárske preteky sa konali 25.5. na Váhu č.506 Pod salašom a súťažilo sa v disciplínach najťažšia ryba, Kapor -3 ceny, Šťuka -3 ceny, Zubáč -1 cena , Úhor -1-cena. Detské preteky boli tiež pod salašom 18.5.

I v tomto roku sa riešili priestupky našich rybárov na revíroch iných organizácií. Z hlásení je vidieť ,že nie všetci rybári dodržiavajú predpisy a boli pristihnutí pri rôznych priestupkoch rybárskymi strážami.

Pre využívanie malej vodnej vodnej elektrárne na Bielej vode v obci Dohňany bol dohodnutý v minulých rokoch odberový diagram vody tak, aby zabezpečoval trvalý prietok cez koryto pod splavom. V praxi sa však nedodržiava, čo má za následok vysúšanie koryta v dĺžke cca 180 metrov. Preto sme sa obrátili na úrad životného prostredia o pomoc pri riešení tohto problému.

Výbor na svojom zasadnutí s hospodármi rozhodol o reorganizácií a znížení počtu členov rybárskej stráže a taktiež odsúhlasil lov spodného toku Pružinky od kanála po spodný splav , z dôvodu premnoženia bielych rýb. Na vedomie vzal i informáciu o možnosti odkúpenia chaty Alpina v Ihrišťoch.

V krúžkoch mladých rybárov pracovali deti v počtoch: Púchov -92 ,Beluša -15 ,Led.Rovne -23, Záriečie -14. Nový krúžok pribudol v Pružine, kde prácu s deťmi vykonáva miestny správca farnosti.

Iniciované bolo stretnutie s predstaviteľmi Povodia Váhu ohľadom rybníka Ihrišťe , kde treba urýchlene dokončiť opravy a plánované práce , aby boli ukončené a mohlo sa pristúpiť k napúšťaniu rybníka.

Z práce lovných skupín vyplynula požiadavka prizvať k výlovu v niektorých lokalitách (Zubák) aj policajtov z radov rybárov, pretože prichádza k potýčkam s miestnymi občanmi , ktorí bránia výkonu tejto činnosti. Informovať treba i starostu obce o zlovovaní častí potokov.

Výbor pracoval v zložení:

Predseda – ing.Kalus Jozef

Podpredseda ing.Novosad , p. Heriban

Pokladník – M. Gajdoš

Tajomník – ing.Piška Dalibor

Hospodár MPV – Jašúrek + Cipko

Hospodár PV – Luhový + Šajdák

Čistota vôd MPV – Cipko

Čistota vôd PV – Šajdák Rastislav

Brigády – Kalma Jozef

Ryb.stráž – Janičík

KRK – Crkoň ,Ižvolt, Liška

Predsedníctvo – Kalus,Piška,Novosad,Heriban,Gajdoš,Jašúrek,Luhový

Vodná nádrž Nosice prešla v tomto roku pod Radu SRZ, čím Rada prevzala obhospodarovanie tohto diela a vzišla požiadavka , aby naša organizácia poskytla 2 členov rybárskych stráží. Konalo sa i zasadnutie Prezídia a Rady SRZ v dňoch 19-20.9. ,kde sa delegáti zaoberali pripravovaným zákonom o rybárstve.

Došlo i k havárií na Sverepeckom potoku, kde vinník –Povastav Pov.Bystrica v súvislosti s vykonávaním zemných prác na skládke TKO Sverepec –Zatky ,nedodržal správny postup prác , prišlo k zakaleniu a bol zaznamenaný i vyšší výskyt amoniaku. K úhynu rýb našťastie nedošlo .Udelená pokuta činila 7000 Sk.

Hospodár MO SRZ p . Belás upozornil št. správu na usadzovanie neprimeraného množstva kalu v koryte Váhu za prvým prahom v smere od priehradného múru k mestu Púchov. Na základe odobraných vzoriek vody a kalu bolo skonštatované ,že voda v tomto profile je vyhovujúca.

Uskutočnilo sa aj jednanie tzv. Vážskej únie organizácií Trenčína, Dubnice n/V, Púchova, Pov.Bystrice a Bytče o možnosti voľného lovu na vodách týchto organizácií.