Revíry MO SRZ Púchov

VODY KAPROVÉ:

3-4580-2-1 Váh č. l0

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice a 3 štrkoviská pri obci Beluša-Hloža.

V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz rybolovu od 16.3. do 1.6.- neresisko rýb. Inde lov povolený celoročne.

Lovná miera: jeseter 70cm, lieň 35 cm, pstruh potočný a dúhový 30cm

Doporučená horná lovná miera kapra max.65 cm.

Výskyt rýb: Všetky u nás žijúce druhy...

Platné povolenia: Celoslovenské,miestne,hosťovacie.

   


3-4161-1-1 Štrkovisko Odhánky

Vodná plocha deviatich (9) štrkovísk nachádzajúcich sa pod cestným mostom v oddychovej zóne mesta Púchov.

Na odhánkach 1,2,3,4 ZÁKAZ RYBOLOVU od ochrannej hrádze Váhu.

Lov je povolený celoročne s druhovou ochranou rýb podľa zákona č.216/2018 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č.381/2018 Z.z.

Lovná miera : lieň 35 cm

Doporučená horná lovná miera kapra max. 65 cm.

Výskyt rýb: Kapor,Karas,Pleskáč,Jalec,Boleň, Šťuka,Zubáč,Sumec,Úhor,Ostriež,Biela ryba...

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

 


3-4171-1-1 Štrkovisko Pod železničným mostom

Vodná plocha štrkoviska pod železničným mostom v meste Púchov pri sídle firmy Matador,

Lov je povolený celoročne s druhovou ochranou rýb podľa zákona č.216/2018 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č.381/2018 Z.z.

Lovná miera : lieň 35 cm

Doporučená horná lovná miera kapra 65 cm.

Výskyt rýb: Kapor, Šťuka,Karas, Pleskáč, Lieň,Úhor,Biela ryba...

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

 


3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál

Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. Chránená rybárska oblasť od telesa hrádze VN Nosice po oplotenie správcom toku cca 150 m - ZÁKAZ RYBOLOVU.

Lovná miera: jeseter 70cm, lieň 35 cm, pstruh potočný a dúhový 30cm

Doporučená horná lovná miera kapra max 65 cm.

Platné povolenia: Celoslovenské,miestne,hosťovacie.

Lov povolený celoročne

Výskyt rýb: všetky u nás žijúce druhy

 


3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka

Vodná plocha troch samostatných štrkovísk (13 ha) pri obci Horenická Hôrka (pôvodné čísla 3,4,5)

Zákaz rybolovu v neresisku (pôvodné číslo 5) .

Lov je povolený celoročne s druhovou ochranou rýb podľa zákona č.216/2018 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č.381/2018 Z.z.

Lovnámiera : lieň 35 cm

Doporučená horná lovná miera kapra max. 65 cm.

Výskyt rýb: Kapor,Karas,Pleskáč,Jalec,Šťuka,Zubáč,Sumec,Úhor,Ostriež,Biela ryba...

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

 


3-4040-1-1 Štrkovisko Lednické Rovne

Vodná plocha jedného samostatného štrkoviska (2 ha) pri obci Lednické Rovne (pôvodné číslo 2). 0,1 sú vlastníctvom inej osoby.

Lov je povolený celoročne s druhovou ochranou rýb podľa zákona č.216/2018 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č.381/2018 Z.z.

Lovná miera : lieň 35 cm

Doporučená horná miera kapra 65 cm

Výskyt rýb: Kapor,Karas,Pleskáč,Jalec,Boleň, Šťuka,Zubáč,Sumec,Úhor,Ostriež,Biela ryba...

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

 


3-5070-1-1 VN Ihrište č.1,2

Vodná plocha nádrží (3 ha) pri obci Ihrište.

Lovná miera: lieň 35 cm.

Doporučená horná miera kapra 65 cm.

Zákaz vjazdu motorových vozidiel na hrádze.

Zákaz rybolovu od 1.1. do 31.5. A po celý rok v označenom neresisku na prítoku na hornej nádrži.

Výskyt rýb: Kapor,Karas,Pleskáč,Jalec,Šťuka,Zubáč,Úhor,Ostriež,Pstruh dúhový,Biela ryba...

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

 


3-5020-1-1 VN Dolné Kočkovce – Balatón

Vodná plocha (1,2 ha) pri obci Dolné Kočkovce.

Lovná miera: Lieň 35 cm.

Doporučená horná lovná miera kapra max 65 cm.

Zákaz rybolovu od 1.1. do 31.5.

Zákaz rybolovu z hrádze.

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

 


VODY LOSOSOVÉ – PSTRUHOVÉ:

3-0120-4-1 Biela Voda č.2

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene.

Výskyt rýb: Pstruh potočný,dúhový, Sivoň, Lipeň, jalec, mrena, podustva

Zákaz rybolovu od 1.10. do 16.4.

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

   


3-3040-4-1 Pružinka

Potok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po dolné oplotenie zvernice pod obcou Pružina.

Zákaz brodenia od kanála po 1. cestný most od Púchova od 16.4 do 1.6 v roku.

Zákaz rybolovu od 1.10. do 16.4.

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.

   


3-1900-4-1 Lednica

Potok Lednica (Zubák) od ochrannej hrádze /Topoľky/ pri rieke Váh po pramene.

Zákaz rybolovu od 1.10. do 16.4.

Platné povolenia: Miestne,hosťovacie.


CHOVNÉ POTOKY A CHRÁNENÉ RYBIE OBLASTI:

3-0110-4-3 Biela Voda č.1 - chránená rybárska oblasť - ZÁKAZ RYBOLOVU

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.

3-2520-1-1 Nosicko-kočkovský kanál – chránená rybárska oblasť - ZÁKAZ RYBOLOVU od telesa hrádze VN Nosice po oplotenie správcom toku cca 150 m.

3-4590-4-2 Váh č.10 – chovné potoky

Potoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

3-0100-4-2 Biela Voda – chovné potoky

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštínsky, mimo VN Ihrište I,II, ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka BielaVoda po pramene.

3-3770-4-2 Slatinský potok

Slatinský potok od ústia do rieky Váh po pramene.

3-3050-4-2 Pružinka – chovné potoky

Potoky Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský, Pružinka od dolného oplotenia zvernice pod obcou Pružina po pramene.

3-1820-4-2 Kýčerský potok

Kýčerský potok od ústia do potoka Lednica (Zubák) po pramene.

Loviaci je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č.216/2018 Z.z. a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.381/2018 Z.z k tomuto zákonu.Loviaci je povinný udržiavať poriadok a čistotu na svojom lovnom mieste počas výkonu rybárského práva a aj po jeho ukončení! Nedodržovanie poriadku je dôvodom na disciplinárne riešenie loviaceho.

 Zákaz budovania trvalých prístreškov na revíroch MO SRZ Púchov!

V prípade znečistenia, otravy alebo inej nepredvídanej okolnosti v revíroch našej MO je nutné ihneď oboznámiť Odbor životného prostredia (tel. 4634493,4602213,4602214,4602215), Políciu a hospodára.